Eğitim Öğretim

FMV Özel Ayazağa Işık Anaokulu eğitim programı belirlenirken eklektik anlayış ile çok çeşitli eğitim sistemleri ve teorileri araştırılarak, kültürel değerlerimize uygun, oyun temelli bir program geliştirilmiştir. Aynı zamanda uluslararası eğitim modelleri de eklektik anlayış çerçevesinde programa dahil edilmiştir. Günlük eğitim programımızın içeriği ise, Türkçe dil etkinlikleri, İngilizce dil etkinlikleri, sanat, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, fen ve matematik etkinlikleri, pratik mutfak uygulamaları, yaratıcı drama,  müzik, bahçe etkinlikleri, aile katılımı ve proje çalışmalarından oluşmaktadır. Ayrıca aylık düzenlenen gezilerle eğitimsel aktiviteler desteklenmektedir.
"Serbest Zaman Etkinliği"nde öğrencilerimiz sınıflarımızdaki ilgi merkezlerinde kendi planlarına uygun olarak oyun oynarlar. Sınıflarımızda sanat merkezi, blok merkezi, dramatik oyun merkezi, fen ve doğa merkezi, kukla merkezi, günlük yaşam becerileri merkezi, kitap merkezi yer almaktadır. Öğrencilerimiz hangi merkezde, nasıl bir oyun oynayacağını planladıktan sonra oyun oynamaktadır. Etkinliğinin sonunda, toplanma zamanında tüm oyuncaklar ve materyaller toplanır. Ayrıca serbest zaman etkinliği, eğitimcilere, çocukları en doğal davranış biçimleriyle değerlendirerek kayıt tutma konusunda fırsat sağlanmış olmaktadır.
 "Türkçe Dil Etkinliği"nde öğrencilerimizin özellikle dil ve sosyal gelişimlerini destelemek amacıyla çeşitli öykü, hikâye ve masal kitaplarının okunması, anlatılması, dramatize edilmesi, resimlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirlenen herhangi bir konu hakkında düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edilen bilgilerin transfer edilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencimizin anadilini daha etkin bir biçimde kullanabilmesi yer almaktadır.
"Drama Etkinliği"nde öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, duygularını rahatça yansıtabilmelerini sağlayacak çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.
"Sanat Etkinlikleri" öğrencilerimizin temel küçük kas becerilerini, yaratıcılıklarını kullanarak geliştirebilmelerine olanak sağlayan etkinlikler; artık materyallerle çalışmalar, boya çalışmaları, kağıt işleri ve yoğurma maddeleri ile çalışmalar biçiminde planlanarak uygulanmaktadır.
"Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeyini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir. Yapılan bu çalışmaları aşağıdaki başlıklar halinde özetleyebiliriz:

 • Görsel algılama çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler)
 • İşitsel algılama çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, seslerle nesneleri ya da nesne resimleri eşleştirme)
 • Dikkat ve bellek çalışmaları
 • Temel kavram çalışmaları
 • Problem çözme çalışmaları
 • El becerisi çalışmaları (çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)
 • Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları
 • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

"Fen ve Matematik Etkinlikleri" ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve problem çözebilme becerilerini, merak duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.
"Bahçe Etkinlikleri"nde öğrencilerimizin özellikle fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla her gün düzenli olarak  bahçeye çıkılarak bahçe oyun alanında etkinlikler düzenlenmektedir.
"Geziler" yıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini daha zevkli, sağlıklı ve kalıcı hale getirmek için MEB yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda gözlem, inceleme ve araştırma amacıyla planlanmaktadır. Bu geziler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra öğrenci velisinin de izni ile gerçekleştirilmektedir.
Okulumuzdaki yabancı dil eğitiminin temel amacı, öğrencilerimizin uluslararası iletişim dili olan "İngilizce" ile ilk tanışmalarını zevkli bir deneyim haline getirerek çocuklarımızı yabancı dil öğrenmeye teşvik etmektir. Başlangıç noktamız, küçük yaş öğrencilerinin anadil duyarlılığını geliştirmek, çocuklarımıza Türkçe'den başka bir dilin varlığını hissettirmek ve bu dilde iletişim kurmaya istekli olmalarını sağlamaktır.
"Müzik" etkinlikleri ile öğrencilerimizin, müziğin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavrayabilmeleri, duyuşsal gelişimlerini desteklemek, gelecekteki bilinçli ve kültürlü dinleyici potansiyelini yetiştirmek amaçlanmıştır. Çocuklarda müzik, hareket ve dil gelişimlerine çok büyük katkısı olan Orff Öğretisi yıl içinde sık sık kullanılarak günlük program içinde yer almaktadır.

"Görsel Sanatlar" etkinliğinin temel amacı, öğrencilerimizin sahip olduğu tüm bireysel özelliklere dayalı olarak ürettikleri çalışmalar ile kendilerini mutlu hissetmelerini, öğrenmeyi, üretmeyi eğlenceli bir yaşam biçimi olarak keşfetmelerini sağlamaktır.
"Beden eğitimi" etkinliği, öğrencilerimizin spora ilk adımlarını atarak fiziksel olarak kendi hareket yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve sporun yaşamlarına kattığı duygu ve becerilerin farkındalığını arttırmaktadır.
"Satranç" etkinliğinin amacı, öğrencilerimizin planlı hareket edebilmelerini, süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmelerini, kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğrenmelerini sağlamaktır.

"Dans" etkinliği ile öğrencilerimizin el ve ayak koordinasyonunu sağlamaları, müzik eşliğinde çeşitli figürlerle dans oluşturmaları ve özgüvenlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ

 

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri ve öğrenme yetileri üzerinde önemli bir yere sahiptir. Gelişim dönemleri içerisinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0 – 7 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.

Çocukların bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Biriminin okul yaşantısı içerisinde çok önemli bir rolü vardır.

Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önem taşımaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi,

Anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak;

1. Çocukların okul uyumuna yardım, bireysel eğitim desteği ve bireysel farklılıkların takibi,

2. Eğitim ve gelişimi değerlendirme,

3. Davranış ve uyum sorunlarının takibi,

4. Aile danışmanlığı,

5.Önleyici-destekleyici rehberlik hizmetleri (Grup çalışmaları, bireysel görüşme, bireyi tanıma çalışmaları, pano, bülten, seminer ve uzman kişilerle konferanslar vb.) olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde gelişimlerine yardımcı olur.

 

Rehberlik Birimi'nin yukarıda özetlenen amaçları gerçekleştirebilmesi için velilerle yapacağı işbirliğinin önemi büyüktür. Bu yüzden veliler de çocuklarının okul dışındaki yaşantısının her anını izleyen ve onları yakından tanıyan kişiler olarak rehberlik sürecinin ayrılmaz birer parçası olarak görülmektedir.

Bilgi alışverişinde bulunmak, sorularınıza yanıt almak için bir sorun yaşanmasını beklemeden, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi'ni arayarak görüşme randevusu alabilirsiniz.

 

                                  

OKUL YAŞANTISI


Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan 4 dönemlik çalışma takvimi uygulanır. Buna göre bir ders yılı 180 iş gününden oluşmaktadır. Okulumuz tam gün olup, eğitim-öğretim faaliyetleri 08.00-16.00 saatleri arasındadır. Öğrencilerin en geç saat 09.00'da okulda olması ve çıkışta en geç 16.00'da okuldan ayrılması gereklidir.

Bunun yanında, sadece 4 Yaş grubu (2014 doğumlu öğrenciler) için, çocukların ihtiyacına yönelik olarak 08.00-13.00 saatleri arasında yarım günlük eğitim programı uygulanır.


OKULA DEVAM GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ


Öğrencilerimizin okula düzenli olarak devam etmeleri ve zamanında gelip gitmeleri gerekmektedir. Öğrencinin devamsızlığı halinde velimizin, durumu okul yönetimine bildirmesi gerekmektedir.


Ayrıca velilerimizin, önemli bir mazeret olmadığı sürece, çocuklarının okula zamanında gelmesine özen göstermeleri, yapılan eğitim öğretim programının aksamadan yürütülmesi açısından önem taşımaktadır.


Herhangi bir nedenle okul bitiş saatinden önce velisi tarafından alınacak öğrenci için, velisinin okul yönetiminden izin kâğıdı alması gerekmektedir.


Velilerimizin, randevu almadan okula gelip koridorda dolaşmaları eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olabileceğinden, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemlidir.


Öğrencilerimizin güvenliği açısından okuldan alınırken "çıkış kartı sistemi" uygulanmaktadır.


Eğitim öğretim yılı başında her öğrencinin velisinden; "Öğrenciyi Okuldan Alacak Kişiler Veli İzin Formu"nu doldurmaları istenir. Bu formda ebeveynler dâhil üç kişinin ismi belirtilmelidir. Bu bilgilere göre, her öğrencinin velisine iki adet "Çıkış Kartı" verilir. Okuldan velisi tarafından alınacak öğrenciyi almak için gelen kişi, kendi adının da yazılı olduğu çıkış kartını anaokulundaki görevliye (danışma memuru ve/veya öğretmen) kartını göstererek teslim almaktadır. Velimizin çocuğunu okuldan erken alması durumunda ise çıkış kartını göstermesinin dışında okul sekreterliğinden izin kâğıdı alması gerekmektedir.

Servis ile giden öğrencilerin, okuldan velisi tarafından alınması durumunda, öğrencinin velisi, durumu en geç 15.00'e kadar okul yönetimine bildirmesi gerekmektedir. Veli öğrencinin kendisi tarafından alındığını ve o gün servisle gitmeyeceğini aynı zamanda servis sorumlusuna da bildirmelidir.

Olağan dışı bir durum olursa ve çocuğunuzu "Çıkış Kartı"nda adı yazılı olan kişilerden farklı bir kişi alacaksa, lütfen bunu yazılı olarak (dilekçe) ve telefonla okul yönetimine bildiriniz. Tersi durumunda öğrencinin okuldan ayrılmasına izin verilmeyecektir.


ÖĞRENCİ KIYAFETİ


Anaokulumuzda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bu nedenle anaokulu öğrencileri için, yaşları, eğitim ortamları düşünülerek mümkün olduğunca rahat edebilecekleri (eşofman, şort vb.) ve kirlenip, yıpranmasından rahatsızlık duymayacağınız kıyafetlerin tercih edilmesini önermekteyiz.


BESLENME SAATİ VE YEMEK


Okulumuzdaki beslenme ve yemek hizmetleri, "SOFRA GRUP A.Ş." tarafından EUREST markasıyla okul mutfağında hazırlanarak sunulmaktadır. İlgili firmanın sorumlusuna 0 212 286 11 30 / 2232 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Aylık menüleri web sayfamızdan takip edebileceğiniz gibi, e-posta adreslerinize de düzenli olarak gönderilmektedir.Öğünlerimiz:


Sabah Kahvaltısı : 09.00 - 09.30 (Açık Büfe)

Öğle Yemeği : 11.50-12.30 (1.Grup)

12.40-13.20 (2.Grup)

İkindi Kahvaltısı : 15.00 -15.30 saatleri arasındadır.SERVİS


Okulumuzdaki servis hizmetleri, "Çınar Tur Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd." tarafından sağlanmaktadır. İlgili firmanın sorumlusuna 0 212 286 11 30 / 2506 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.


Öğrencilerimiz sabah okula gelişte servis hostesleri tarafından öğretmenlerine teslim edilir, eve dönüşte de servis hosteslerimiz tarafından öğretmenlerinden teslim alınırlar.

Sabah gelişlerde öğrenciler servis şirketinin belirttiği saatten üç dakika önce bekleme noktasında hazır bulunur. Öğrenci bir dakika beklendikten sonra servis hareket eder.

KAYIP EŞYA


Öğrencilerin giysilerine, kime ait olduklarının anlaşılması için, arma, işaret, isim (yıkandığında silinmeyecek bir kalemle) yazılmalıdır. Kayıp eşyalar, üzerlerindeki bilgilerden yola çıkılarak öğrenciye geri verilir. Sahibi bulunamayan eşyalar kayıp eşya dolabında saklanır. Kıyafet dışında öğrencinin okulda kullanacağı tüm araç-gereçlerin de etiketlenmesi gerekmektedir.


EVE GÖNDERİLEN YAZILAR


Herhangi bir konuda velinin bilgilendirilmesi amacıyla eve gönderilecek yazıların, zamanında incelenip, gerekli durumlarda imzalanarak öğrenci aracılığıyla sınıf öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir.


Güncel iletiler, e-posta veya cep telefonu mesajı aracılığıyla sizlere ulaştırılmaktadır.ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ – İLETİŞİM


Sizlerle sağlıklı iletişim kurabilmemiz için, adres, telefon ve e-posta değişikliklerinizi anaokulu yazı işleri memurumuza 0212 286 11 30 – 2400 numaralı telefon ve 0212 286 33 47 numaralı faks yoluyla bildiriniz.


Ayrıca e-posta adresimiz ayz.isikanaokulu@fmvisik.k12.tr ile de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. 

Teşekkür ederiz.

Eğitim anlayışımız


 • Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.

 • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.

 • Öğrenme etkinlikleri belirlenirken öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap etmesi ve bu sayede bilgiye ulaşmaları hedeflenir. Bu bağlamda, etkinliklerde çeşitli görsel/işitsel/dokunsal eğitim materyallerinin planlı olarak ve yerinde kullanılmasına önem verilir.

 • Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulur.