Akademik Çalışmalar

EĞİTİM - ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Erenköy Işık Okulları, eğitimde "Önce İyi İnsan Yetiştirir" felsefesiyle yüz yılı aşan köklü eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.

  • Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.
  • Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.
  • Disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir.
  • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.
  • Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.
  • Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir.
  • Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak, öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesine olanak sağlanır.
  • Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.
  • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

10 Eylül 2018 Pazartesi

1. Dönemin Başlaması

12 Kasım-18 Kasım 2018

ARA TATİL

19 Kasım 2018 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

18 Ocak 2019 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

21 Ocak - 03 Şubat 2019

YARIYIL TATİLİ

04 Şubat 2019 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2019 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

08 Nisan -  14 Nisan 2019

ARA TATİL

15 Nisan 2019 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

21 Haziran 2019 Perşembe

2018 - 2019 Eğitim Öğretimin sona ermesi

 

Fen Bilimleri dersinde bilgiyi sorgulayan, yorumlayan,  paylaşan, ortak çalışmaya yatkın ve öğrenmeyi yaşam tarzı haline getiren, kişisel sınırlarını genişletme konusunda istekli,  toplumla uyumlu bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerin bireysel ve beraber öğrenme süreçlerindeki farklılıklar gözetilerek aktif katılım sağladıkları stratejileri uygulanmaktadır. Bilginin kalıcı olmasına destek veren yöntem ve teknikler ile ezberden uzak bir öğrenme ortamında öğrencilerimizin Milli Eğitim programının hedeflediği kazanımlara ulaşması sağlanmaktadır.

 

HEDEFLERİMİZ

 

Fen Bilimleri bölümü olarak öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve beceriler;

 

·         Fen bilimleri okuryazarı olmak,

·         Bilimsel etiğe sahip olmak,

·         Fen Bilimleri derslerinde öğrendikleri terimleri bilimsel sözcük dağarcığına katmak,

·         Bilim ve teknolojik gelişmelere karşı merak ve ilgi duymak,

·         Fen Bilimleri disiplinleri arasındaki ilişkiyi kavramak,

·         Laboratuvar çalışmalarıyla deney ve gözlem yaparak pratik beceriler kazanmak,

·         Ders içi etkinlik ve uygulamalarla bilgiye ulaşabilen ve bu bilgileri analiz etmeyi sağlayan Fen Bilimleri dersine pozitif tutum geliştirmek,

·         Çevreyi ve doğal kaynakları tanımak,

·         Çevre sorunları hakkında farkındalıklarını artırmak,

·         Sağlıklı yaşamanın önemini kavramak,

·         İngilizce Fen Bilimleri terminolojisine hakim olmalarını sağlayarak yabancı kaynaklardan yararlanmak,

·         Bilimsel yaklaşım becerilerini uygulayabileceği ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmak,

·         Yapılan çalışmalar ve teorik bilgiler ile ulusal sınavlarda en yüksek başarıyı sağlamak,

·         Lego-robotik çalışmaları ile üretim, tasarım ve teknoloji kullanımı gibi deneyimler edinmesini sağlamaktır.

 

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

 

Bilimsel temellerin atıldığı ilköğretim öğrencilerimizin yoruma, değişmeye ve gelişmeye açık olmaları en önem verdiğimiz hedefler arasındadır. Öğrencilerimiz, sınıf içinde gördükleri bilgiyi kullanarak laboratuvar ortamında deney ve gözlem yapar. Bilimsel süreç basamaklarını takip eden, kendi ürünlerini oluşturan ve paylaşan, deney sonuçlarını ve grafikleri yorumlayan, günlük hayatla bağlantı kuran öğrencilerimiz, deney yaparken hem bireysel hem de grup çalışmalarında görev alır. Merak ettikleri konuları inceleme fırsatı bulup çevrelerinde gelişen olayları daha dikkatli gözlemler.

 

PLANETARYUM

 

Kampüsümüzde bulunan planetaryumda; güneş, ay, yıldızlar, uydular, gezegenler, bilinen diğer tüm gök cisimlerinin konumları, hareketleri çeşitli özel aygıtlar sayesinde küresel bir kubbe içinde gösterilir. Gösteri amaçlı gerçekçi simülasyonlarının izlenebildiği ve anlatımının yapıldığı, mitolojik öykülerin dinlenildiği, bilimsel tartışmaların yapıldığı kubbesi olan özel bir mekandır. Öğrencilerimiz sene boyunca planlı bir şekilde planetaryum etkinlikler yapmaktadır. 

Sosyal Bilimler Bölümü dersleri, MEB' in programları ve milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda yürütülürken; öğretmenlerimiz öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, günceli yakalamış, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirme çabasındadır.

Sosyal Bilimler Bölümü Dersleri

İlköğretimde Sosyal Bilgiler, TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Düşünme Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Sosyal Bilimler Bölümü'ne bağlı olarak yürütülen derslerdir.

Hedeflerimiz

Sosyal Bilgiler, TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Düşünme Eğitimi derslerindeki temel hedefimiz, öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleridir.

Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerimizin bağımsızlık savaşını, ulus olma sürecini; dönem kaynakları, belgeseller, karikatür, roman ve biyografilerden yararlanarak yorumlamayabilmeleri; öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları ve yaşam boyu etkin biçimde kullanabilecekleri kültürel bir donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ise hedefimiz, ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan, öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmiş, erdemli bireyler yetiştirebilmektir.

Bu derste öğrencilerimizin bireysel açıdan inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmeleri, dini kavramları doğru anlayabilmeleri, başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmeleri, dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce

Okulumuzda İngilizce dersi, pratik kullanımı ön plana çıkaran, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır.

Derslerdeki başlıca hedefimiz; öğrencilerimizi 8 yıllık İngilizce eğitimi sonunda, bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin; soru soran, analitik ve eleştirel düşünebilen, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizce'yi etkin biçimde kullanan bireyler olmaları diğer hedeflerimiz arasındadır.

Bu nedenle, tüm seviyelerde kullandığımız ders materyalleri üst düzey düşünme becerilerini harekete geçiren ve 'Hayat Boyu Öğrenme' prensibine göre hazırlanmış ürünlerdir.

'Dil, ders olarak değil iletişim aracı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle dört duvar arasına hapsedilemez ve ancak dört beceride sürekli kullanılırsa gelişir' prensibinden hareketle öğrencilerimize, çeşitli aktiviteler yoluyla kendilerini öğrendikleri yabancı dillerde ifade etme olanağı veririz. Örneğin, çeşitli gösteriler hem yıl içerisinde, bazı ünite konularımızın pekiştirici aktivitesi olarak hem de yılsonunda, kulüplerimizde ve sınıflarımızda yıl boyu yapılan çalışmaların ürünü olarak sergilenir

Küçük yaş gruplarında yılsonu ürün dosyası sunumları yoluyla öğrencilerimiz, yıl boyunca ürettikleri ürünlerini aileleriyle paylaşarak hem özgüvenlerini hem de topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirirler. Bilgi yarışmaları yoluyla öğrencilerimiz eğlenceli ve rekabet dolu bir ders dışı aktivite ile öğrendiklerini pekiştirir, çeşitli konularda düzenlediğimiz münazaralarla da sınıflar arası alanda fikir tartışmalarına olanak bulurlar. Proje gezilerimizle, öğrencilerimiz okul dışında da yabancı dillerini kullanma fırsatı bulur, gezi mekanıyla ilgili öğrendikleriyle genel kültürleri zenginleşir.

Öğrencilerimizin İngilizce becerilerini bağımsız ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla 5. sınıflarımız TOEFL Primary sınavını alırlar. 8. Sınıf öğrencileri de 'TOEFL Junior' sınavını alırlar. Bu sınavlar, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika vermektedir. FMV Vakfı, tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıksız olarak karşılamaktadır. 

Modern Diller Bölümü (Almanca-Fransızca-İspanyolca)

 

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında birden fazla yabancı dile hakim olmak, doğru iletişim becerileri kurmak için gereklidir. 


Dil bilimcilerin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekalarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanmasının büyük önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak Erenköy Işık Okulları ilkokul 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanı sıra 3 farklı dil seçeneğiyle  (Almanca, Fransızca-İspanyolca) İkinci Yabancı Dili öğrenme olanağı sunmaktadır.


İkinci Yabancı Dil eğitiminde hedefimiz, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages)  kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde yetiştirerek, kendilerini bu dilde rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.


Yabancı Dil eğitim programında Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir. Ortaokul bitiminde öğrencilerimiz uluslararası geçerliği olan ve bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen Almanca FIT, Fransızca DELF ve İspanyolca DELE sınavlarına girme hakkını elde etmekte ve dil becerilerini dünya vatandaşı olarak sertifika ile belgeleyebilmektedirler.


Güzel Sanatlar Bölümü olarak öncelikli amacımız; öğrencilerimizi sanatsal, bedensel ve zihinsel açılardan geliştirerek ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmektir.

Güzel Sanatlar Bölümü; teknoloji ve tasarım, yaratıcı drama ve görsel sanatlar derslerinden oluşmaktadır. Bölümümüz, bu derslerimizle birlikte öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına yönelebilecekleri sosyal etkinlik kulüp çalışmaları olan modern dans, tiyatro, seramik, moda tasarım, fotoğraf, resim ve yaratıcı eller kulüplerini de kapsamaktadır.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

·         Temel amacımız; bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri,

·         Sanat yoluyla duygusal, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri,

·         Sanat yoluyla okulumuzda aldıkları tüm bilgi beceriyle, sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için uygun ortamın sağlanması,

·         Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum amaçlanmaktadır.

·         Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etmede, bu ifade yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede, bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

·         Sanat eğitimi alanındaki çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciyle güzellik kavramının kazandırılması, bu amaçla çeşitli niteliklerinin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır.

·         Eğitim ortamında sınıf içi ve sınıf dışı diğer dersler ve sınıf öğretmenleriyle birlikte ortak çalışmalar yaparak bilgi ve beceri pekiştirilir (park, bahçe, sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri, ortak projeler ve geziler ile zenginleştirildi).

·         Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilmiştir.

·         Sanat yoluyla farklı kültürleri tanıma, anlama ve bu bilgi sayesinde yaşam ve bakış açısını geliştirerek evrensel bir bakış açısı kazandırabilme.

·         Atatürkçü düşüncede, milli duyguları yaşayan ve yaşatan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

 

·         Temel amacımız; öğrencilerimizi merak eden, soru soran, gözlem yapan, araştırmaya yönelik çalışmalara ilgi duyan bireyler olarak yetiştirmektir.

·         Öğrenciler atölyelerde özgün düşüncelerini tasarım yoluyla buluşçu bir tavırda ortaya koyabilmektedirler. Yapılan uygulamalar, daha çok 2 boyutlu ve 3 boyutlu atık malzemelerle gerek grup çalışmaları, gerekse bireysel çalışmalarla yürütülmektedir.

·         Yıl sonunda ise tüm çalışmalar tasarım şenliği adı altında okulumuzun sergi mekânlarında tanıtılır. Okul içerisinde düzenlediğimiz tasarım yarışmaları ile öğrencilere motivasyon kazandırılmaktadır.

·         Yıl içerisinde programladığımız, farklı sanat ortamlarını tanıma amaçlı gezilerle, öğrenciler yaratıcı fikirlerini geliştirebilmektedir.

YARATICI DRAMA

 

·         Yaratıcı drama dersi ile ilgili hedefimiz herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından  yola çıkarak  canlandırmalar yapmaktır.

·     Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan Yaratıcı Drama'nın genel amaçları, yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,  eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, iletişim becerileri geliştirme, etik değerleri geliştirme, kendini tanıma, problem çözme becerilerini geliştirme, dil becerilerini geliştirme, sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma, hayal gücünü geliştirme, dinleme becerilerini geliştirme, olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, insanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme, bireylerde grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme, empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teknoloji Bağımlılığı " konulu "Bağımlı Olma Özgür Ol" sloganlı 4. Ulusal Resim Yarışması'nda ortaokul kategorisinde FMV Erenköy Işık Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Lara AVCI Türkiye 1.'si olmuştur. Öğrencimizi, ailesini, emeği geçen tüm öğretmen ve okul yönetimimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.Bilgiyi verildiği gibi kabul eden değil; sorgulayan, yorumlayan ve paylaşan bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize lise için gerekli olan altyapıyı hazırlamaktır.

Eğitim süreçtir ve bu süreçte bölüm olarak ortak dili, sürekliliği, işbirliğini esas alarak matematik öğretimini 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar bir bütün olarak sürdürmekteyiz.

 

Matematik Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

·         Matematiğin evrensel bir dil olduğunu ve bu dili oluşturan sembol ve kavramları öğretmek,

·         Sayı sistemini, dört işlemin dayandığı temel ilkeleri kavratmak,

·         Temel işlemleri doğru ve hızlı sonuçlandırma becerisini ve problem çözme yeteneğini geliştirmek,

·         Geometrik cisim ve şekiller ile ilgili temel kavramları ve özellikleri kavratmak,

·         Ders içi etkinlik ve uygulamalarla matematik dersine olumlu tutum geliştirmek,

·         Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamak,

·         Eleştirel düşünme, araştırma, keşfetme becerilerini geliştirmek.

Temel amacımız; Müziği sevdirmek ve öğretmektir. Yetenek düzeylerinde farklılıklar olsa da " bireyler müzik yapabilme becerisiyle doğar " temel yaklaşım tarzımızı oluşturur. Müziksel işitme, okuma ve yazma becerisini geliştirmek, müzik eğitiminin vazgeçilmez unsurlarıdır. Enstrüman eğitimi, birlikte seslendirme (orkestra ve koro ) müzik eğitiminin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası yarışma ve festivallere katılım, kültürel ve sanatsal gelişim sürecinde olan öğrencilerimize yeni bir vizyon ve bakış açısı sunmaktadır. 

Milli duyguların ve Atatürk sevgisinin müzik yoluyla kazanımını sağlamak, nitelikli ve seçici müzik dinleyicilerinin de yetiştirilmesi hedeflerimiz arasında yer alır.


Türkçe Bölümü dersleri, MEB' in programları ve milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda yürütülürken öğretmenlerimiz öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ana dilini doğru kullanan, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, günceli yakalamış, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirme çabasındadır.

Hedeflerimiz

Türkçe dersi hedefimiz, öğrencilerimizin dilimizin olanak ve zenginliklerinin farkına varmaları; dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarıdır.

Türkçe derslerinde öğrencilerimizin ana dilinin seçilmiş örnekleri üzerinde düşünmesi; dilinin işleyişini sezinleyerek bu becerisini yazılı ve sözlü anlatımlarda kullanmayı bilmesi; okuma, anlama, eleştirme, tartışma, yorumlama gücünü geliştirmesi; özgür düşünmesi; düşünmede bilimselliği temel alması; yaratıcılıklarını harekete geçirmesi; çözümler üretmesi; gözlem yapabilmesi; kütüphanelerden yararlanabilmesi; düzeyine uygun tiyatro, konferans, panel gibi etkinlikleri izlemesi; sürekli ve planlı kitap okuması; başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülü olması; ulusun kültürel değerlerini bilmesi ve tanıması; sorunlarına yabancı olmaması; estetik beğeni kazanması amaçlanmakta ve çalışmalar bu doğrultuda yapılmaktadır.


Okulumuzda İngilizce dersi, pratik kullanımı ön plana çıkaran, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır.

Derslerdeki başlıca hedefimiz; öğrencilerimizi 8 yıllık İngilizce eğitimi sonunda, bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuzdan   mezun olan öğrencilerimizin; soru soran, analitik ve eleştirel düşünebilen, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizce'yi etkin biçimde kullanan bireyler olmaları diğer hedeflerimiz arasındadır.

Bu nedenle, tüm seviyelerde kullandığımız ders materyalleri üst düzey düşünme becerilerini harekete geçiren ve 'Hayat Boyu Öğrenme' prensibine göre hazırlanmış ürünlerdir.

'Dil, ders olarak değil iletişim aracı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle dört duvar arasına hapsedilemez ve ancak dört beceride sürekli kullanılırsa gelişir' prensibinden hareketle öğrencilerimize, çeşitli aktiviteler yoluyla kendilerini öğrendikleri yabancı dillerde ifade etme olanağı veririz. Örneğin, çeşitli gösteriler hem yıl içerisinde, bazı ünite konularımızın pekiştirici aktivitesi olarak hem de yılsonunda, kulüplerimizde ve sınıflarımızda yıl boyu yapılan çalışmaların ürünü olarak sergilenir

Küçük yaş gruplarında yılsonu ürün dosyası sunumları yoluyla öğrencilerimiz, yıl boyunca ürettikleri ürünlerini aileleriyle paylaşarak hem özgüvenlerini hem de topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirirler. Bilgi yarışmaları yoluyla öğrencilerimiz eğlenceli ve rekabet dolu bir ders dışı aktiviteler ile öğrendiklerini pekiştirir, çeşitli konularda düzenlediğimiz münazaralarla da sınıflar arası alanda fikir tartışmalarına olanak bulurlar. 

Öğrencilerimizin İngilizce becerilerini bağımsız ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla  7. sınıflarımız 'PET' sınavını alırlar. Bu sınav, Cambridge Üniversitesi tescilli uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sınavıdır. FMV Vakfı, tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıksız olarak karşılamaktadır.

 

Modern Diller (Almanca-Fransızca-İspanyolca)

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında birden fazla yabancı dile hakim olmak, doğru iletişim becerileri kurmak için gereklidir. 

Dil bilimcilerin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekalarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanmasının büyük önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak Erenköy Işık Okulları ilkokul 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında İkinci Yabancı Dili öğrenme olanağı sunmaktadır.

İkinci Yabancı Dil eğitiminde hedefimiz, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi(Common European Framework of Reference for Languages)  kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde yetiştirerek, kendilerini bu dilde rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Yabancı Dil eğitim programında Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir. Ortaokul bitiminde öğrencilerimiz uluslararası geçerliği olan ve bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen Almanca FIT, Fransızca DELF ve İspanyolca DELE sınavlarına girme hakkını elde etmekte ve dil becerilerini dünya vatandaşı olarak sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Beden eğitimi ve spor bölümü; Beden eğitimi, satranç dersleri ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarına yönlenebilecekleri spora hazırlık, satranç, yüzme, futbol, tenis, jimnastik, basketbol, atletizm, voleybol ve bilardo kulüplerini de kapsamaktadır.

Beden eğitimi derslerimizde önceliğimiz öğrencilerimizin '' Yaşam Boyu Spor '' ilkesinden hareket ederek, sporun insan yaşamanın değişmez bir parçası olduğunu fark etmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin fiziksel, sportif gelişimlerinin yanı sıra;

* İyi duruş alışkanlığı

* Birlikte davranabilme

* Zamanını verimli kullanabilme

* Sorumluluk alabilme

* Sosyal gelişimlerini sağlamak genel amacımızdır.

Bu amaçlarımız doğrultusunda yetenekli ve spor disiplinine sahip olabilecek öğrencilerimizi kendi yeteneklerine uygun branşlar da okul takımlarımıza yönlendiriyoruz.

Yıl boyunca hafta içi ve hafta sonu küçükler-yıldızlar-gençler kategorisinde yüzme, basketbol, tenis, voleybol, atletizm takım çalışmalarımızı yapmaktayız. Eğitim –öğretim yılında il ve ilçe bazında tüm takımlarımız okulumuzu başarı ile temsil etmektedir.
Öğrencilerimizin ileri ki yaşamlarında karşılaşacağı ve kültürüne sahip olmalarını planladığımız,

Sporcu beslenmesini, FAİR PLAY kavramını, sporun ruhsal ve fiziksel yönden önemini, olimpiyat halkalarının anlamını, streching yapmanın faydalarını, kayak – snowboard branşlarınıtanıtıp kamp organizasyonlarına katılımlarını, yıllık planlarımız içeriğinde işlenmesi gereken takım - bireysel sporların tarihçeleri ve oyun kurallarını eğitimimizin bir parçası olarak derslerimizde işlemekteyiz.