Akademik DürüstlükAKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI
İçindekiler
 1. Giriş

 2. Akademik Dürüstlük ve Hatalı Uygulama Terimleri

  a. Akademik dürüstlük
  b. Hatalı uygulama

 3. Akademik dürüstlüğün sağlanması

  a. Okulun felsefesi
  b. Görev ve sorumluluklar
  c. Ödevde kopyanın saptanması ve öğrenci çalışmalarında
  özgünlüğün belirlenmesi

 4. Ödevde hatalı uygulamanın soruşturulması

  a. Soruşturma prosedürü
  b. Suçlama ve cezalar

 5. Akademik dürüstlüğün uygulanması

 6. Uluslararası bakalorya programı akademik dürüstlük politikası


 1. Giriş

Bu akademik politikası yazılırken aşağıdaki unsurlar göz önüne alınmıştır:

 1. Okulun felsefesine ve beklentilerine uygun bir kademik dürüstlük politikası oluşturulması,

 2. Tüm okul toplumu tarafından kullanılan ortak bir referans sisteminin olması, bu sistemin okul toplumunun tüm üyeleri tarafından öğrenilmesi, kullanılması, kullanılmasının teşvik edilmesi,

 3. Her öğrenciye bu referans sistemini gösteren bir rehber sağlanması,

 4. Akademik dürüstlük uygulamaları konusunda gerektiğinde hizmet içi eğitim alınması,

 5. Akademik dürüstlükle ilgili suçlarda okulun uyguladığı belli bir prosedür olması,

 6. Akademik dürüstlüğü yaymanın amacının kopya yakalamak ve cezalandırmak değil, dürüstlüğün ilke edinilmesini sağlamak olması.

Bu yayının amaçları:

 • Okul genelinde ve Uluslararası Bakalorya Programı çerçevesinde Bakalorya Programı diploma adayı öğrencileri için, akademik dürüstlük ve hatalı uygulama kavramlarının tanımlanması,

 • Öğrencinin çalışmalarında özgünlüğün öneminin vurgulanması,

 • Okul müdürünün, öğretmenlerin, öğrencilerin, ve sınav gözetmenlerinin olası hatalı uygulamaları belirleme ve önlemede görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,

 • Öğrenci ve öğretmen arasında oluşabilecek gereksiz gerginliğin önlenmesi ve çözümlenmesi,

 • Hatalı uygulamanın sonuçlarının net bir şekilde ifade edilmesi,

 • Şüpheli görülen çalılşmanın soruşturulmasında okul yönetimi ve IBO tarafından takip edilen prosedürün tanımlanması,

 • Okul disiplin kurulunun, onur kurulunun ve IB ödül komitesinin görevlerinin belirlenmesi,

 • Gerçekleşebilecek hatalı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla doğru akademik uygulamalar sergilenmesi,

şeklinde sıralanmıştır.

Akademik dürüstlüğün sağlanması için, okul yönetimi, rehberlik servisi, zümre/bölümler, Disiplin Kurulu, Onur Kurulu ve Öğrenci Birliği gerekli çalışmaları planlar ve uygular.

Bu akademik dürüstlük politikası suçu ortaya çıkarma ve cezalandırmaya yoğunlaşmaktan çok, adil akademik uygulamaları desteklemek ve sağlamak için planlanmıştır.

Bu kitapçıkta yer alan politika, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinin tüm öğrencileri için geçerlidir.


II. Akademik Dürüstlük ve Hatalı Uygulama Terimleri


a. Akademik Dürüstlük

Akademik dürüstlük temel olarak; kişinin kendi görevini yerine getirmesi ve sahip olduğunu iddia ettiği bilgiye 'gerçek anlamda' sahip olmasıdır.

Tüm öğrenciler, her tip ödev ve çalışmada düzgün bir şekilde ve dürüstçe yürütülmüş bir araştırmanın kendilerine sağlayacağı faydaları anlamalı; özgünlük, fikri mülkiyet ve yaratıcı ifade terimlerinin anlamının farkında olmalıdır.

Öğrencilerden; yaratıcılıklarına, bireysel ve orijinal fikirlerine, kendi dillerini ifade ediş tarzlarına dayalı özgün ödev ve projeler sunmaları beklenmektedir. Öğrenciler, bu ödev ve projelerde, başkalarının fikirlerine yer verdiklerinde, bunu doğru ve uygun olarak belirtmeleri gerektiğini de bilmelidir.

Akademik dürüstlük sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de kapsar. Akademik dürüstlük; doğruluğu, kişisel bütünlüğü, öğretme, öğrenme ve ödev olgularının adil bir biçimde yürütülmesini destekler.

b. Hatalı Uygulama

Akademik anlamda hatalı uygulama; öğrencinin akademik bir değerlendirmede adil davrandığında elde edemeyeceği bir avantaj veya sonuç elde etmesidir.

Hatalı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

 • Kopyalama : Bir başkasının fikir veya çalışmasını kendininmiş gibi
  gösterme.

 • Danışıklık : Yapılan çalışmanın bir başkası tarafından kopyalanmasına
  ve sunulmasına izin verme.

 • Çoğaltma : Farklı değerlendirme prosedürleri için aynı ödevi sunma.

 • Kopya çekme : Sınav anında, herhangi bir kişiden veya kaynaktan gizlice
  yararlanma.

Öğrenci kaynaklı hatalı uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Başkasına ait bir çalışmayı kendisininmiş gibi göstererek teslim etme.

 • Bir web sitesinden kaynağını bildirmeden bilgi alıp kullanma.

 • Kullanılan bilgiyi dipnot ya da kaynakçada belirtmeme.

 • Araştırma sonucu ve veri bildirirken URL belirtmeme.

 • Harita, resim, fotoğraf, çizim, grafik v.b. kopyalama.

 • Tescilli tasarım ve markaları sahibini belirtmeden kullanma.

 • Bir kitaptan, dergiden, ansiklopediden, günceden veya web sitesinden tırnak işareti kullanmadan alıntı yapma, söz aktarma.

 • Bilgiyi kaynağını belirtmeden, bir dilden ödev diline çevirme.

 • Bir başka öğrencinin ödevini kopyalama ya da doğrudan kullanma.

 • Sınav salonuna uygunsuz malzeme sokma.

 • Sınav süresince bilgi alışverişi yapma.

Öğretmen kaynaklı hatalı uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencinin çalışmasındaki hatalı uygulamayı farketmeme.

 • Referans belirtilmeksizin aıntı yapılmış ödevi kabul etme.

 • Öğrencilere sınavdan önce sınav sorularını verme.

 • Sınav kağıtlarını sınavdan önce emniyetli bir şekilde saklamayı ihmal etme.

 • Sınavda öğrencilere yardım etme.

 • Sınav süresince öğrencileri gözetimsiz bırakma.

 • Sınav bitiminde öğrencilere izinsiz ek süre verme.

 • Kopya çeken öğrenciyi görmezden gelme.


III. Akademik Dürüstlüğün Sağlanması

a. Okulun Felsefesi

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, felsefesini; dürüst, sorumluluk sahibi ve etik dünya vatandaşı yetiştirme inancına dayandırır. Bizler öğrencilerimizden, akademik dürüstlüğü oluşturan kavramların farkında olmalarını ve yaşamları boyunca doğru akademik davranışlar sergilemelerini bekliyoruz.


b. Görev ve Sorumluluklar

FMV Özel Ayazağa Lisesinde öğrencilerin, her tür fikri mülkiyete saygı duymak ve kanunen tescilli malzemenin ( veri, harita, fotoğraf, resim, grafik, vb.) kaynağını bildirmeden kullanamayacakları konusunda farkındalıkları gelişmiştir.

Okul müdürü, müdür yardımcıları, bölüm ve zümre başkanları, öğretmenler ve kütüphane sorumlusu; FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinin tüm öğrencilerinin, akademik dürüstlük kavramının anlamını ve önemini anladıklarından emin olurlar. Öğrencilere özgün ödev hazırlama ve sunma konularında rehber olurlar. Aynı zamanda hatalı uygulamanın sonuçları konusunda öğrenciler, Okul Yönetimi tarafından bilgilendirilir. Bu çalışma tüm öğretmenler ve rehberlik birimi tarafından birlikte yürütülür.

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinde öğrencilerimizi ödev hazırlarken zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya teşvik ederiz. Ancak, teslime hazır hale gelen ödev, öğrencinin özgün çalışması olmak durumundadır. Öğrenciler birlikte çalışmış ve benzer fikirler üretmiş olsalar, ya da topladıkları bilgilerin kaynağı aynı olsa dahi, ödevin son halini öğrencinin kendi cümleleriyle yazmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu çalışma 'yardımlaşma ve işbirliği' olarak değil, 'danışıklık' olarak adlandırılacaktır. Öğrencilere, işbirliği ve danışıklık arasındaki fark öğretilir.

Öğrencinin çalışmasının özgün olup olmadığını onaylamak, her ders öğretmeninin kendi sorumluluğundadır. Tüm önlemlerin alındığını varsayarak hatalı uygulamanın farkedilmesi görevinin ders öğretmenine düştüğünü belirtmek gerekir. Her öğretmen akademik dürüstlüğü desteklemelidir.

Öğrenciler elektronik ortamda bilgi toplarken, hazırladıkları çalışmanın sonuna bilginin alıntılandığı sitenin adıyla birlikte, bilgiyi almış oldukları tarihi de yazmalıdır. Bunun yanı sıra, öğrencilere kaynakçanın, alıntıların ve dipnotların nasıl belirtilmesi gerektiği öğretilir.

Öğrenciler ödev ve projelerini teslim etmeden önce, bir başkasının fikrini veya sözünü kullandıklarını kabul etmekle yükümlüdürler. Tüm öğretmenler, öğrencilerinin düzgün alıntı yapma ve doğru kaynak belirtme becerilerine sahip olduğundan emin olmalıdır.

Kütüphane Sorumlusu, Akademik Dürüstlük uygulamasını yaygınlaştırmak üzere çeşitli etkinlikler düzenler ve çalışmalar yürütür. Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerinden ve etik ilkelerden yararlanarak her türlü bilginin-belgenin doğru kullanılmasında danışmanlık hizmeti verir. Okulun öğretmen ve öğrencilerinin, akademik çalışmalarında APA (American Psychological Association - Amerika Psikoloji Derneği) referans sistemini kullanmalarına yardımcı olur. Öğrencinin, kaynak belirtmeden alıntı veya aktarma yapmasının; bir bilgi ya da fikri kendi bilgi ya da düşüncesi olarak kullanmasının; başkasının hazırladığı bir ödevi kendi ödevi gibi sunmasının ya da istenilen ödevi bir başkasına yaptırmasının vb. gibi hatalı uygulamaların belirlenmesinde öğretmenlerle işbirliği sağlar.

Ödev ve projelerin son teslim tarihine sadık kalmak; hatalı bir uygulama olup olmadığını zamanında tespit etmek ve bu hatayı onaracak süreye sahip olmak açısından, hem öğrencinin hem de öğretmenlerin yararınadır.

Velilerinin anlayışı ve işbirliği, akademik dürüstlüğü destekleyen çok önemli bir faktördür. Okulda yapılan akademik dürüstlük çalışmaları veli ile paylaşılır.


c. Ödevde Kopyanın Saptanması ve Öğrenci Çalışmalarında
Özgünlüğün Belirlenmesi


Bir ödevi, alıntıları ve kaynakçayı doğru bir şekilde belirterek teslim etmek, öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Sunulan ödevin özgün olup olmadığını en iyi biçimde yargılayabilecek kişi ise ders öğretmenidir. Özgün bir çalışma hazırlamasında, öğrenciyi yönlendirmek ve fikir vermek ders öğretmeninin sorumluluklarındandır. Öğrencinin kullandığı stili denetlemek (yapılan hataların azlığı ya da çokluğu, yazının fazla akademik olması, çok sayıda sofistike kelime kullanılması v.b.) özgünlüğü anlamanın en iyi yoludur. Bu nedenle; öğretmenin öğrenciyi tanıması, onun dil kullanma becerisini ve yazım tarzını iyi analiz etmesi gerekir. Aynı zamanda ders öğretmeni, bir cümlenin ya da paragrafın alıntı olup olmadığını kontrol edebilmek için, referans olarak kullanılan kitapları da yakından tanımak durumundadır. Öğrencilere sürekli destek ve rehberlik sunmak, onlarla ödevin içeriği ile ilgili olarak düzenli aralıklarla görüşmeler yapmak, takip sürecini kolaylaştıracaktır.


Yazma sürecinde öğrenciyle belli aralıklarla düzenli görüşmelerin yapılmasının dışında, akademik yazma becerilerinin öğrenciye mümkün olduğunca erken kazandırılması, doğru kaynak seçimi ve kullanımının öğretilmesi, araştırma becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilere verilen ödevlerde kopyacılığa teşvik etmeyecek konular seçilmesi akademik dürüstlük konusunda okulmuzca atılan ilk ve en önemli adımlardır.

Okulumuzda, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında , URKUND adlı akademik dürüstlük yazılımı kullnaılmaya başlanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile de TURNITIN uygulaması ile öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olup olmadığının kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu denetleme süreci sırasında; öğretmen, öğrencinin sunduğu ödevin özgünlüğü ile ilgili bir şüphesi duyarsa, öğrenciyi bu hareketinin sonuçları konusunda uyarılır.


IV. Hatalı Uygulamanın Soruşturulması

a. Soruşturma Prosedürü:

Öğrencinin çalışmasının özgün olmadığından şüphe duyulması halinde, bu çalışma değerlendirmeye alınmaz. Böyle bir durumda, öğrenciden çalışmasını gözden geçirmesi, açıklama yapması ve çalışmayı yeniden hazırlaması istenir.

Öğrencinin IB öğrencisi olması durumunda, ödevden alması gereken puan son teslim tarihine yetişmeyeceğinden, IBNET üzerinden ''F'' notu girilir. Eğer adayın çalışmasının özgün olmadığı çalışma IBCA'ya gönderildikten sonra farkedilirse, okul tarafından IBCA'ya derhal konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor yazılır.

Öğretmenin, öğrencinin ödevinin özgün olup olmadığıyla ilgili çekincesi olduğu ya da sınavda kopya çektiğini tespit ettiği durumlarda, aşağıdaki prosedür uygulanır:

1. Bir inceleme komisyonu (hatalı uygulamayı farkeden öğretmenin dışında bir

öğretmen, bölüm/zümre başkanı, IB koordinatörü, ölçme-değerlendirme uzmanı ve
müdür yardımcısı) durumu incelemek üzere toplanır. Şüphe duyulan çalışma,
delilleriye/raporuyla birlikte komisyona sunulur.

2. Çalışmasını savunmak üzere öğrenci komisyona çağırılır. Tutanak yazılır; bu tutanak,
hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından imzalanır.

3. Akademik anlamda hatalı bir uygulama yapılıp yapılmadığını kabul veya reddetmek
üzere komisyona iki iş günü süre tanınır.

4. Komisyon son kararını verir ve bu karar yazılı olarak onay için Okul Yönetimine
bildirilir.

b. Suçlama ve Ceza

Komisyon kararı öğrencinin ödevinde hatalı uygulama/kopya olduğunu veya sınavda kopya çektiğini onaylamışsa, aşağıdaki prosedür uygulanır:

a. Sunulan çalışma ödevin son hali değilse ya da ödevin sadece belli bir kısmını oluşturuyorsa, öğrenciye iki iş günü içerisinde çalışmasını yeniden yapma şansı verilir.

b. Hatalı uygulama çalışmanın son halinde tespit edilmişse, ödeve puan veilmez.

c. Sınavda kopya çeken öğrenci yazılı olarak Okul Müdürlüğüne bildirilir. Okul Müdürü konuyu değerlendirir ve gerek gördüğü takdirde öğrenciyi Onur Kuruluna veya Disiplin Kuruluna sevk eder.

d. Adı geçen öğrenci , o akademik yıl içerisinde ilgili yönetmelikte yer alan belirli hak, etkinlik, görevler ve ödüllendirilmelerdenden (ör: sınıf başkanlığı, onur kurulu, öğrenci meclisi, vb.) mahrum bırakılır.
e. Öğrenci lise eğitimi boyunca aynı suçu bir defadan fazla işlerse, okuldaki herhangi bir öğretmen tarafından öğrenciye referans mektubu verilirken bu durum göz önünde bulundurulur. Ayrıca, gerekli görüldüğünde, okul tarafından öğrencinin okumayı hedeflediği ya da kabul edildiği üniversiteye, bu durum rapor edilerek bildirilebilir.

f. (IB öğrencileri için) Teslim edilen çalışmanın son hali, IB dış değerlendirmelerinden birinin bir parçası ise, bu çalışma IB'ye gönderilmez.

g. (IB öğrencileri için) Teslim edilen çalışmanın son hali herhangi IB iç değerlendirmelerinden birinin tamamını oluşturuyorsa, çalışma teslim edilmemiş sayılır ve ''F'' notu verilir.

h. (IB öğrencileri için) Teslim edilen çalışmanın son hali, IB iç değerlendirmelerinden birinin bir kısmını oluşturuyorsa, değerlendirme aşamasında puan kısmen düşürülür.


V. Akademik Dürüstlüğün Uygulanması

a. Öğrenci el kitabında akademik dürüstlük kavramının tanımı ve önemiyle ilgili detaylı bilgi ve hatalı uygulamalar sonucunda uygulanacak prosedür yer almaktadır.

b. Her yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü, öğrenciler ve veliler bir akademik dürüstlük anlaşması imzalarlar.

c. Her yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü, sabah töreninde öğrencilere akademik dürüstlüğün ne olduğu, anlam ve önemi hatırlatılır.

d. Eğitim-öğretim yılının ilk ayında, akademik dürüstlüğün ne ölçüde anlaşıldığını ve ciddiye alındığını tespit etmek amacıyla öğrencilere bir ödev verilir ve sonuçları değerlendirilir.

e. Akademik dürüstlük politikası ölçme ve değerlendirme formlarına belirlenen kriterlerle yansıtılır.

f. Öğrencilere düzenli olarak çalışma, akademik yazma ve araştırma becerileri konusunda rehberlik edilir.

g. Akademik dürüstlük üzerinde tüm öğretmenler tarafından hassasiyetle durulur ve bu olgu teşvik edilir. Tüm öğretmenler kendi derslerine uygun araştırma yöntemleri, doğru alıntı yapma, kaynak gösterme ve yorum yapma konularında öğrencilerini yönlendirerek akademik dürüstlüğü uygular.

h.Öğretmen öğrencilere dağıttıkları çalışma kağıtları, hafta sonu ödevleri, testler gibi çoğaltılmış dökümanlarda kullandıkları alıntılar ve görseller için doğru ve düzgün bir şekilde kaynak belirterek öğrencilere örnek olur.

i. Öğrencilere verilen günlük ödevler, dönem performansları, projeler dikkatli bir şekilde seçilir. İyi bir ödev öğrencinin sadece bilgi toplamasını gerektirmektan daha fazlasını içerir. Doğru seçilmiş bir ödev öğrencinin kendi fikirlerini geliştirmesine ve kendi yorumlarımı yapmasına olanak tanır.

j. Öğrencilerin ürettikleri makale, kompozisyon, deneme yazısı, dönem performansı gibi yazılı çalışmalarda; öğretmen öğrencinin ne yazdığını takip eder ve bu konuda fikir sahibi olur. Eğer çalışma bir başkası tarafından yazıldıysa, ya da internetten kopyalandıysa, bu durum ders öğretmeni tarafından tespit edilir. (Çalışmanın aşırı düzgün, dolayısıyla öğrencinin bilgi seviyesinin üzerinde olup olmadığı ve özgünlüğü, öğrenciyle yapılan görüşme sırasında ve ona yöneltilen sorular ile ortaya çıkarılır.

k. Okul her eğitim-öğretim yılının birinci döneminde, bir günü ''Akdemik Dürüstlük Günü'' olarak kutlar. Bu gün içerisinde, öğrencilere akademik dürüstlük ile ilgili dökümanlar dağıtılır, hatalı uygulamalara örnekler verilir, akademik dürüstlüğün önemi tartışılır. Tüm derslerde akademik dürüstlük konusuna değinilir. Ayrıca, Uygulamalı Dersler Zümresi tarafından öğrencilere konuyla ilgili resim ve müzik çalışmaları yaptırılır.

l. Okulumuzda, her türlü akademik bilgi trafiğinin gereksinimler ve istekler doğrultusunda analiz edilmesine olanak sunmak aynı zamanda da öğrencilerin kopya tespitini yapmak ve bunun engellenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş uluslararası bir yazılım olan URKUND programı kullanılır.

FMV Ayazağa Işık Lisesinde kopya ve hatalı uygulama konusu olumlu bir şekilde ele alınmakta, akademik dürüstlüğün önemi her fırsatta vurgulanmaktadır.

Turnitin

Turnitin, kurumların bilgi trafiğinin gereksinimler ve istekler doğrultusunda analiz edilmesine olanak sunmak, aynı zamanda da kullanıcıların kopya tespitini yapmak ve bunun engellenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş İnternet tabanlı bir servistir. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinde 01.09.2012 tarihinden günümüze her eğitim-öğretim yılında kullanılan ve IB akreditasyon sürecinde de temel bir gereksinim olarak öne çıkan; öncesinde Urkund ve şimdi de Turnitin yazılımı, öğrencilerin akademik dürüstlük kapsamında gelişimlerine katkı sunmaya yönelik bir çözüm olarak tercih edilmiştir.

Turnitin, öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri online olarak değerlendirmesini ve notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen profesyonel yazılımlarındandır. Bu bağlamda Turnitin okulumuzda; kopyacılığa teşebbüsü engellemek, olası girişimlerde öğretmenler için objektif analiz raporu çıkarmak ve araştırmayı özendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi; özellikle zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmede profesyonel olan ve bu anlamda öne çıkan Turnitin'i tercih ederek okulumuzdaki eğitimcilerin ve öğrencilerin bilgiyi doğru, bilinçli ve yasal bir şekilde kullanmalarına dinamizm kazandıracağını düşünmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki Turnitin, belge analizini yaparken büyük veri tabanlarını taramaktadır. Bunlar:

 • 51+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası (Her gün 10 milyon sayfa eklenmektedir.)

 • 337+ milyon öğrenci çalışması (ödev, tez, proje, vb.)

 • 11.000+ dergi, kitap, süreli yayın ve gazete

 • 130+ milyon akademik makale

 • Tübitak-Ulakbim Ulusal Veri Tabanı'dır.

Turnitin, eğitimcileri orijinal metin yazımına teşvik etmede ve intihalden caydırmada onlara ileri derecede yardımcı olmaktadır. Yakın zamanda yapılan geniş kapsamlı istatistiksel çalışmalar ortaya koymaktadır ki ortaöğretim kurumları, kolejler ve üniversiteler Turnitin'i kullandığı takdirde;

 • Öğrenciler daha iyi birer araştırmacı ve yazar hâline gelmekte, orijinal içerikli çalışmalar ortaya koymakta, kaynak materyallerini doğru kullanmayı ve doğru alıntı yapmayı öğrenmektedirler.

 • Öğretmenler zamandan tasarruf etmektedirler. Turnitin'in kolay okunur "Özgünlük Raporu" (Originality Report) sayesinde, daha önce şüphelendikleri intihallerin kanıtlarını araştırmak için harcadıkları zamanı, şimdi daha iyi yazarlar yetiştirmek üzere geri bildirimde bulunmak için kullanmaktadırlar.

 • Kurumlar, eğitim ve öğretim düzeylerini geliştirmektedirler. Turnitin'in sürekli kullanımı, kuruma, kendisini, eğitim misyonunu ve verdiği diploma derecelerinin geçerliliğini garanti altına almada yardım etmektedir.

Turnitin ayrıca, birçok ders işletim sistemine (LMS/CMS) entegre edilebilmekte ve iPad uygulamasında da çalışabilmektedir.

Kısacası Turnitin; 140 ülkede, 15.000'den fazla eğitim kurumunda, 24 milyondan fazla lisanslı öğrenci ve 1.6 milyondan fazla aktif öğretmen tarafından kullanmaktadır. Türkiye'de 60 civarında üniversite Turnitin abonesidir. Ayrıca 25 özel lise de Turnitin kullanmaktadır. U.S. News and World Report tarafından yayımlanan en iyi 100 okulun 69'u Turnitin kullanıcısıdır. İngiltere'de Oxford ve Cambridge Üniversiteleri dâhil olmak üzere okulların %98'i yine Turnitin kullanmaktadır. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, pedagojik çalışmalarına destek sağlamak ve akademik dürüstlük politikası odağında öğrencilerini ve öğretmenlerini desteklemek amacıyla bir Turnitin kullanıcısıdır.