Eko Okul


Eko-Okullar Programı Nedir?

 

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım'da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

- Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,

- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

- Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

- Okul öğrencilerce sahiplenilir,

- Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

- Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

- İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

PROGRAM GEREKLERİ

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

- Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,

- Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,

- Çalışanların aktif katılımı,

- Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

 

Program Aşamaları Nelerdir?

 

1. AŞAMA : KAYIT OLMA

2. AŞAMA : PROGRAMI YÜRÜTME

3. AŞAMA : ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA

4. AŞAMA : ÖDÜL YENİLEME

 

1. AŞAMA: KAYIT OLMA

 

Okul yönetimi ve programı yürütecek olan koordinatör öğretmen programı benimsemiş ve okullarında programı uygulamaya karar vermişlerse,  http://www.ekookullar.org.tr/ internet sayfamızda "üye ol" kısmından başvuru yapabilirler.

Eğitim-öğretim yılının başından en geç 13 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırılabilir.

Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için  üye ol kısmı doldurulduktan sonra yıllık katılım payının da  yatırılması ve dekontun okul tarafından okul profilinde yer alan "katılım payı" bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.

Okul kendine ait bir profil oluşturup dekontu sisteme başarıyla yükledikten sonra Program ın, okulda ve okulun bulunduğu çevrede geliştirebilmesi için gerekli dökümanlar okula gönderilecektir.

 

Not: Katkı payı 59 Euro ya da karşılığı TL olup, her yıl kayıt yenileme döneminde okul tarafından yeniden yatırılıp okul profiline yüklenir.

 

2. AŞAMA: PROGRAMI YÜRÜTME

 

Eko-Okullar Programına katılan okullar, kendi müfredatlarını programın kalbini oluşturan 7 ADIM'a adapte ederler. Bunlar;

1- Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması:

İki ayrı komite kurulur. Bunlardan birincisi; okulun farklı sınıflarındaki öğrencilerin katılım sağladığı, yeterli sayıda (20-25) öğrenci ve bir koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim'dir ve programın okuldaki yürütücüsüdür.

İkinci komite ise okul müdürü ya da başyardımcısı, okul aile birliği temsilcisi, programa katkısı olabilecek veliler, öğretmenlerden ilgi duyanlar, muhtar ve/veya belediye temsilcisi, okulun Eko-Okul öğrenci timi temsilcisi ve katılmasında yarar görülen diğer temsilcilerden oluşur ve ikinci komitenin görevi projenin okulda devamlılığını sağlamak, gerektiğinde Eko-Tim'e destek olmaktır.

2- Çevresel İnceleme: Okuldaki çalışma, okulun çevre üzerinde yarattığı etkileri incelemekle başlar. Öğrenciler, okulda atılan çöp miktarından altyapı (kanalizasyon, vb.)yetersizliklerine kadar her konuda incelemeler yaparlar. Bu aşamada tim okulun bir yıl boyunca ele alacağı konuyu belirler. Bunlar çöp-atık, su, enerji ve biyolojik çeşitlilik temel konulardan biri olabilir.

3- Eylem Planı: Çevresel inceleme sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek belirlenen önceliklere göre uygulanabilir, gerçekçi amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek ve çevresel performansı arttırmak üzere bir eğitim-öğretim yılı için etkinlilerin takvimlendirilmesidir. Eylem Planları her eğitim-öğretim yılı için seçilen konuya göre hazırlanır ve sitemize üye girişi yapılarak ilgili alana yüklenir.

4- Gözlem ve Değerlendirme: Okulda belirlenen eylem planının öğrenciler tarafından takip edilmesini ve çalışılan konularda başarılı olunmasını sağlar. Aynı zamanda, okulda verilen çevre eğitiminin sürekliliğinin güvencesidir.

5- Müfredat Çalışması: Program, müfredattan ayrı yürütülen fakat müfredattan destek alarak yürütülmektedir. Amaç çevreye ilişkin konuların derslerde yeri geldiğinde vurgulu bir şekilde işlenmesinin sağlanmasıdır. Önemli bir nokta ise çevre eğitiminin tüm derslerde verilmesinin gerekliliğidir. Bu sebeple okuldaki tüm öğretmenlerin programı anlaması ve gönül vermesi gerekir.

6- Bilgilendirme ve Katılım: Veliler, yerel yönetimler, medya ve daha geniş bir kitle Eko-Okullar programında yer almaya başladıkça Yerel Gündem 21 de okullarda uygulanmaya başlanmış olur. Okullar, bilgi ve deneyim edinmek için diğer kuruluşlarla iletişime geçerler. Okullar yaptıkları çalışmalarla kendi çevrelerini de çevresel konularda duyarlı olmaya çağırırlar. Okul içerisinde ise yapılan etkinliklerin tüm okula duyurulması gerekir, bunun için en iyi yol okulda bir Eko-Okullar Panosu hazırlanması ve burada gerek proje ile ilgili gerekse genel çevre konularına yer verilmesidir.

7-Eko-İlke: Eko–İlke öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili ulaşmak istedikleri hedefleri ve değerlerini içeren okula özgü bir cümledir. Eko-İlke tüm öğrencilerin ve çalışanların üstlenip uygulayacağı ve çevre yararına olan faaliyetleri tarif eden bir eylem cümlesidir. Örneğin; "Kullanılmış alüminyum tenekelerin hepsini okuldaki geri dönüşüm kutusuna atacağız", "Çevre dostu temizlik ürünleri kullanalım" veya "Enerji tasarruflu lambalar kullanacağız" Eko-İlke olma özelliği taşıyan cümlelerdir.

Programın yürütme aşaması tüm bir yılı içine alan bir süreçtir. Bu süreç okulların çalışmalarının vakfımızca takip edilebilmesi için iki adet Etkinlik Raporu'nun, sitemize üye girişi yapılarak ilgili alana yüklenmesi gerekir. Bunlardan ilki; birinci dönem sonunda hazırlanan "1. Dönem Etkinlik Raporu"dur diğeri ise eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlanan "2. Dönem Etkinlik Raporu"dur.

 

 

3. AŞAMA: ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA

 

Ödüle başvurmak için okulların en az iki eğitim öğretim yılı başından beri programda yer almaları gereklidir. Bu süre, öğretmenlerin ve öğrencilerin programa adapte olması, çalışmalarını tamamlaması ve çevrelerini bilinçlendirmeleri için gereklidir. Ayrıca, eylem planının en az üçte ikisini gerçekleştirmiş olması gereken bu okullar, Yeşil Bayrak Ödül başvurusu yaparlar. Başvurular, öğretim yılının ikinci döneminde yapılır. Başvuru yapırken, "formlar" bölümünde yer alan "Yeşil Bayrak Ödül Başvuru Formu"nu doldurarak Yeşil Bayrak başvuru dosyası için gerekli soruların detaylı cevaplarının ve yapılan etkinliklerin açıklamalarıyla birlikte fotoğraflarının da  yer aldığı CD yi vakfımıza gönderirler.

Çalışmalar, ulusal koordinasyon tarafından  yerinde de denetlenerek başvuru sonuçlandırılır.

 

4. AŞAMA: ÖDÜL YENİLEME

Ödül iki yıl için geçerli olup, ikinci yılın sonunda ödül yenilemek gerekir. Bunun için aynı prosedürün takibi ile tekrar ödül başvurusu yapılır.

 

Program Konuları Nelerdir?

 


PROGRAM KONULARI

Programa yeni kayıt olmuş okullar ilk 2 eğitim-öğretim yılı boyunca çöp-atık / geri dönüşüm konusunu çalışırlar.

Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülü almış olan Eko-Okullarımız diğer konulardan birini seçerek çalışmalarına devam ederler.

Eko-Okullar Programı konuları;

- Çöp-Atık & Geri Dönüşüm (İlk iki yıl boyunca zorunlu konu)

- Enerji

- Su

- Biyolojik Çeşitlilik

- Tüketim Alışkanlıklarımız

Eko-Okullar yukarıda belirtilen konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan;

- İklim değişikliği & Küresel Isınma

- Ulaşım,

- Sağlıklı Yaşam & Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

- Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık Kirliliği,

- Organik Tarım vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler.

Programın ilk yılında okulların çöp-atık/geri dönüşüm konusunu ana konu olarak çalışıp belirli aktivitelerle enerji ve su konularına da değinmelerini öneririz. Bunun sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile okuldaki motivasyonu artırma potansiyelinin olmasıdır. Aynı zamanda bu konular hemen hemen her okulun müfredat programının içinde yer alabilecek kadar esnek ve farklı etkinliklerin yapılabileceği konulardır.

 

 

 

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ANAOKULU

EKO OKULLAR KOMİTESİ

 

Zeynep ENGİN

Okul Müdürü

 

                                Filiz ÇAPÇI                                   

Koordinatör Öğretmen  

    

Nalan AKYOL

Koordinatör Öğretmen

 

EKO TİM

 

6 YAŞ

Hadiye DOĞAN

 

5 YAŞ

Nevra ERDOĞAN

 

4 YAŞ

Esin ALPER

 

A-Deniz Kuzey KUYUCU

B-İpek ERTUĞRUL

C-Türkan Gökçe GÖNEN

D-Defne KIRAL

E-Yasemin PALAZ

F-Ela YÜKSEL

G-Yiğit BAYDAR

 

 

H-Can AVŞAROĞLU

J-Eren DURSUN

K-Mavi Ada ÇALIŞKAN

 

M-Mir Mert OBUT


GEÇMİŞ YILLARDAKİ KOMİTELERİMİZ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ANAOKULU

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EKO OKULLAR PROGRAMI

 

EKO İLKEMİZ:

 "DÜNYADA ÇÖPLER DEĞİL İNSANLAR YAŞASIN DİYE GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÇOĞALTIP, ÇÖPLERİ AZALTIYORUZ."


               


GEÇEN YILLARA AİT İLKELERİMİZ:

Görüntülemek istediğiniz eylem planı dönemini lütfen altta bulunan sekmelerden tercih ediniz.
 

 

 

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ANAOKULU

İSTANBUL

 2018-2019 EĞİTM ÖĞRETİM YILI EKO OKULLAR PROGRAMI EYLEM PLANI

KONU: ÇÖP-ATIK & GERİ DÖNÜŞÜM

 

 

 

AYLAR

 

ETKİNLİKLER

 

 

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

E

 

Y

 

L

 

Ü

 

L

Eko Tim'in oluşturulması

 

 

Eko Komitenin kurulması

 

Zeynep ENGİN-Okul Müdürü

Filiz ÇAPÇI-Anaokulu Öğretmeni

Nalan AKYOL-Anaokulu Öğretmeni

Eylem Planının hazırlanması

Eko Komite

Kampüs ve Sera Gezisi

Tüm Öğretmenler

Atık kolilerle heykel yapımı

Seramik Öğretmeni

Yemek atıklarının değerlendirilmesi: Okulun doğa parkında bulunan hayvanların (ördek, kaz, tavuk, civ civ, köpek, güvercin) yemekten artan besinlerle beslenmesi.

Tüm Öğretmenler

Yemekhane Çalışanları

Doğa yürüyüşü

Tüm Öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

K

 

İ

 

M

 

Okulun program hakkında bilgilendirilmesi

Eko Komite

Eko İlkenin Belirlenmesi

Eko Komite-Eko Tim

Çevre Panosunun (Eko Okullar Bilgilendirme) hazırlanması

Eko Tim

Ne Yapsak da Ormansız Kalmasak kitabının okunması yapılması

Tüm 6 Yaş Öğretmenleri

Geri Dönüşüm Kutularının katlara yerleştirilmesi

Eko Komite

Matara kullanımının artırılması, plastik bardak kullanımının azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılması

Tüm Öğretmenler

Atık mavi kapak toplama kutularının tespiti ve katlara konulması

Eko Komite

Mavi kapak toplama

Tüm Öğretmenler

Doğa kaşifi etkinlikleri için her öğrenciye büyüteç temin edilmesi

Tüm Anaokulu Öğretmenleri, Veliler

Doğa kaşifi etkinliği

Tüm Öğretmenler

Doğadan Toplananlarla Doğa Gözlem Merkezi'nin oluşturulması, yaprak, dal sınıflandırma, yapraklarla yaratıcılık etkinliklerinin yapılması.

Tüm Anaokulu Öğretmenleri

Ağacınla Tanış etkinliği

Tüm Öğretmenler

Yağmurun Oluşumu Deneyinin yapılması

Tüm 6 Yaş Öğretmenleri

Sokak Hayvanlarını Koruyalım Afişlerinin Hazırlanması Hayvanları Koruma Günü'nde Kampanya başlatılması. Hayvanlar için eski battaniye, atık gazete, mama, makarna toplama. 

Tüm Öğretmenler

K

 

A

 

S

 

I

 

M

Çevre panosunun düzenlenmesi- Enerji tasarrufu yarışmasının duyurulması

Eko Tim

Asya Kıtası Festivali için atıklarla süslemelerin yapılması.

Festival Sorumluları

Bitki Çimlendirme deneyinin yapılması

Tüm Öğretmenler

Atıklardan alfabedeki sesler kutularının oluşturulması proje çalışması

Tüm 6 Yaş Öğretmen ve Öğrencileri

Sorunlu çevre fotoğraflarının sınıflarda incelenmesi ve çözüm yollarının tartışılması

6 Yaş Öğretmenleri

Yazar Söyleşi Etkinliği: Çevreci Domates Çeri

Eko Komite

Minik TEMA Görevlilerinin Sunumu: Çevre Koruma

Minik TEMA Proje Sorumluları

A

 

R

 

A

 

L

 

I

 

K

Avrupa'da Yeni Yıl Kutlamaları-Yeni Yıl Partisi için atıklarla çam ağaçları yapılması

Tüm Öğretmenler

Çevre panosunun güncellenmesi

Eko Tim

Tutum Yatırım Haftası sunumu yapılması

Tüm Öğretmenler

Geri Dönüşüm Tarih Şeridinin (Montessori) Sunulması

Tüm Öğretmenler

Geri Dönüşüm Deneyinin yapılması

6 Yaş Öğretmenleri

Yazar Söyleşi Etkinliği: Soso'nun Kompost Kitabı

Eko Komite

O

 

C

 

A

 

K

Enerji Tasarrufu Afişlerinin ve sınıf lamba kapatma uyarı kartlarının hazırlanıp dağıtılması.

Eko Tim

En tasarruflu sınıfın Afrika Festivali'nde ilan edilmesi ve bayrakla ödüllendirilmesi (Elektrik tasarrufu, matara kullanımı.)

Eko Tim ve Festival Sorumluları

Afrika Festivali için atıklardan Afrika'da yaşayan hayvan maskelerinin yapılması.

Aile Katılımı

Suyla Kayan Topraklar deneyinin yapılması

6 Yaş Öğretmenleri

1.Dönem Etkinlik Raporunun Hazırlanması ve Eko Okullar web sitesine yüklenmesi

Eko Komite

 

Ş

 

U

 

B

 

A

 

T

 

Atık pillerin toplanması

Tüm Öğretmenler

Plastik kapak toplanması

Tüm Öğretmenler

Beethoven Festivali için atıklarla kostüm tasarlanması

Müzik Öğretmeni -

Aile Katılımı

Rio Festivali  için atıklarla kostüm oluşturulması

Aile katılımı

 

 

 

M

 

A

 

R

 

T

 

Demokrasi Oyunu (Bahçemize Hangi Ağacı Dikelim?)

Görevli Öğretmenler

Ektim Bir Kere Yedim Bin Kere Etkinliği

6 Yaş Öğretmenleri

Eylem Günü: Dünya Su Günü  (22 Mart 2019 - Cuma)

Tüm Öğretmenler

Arboretum Gezisi

Gezi Komitesi-Tüm Öğretmenler

Atıklarla Roket Deneyi

6 Yaş Öğretmenleri

 

İlk Bahar (Happy Spring) Color Festivali(Holi) için atıklarla süslemelerin tasarlanması

 

Festival görevlileri

N

İ

S

A

N

 

Yazar-Söyleşi Etkinliği: Çevre Dostu Dodo

Eko Komite

Geri Dönüşüm Sergisinin Yapılması

Tüm Öğretmenler

 

 

M

A

Y

I

S

 

 

17 Mayıs Okul Dışarıda Günü'nde Doğadan Topluyorum Müzik Yapıyorum Etkinliğinin yapılması

 

Geri Dönüşüm Deneyinin sonuçlandırılması ve sergilenmesi.

6 Yaş Öğretmenleri

28 Mayıs Oyun Günü etkinlikleri için atıklardan oyun araçları yapılması.

 

Tüm Öğretmenler

Alışveriş-Tasarruf- Para kullanımı sunumlarının yapılması

Tüm Öğretmenler

 

H

A

Z

İ

R

A

N

 

Eylem Günü: Dünya Çevre Günü 05 Haziran 2019 Çarşamba)

Eko Tim ve Parti görevlileri

Çevre panosuna yapılan çalışmaların değerlendirmesinin görsellerinin asılması ve okul toplumu ile paylaşılması

Eko Komite

2. Dönem Etkinlik Raporlarının hazırlanması ve Eko Okullar web sitesine yüklenmesi

Eko Komite

 

 

                             Nalan AKYOL                                     Filiz ÇAPÇI

                     Koordinatör Öğretmen                    Koordinatör Öğretmen

 

                                                                                                                        Zeynep ENGİN

                                                                                                                          Okul Müdürü