Akademik Çalışmalar

EĞİTİM - ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Erenköy Işık Okulları, eğitimde "Önce İyi İnsan Yetiştirir" felsefesiyle yüz yılı aşan köklü eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.

 • Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.
 • Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.
 • Disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.
 • Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.
 • Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir.
 • Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak, öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesine olanak sağlanır.
 • Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.
 • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

10 Eylül 2018 Pazartesi

1. Dönemin Başlaması

12 Kasım-18 Kasım 2018

ARA TATİL

19 Kasım 2018 Pazartesi

2. Dönemin Başlaması

18 Ocak 2019 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması

21 Ocak - 03 Şubat 2019

YARIYIL TATİLİ

04 Şubat 2019 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

05 Nisan 2019 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

08 Nisan -  14 Nisan 2019

ARA TATİL

15 Nisan 2019 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

21 Haziran 2019 Perşembe

2018 - 2019 Eğitim Öğretimin sona ermesi

 

Bilgiyi verildiği gibi kabul eden değil; sorgulayan, yorumlayan ve paylaşan bireyler yetiştirerek öğrencilerimizi yüksek öğretime hazırlamaktır.

Eğitim süreçtir ve bu süreçte bölüm olarak ortak dili, sürekliliği, işbirliğini esas alarak çalışmalarımızı okulumuzda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar matematik ve fen dersleri olmak üzere bir bütün olarak sürdürmekteyiz.

Bölümümüzce Okutulan Dersler;
İlköğretim ve lise matematik dersleri
İlköğretim fen ve teknoloji dersleri
Lise fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi dersleri

Matematik Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

 • Matematiğin evrensel bir dil olduğunu, bu dili oluşturan sembol ve kavramları öğretmek,
 • Sayı sistemini, dört işlemin dayandığı temel ilkeleri kavratmak,
 • Temel işlemleri doğru ve hızlı sonuçlandırma becerisini ve problem çözme yeteneğini geliştirmek,
 • Cisim ve şekilleri bunlarla ilgili temel kavramları ve özellikleri kavratmak,
 • Ders içi etkinlik ve uygulamalarla Matematik dersine olumlu tutum geliştirmek,
 • Eleştirel düşünme, araştırma, keşfetme becerilerini geliştirmek.

 

Fen ve Teknoloji Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

 • Laboratuar çalışmalarının önem kazandığı, ezberden uzak, öğrencilerin sebep sonuç ilişkisi kurabildiği, olayları yorumlayabildiği ve günlük hayatla bağlantılı bir eğitim sistemi uygulamak,
 • Ders içi etkinlik ve uygulamalarla Fen ve Teknoloji dersine olumlu tutum geliştirmek,
 • Yapılacak etkinliklerle bilgiye ulaşmayı sağlamak ve öğrencilerin bu bilgileri analiz edebilmelerine yardımcı olmak,
 • Küresel ısınma, çevre bilinci gibi dünya çapında çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak,
 • Bilimsel yaklaşım becerilerini uygulayabileceği, çevre okullarda ve Türkiye genelinde yapılacak olan proje yarışmalarına katılmak.

Laboratuar Çalışmaları

Öğrencilerimizin çevre bilincine sahip, bilimsel düşünebilen, deney yapabilen ve çözümler üreten ve bilen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bilimsel temellerin atıldığı ilköğretim öğrencilerimizin yoruma, değişmeye ve gelişmeye açık olmaları en önem verdiğimiz konular arasındadır. Amaçlarımız doğrultusunda; laboratuarlarımız her türlü deney ve çalışmayı yapabilecek donanıma, gerekli alt yapıya ve güvenlik koşullarıyla Avrupa ve Dünya standartlarına sahiptir. Öğrencilerimiz derste gördükleri bilgiyi laboratuarda deney ve gözlem yaparak olayları yorumlatan, günlük hayatla bağlantı kurdurabilen birer birey olarak yetiştiririz. Öğrencilerin deney yaparken hem bireysel hem de grup çalışmalarında görev alacaklardır. Merak ettikleri konuları inceleme fırsatı bulup, çevrelerinde gelişen olayları daha dikkatli gözlemleyebileceklerdir. Öğrencilerin teknolojik gelişmeleri, sorgulamaları, araştırmaları, kendi ürünlerini ortaya koymaları ve paylaşmaları beklenmektedir.

Planetaryum

Türkiye'nin ilk okul planetaryumu kampüsümüzde 2004-2005 eğitim öğretim yılından beri faaliyet göstermektedir.
Bu özel mekân randevu sistemiyle, kurumumuz kampüslerindeki ve misafir okullardaki tüm düzeylerdeki öğrenciler için gösteri amaçlı gök ve uzay bilimine dair her şeyin (yıldızların, takımyıldızlarının, gezegenlerin, güneş sisteminin, galaksilerin, göktaşlarının ve diğer gök cisimlerinin) gerçekçi simülasyonlarının izlenebildiği ve anlatımının yapıldığı, mitolojik öykülerin dinlenildiği, bilimsel tartışmaların yapıldığı kubbesi olan özel bir mekandır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ / ORTAOKUL


Sosyal Bilimler Bölümü dersleri, MEB' in programları ve milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda yürütülürken; öğretmenlerimiz öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, anadilini doğru kullanan, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, günceli yakalamış, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirme çabasındadır.
 
Sosyal Bilimler Bölümü Dersleri

İlköğretimde Türkçe, sosyal bilgiler, inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi; lise-fen lisesinde ise Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, dil ve anlatım, tarih, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, milli güvenlik bilgisi, coğrafya, felsefe, psikoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri Sosyal Bilimler Bölümü'ne bağlı olarak yürütülen derslerdir.

Hedeflerimiz

Türkçe dersi hedefimiz, öğrencilerimizin dilimizin olanak ve zenginliklerinin farkına varmaları; dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarıdır.

Türkçe derslerinde öğrencilerimizin anadilinin seçilmiş örnekleri üzerinde düşünmesi; dilinin işleyişini sezinleyerek bu becerisini yazılı ve sözlü anlatımlarda kullanmayı bilmesi; okuma, anlama, eleştirme, tartışma, yorumlama gücünü geliştirmesi; özgür düşünmesi; düşünmede bilimselliği temel alması; yaratıcılıklarını harekete geçirmesi; çözümler üretmesi; gözlem yapabilmesi; kütüphanelerden yararlanabilmesi; düzeyine uygun tiyatro, konferans, panel gibi etkinlikleri izlemesi; sürekli ve planlı kitap okuması; başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülü olması; ulusun kültürel değerlerini bilmesi ve tanıması; sorunlarına yabancı olmaması; estetik beğeni kazanması amaçlanmakta ve çalışmalar bu doğrultuda yapılmaktadır.

Sosyal Bilgiler, inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi derslerindeki temel hedefimiz, öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleridir.

Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerimizin bağımsızlık savaşını, ulus olma sürecini; dönem kaynakları, belgeseller, karikatür, roman ve biyografilerden yararlanarak yorumlamayabilmeleri; öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları ve yaşam boyu etkin biçimde kullanabilecekleri kültürel bir donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ise hedefimiz, ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan, öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmiş, erdemli bireyler yetiştirebilmektir.
Bu derste öğrencilerimizin bireysel açıdan inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmeleri, dini kavramları doğru anlayabilmeleri, başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmeleri, dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.
 

İngilizce

Okulumuzda İngilizce dersi, pratik kullanımı ön plana çıkaran, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır.

Derslerdeki başlıca hedefimiz; öğrencilerimizi 8 yıllık İngilizce eğitimi sonunda, bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuzdan   mezun olan öğrencilerimizin; soru soran, analitik ve eleştirel düşünebilen, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizce'yi etkin biçimde kullanan bireyler olmaları diğer hedeflerimiz arasındadır.

Bu nedenle, tüm seviyelerde kullandığımız ders materyalleri üst düzey düşünme becerilerini harekete geçiren ve 'Hayat Boyu Öğrenme' prensibine göre hazırlanmış ürünlerdir.

'Dil, ders olarak değil iletişim aracı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle dört duvar arasına hapsedilemez ve ancak dört beceride sürekli kullanılırsa gelişir' prensibinden hareketle öğrencilerimize, çeşitli aktiviteler yoluyla kendilerini öğrendikleri yabancı dillerde ifade etme olanağı veririz. Örneğin, çeşitli gösteriler hem yıl içerisinde, bazı ünite konularımızın pekiştirici aktivitesi olarak hem de yılsonunda, kulüplerimizde ve sınıflarımızda yıl boyu yapılan çalışmaların ürünü olarak sergilenir

Küçük yaş gruplarında yılsonu ürün dosyası sunumları yoluyla öğrencilerimiz, yıl boyunca ürettikleri ürünlerini aileleriyle paylaşarak hem özgüvenlerini hem de topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirirler. Bilgi yarışmaları yoluyla öğrencilerimiz eğlenceli ve rekabet dolu bir ders dışı aktivite ile öğrendiklerini pekiştirir, çeşitli konularda düzenlediğimiz münazaralarla da sınıflar arası alanda fikir tartışmalarına olanak bulurlar. Proje gezilerimizle, öğrencilerimiz okul dışında da yabancı dillerini kullanma fırsatı bulur, gezi mekanıyla ilgili öğrendikleriyle genel kültürleri zenginleşir.

Öğrencilerimizin İngilizce becerilerini bağımsız ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla  8. sınıflarımız 'PET' sınavını alırlar. Bu sınav, Cambridge Üniversitesi tescilli uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sınavıdır. FMV Vakfı, tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıksız olarak karşılamaktadır.

İkinci Yabancı Dil

Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu gerekçelerle; Erenköy  Işık Ortaokulu 5.  sınıftan itibaren İngilizcenin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunulmaktadır.

İkinci Yabancı Dil eğitiminde hedefimiz, ilköğretim okulundan mezun olan öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde yetiştirerek, kendilerini bu dilde rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Yabancı dil eğitim programında Almanca ve Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek ve aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir.  İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sonunda öğrencilerimiz uluslararası geçerliği olan ve bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen Fransızca DELF ve Almanca FIT sınavlarına girme hakkını elde etmekte  ve dil becerilerini sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Güzel Sanatlar Bölümü olarak öncelikli amacımız; öğrencilerimizi sanatsal, bedensel ve zihinsel açılardan geliştirerek ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmektir.

Güzel Sanatlar Bölümü  müzik, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinden oluşmaktadır. Bölümümüz; bu derslerimizle birlikte öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına yönelebilecekleri sosyal etkinlik kulüp çalışmaları olan modern dans, keman, gitar, tiyatro, seramik, moda tasarım ve fotoğraf, resim, bilardo, bale, pantomim, yoga ve bilardo kulüplerini de kapsamaktadır.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

 • Temel amacımız; bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri,
 • Sanat yoluyla duygusal, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri,
 • Sanat yoluyla okulumuzda aldıkları tüm bilgi beceriyle, sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlılar edinmeleri için uygun ortamın sağlanması,
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum amaçlanmaktadır.
 • Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etmede, bu ifade yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede, bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.
 • Sanat eğitimi alanındaki çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciyle güzellik kavramının kazandırılması, bu amaçla çeşitli niteliklerinin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır.
 • Eğitim ortamında sınıf içi ve sınıf dışı diğer dersler ve sınıf öğretmenleriyle birlikte ortak çalışmalar yaparak pekiştirilir (park, bahçe, sergi, müze, tarihi yapılar sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri, ortak projeler ve geziler ile zenginleştirildi).
 • Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilmiştir.
 • Sanat yoluyla farklı kültürleri tanıma, anlama ve bu bilgi sayesinde yaşam ve bakış açısını geliştirerek evrensel bir bakış açısı kazandırabilme.
 • Atatürkçü düşüncede, milli duyguları yaşayan ve yaşatan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ

 • Temel amacımız; öğrencilerimizi merak eden, soru soran, gözlem yapan, araştırmaya yönelik çalışmalara ilgi duyan bireyler olarak yetiştirmektir.
 • Öğrenciler atölyelerde özgün düşüncelerini tasarım yoluyla buluşçu bir tavırda ortaya koyabilmektedirler. Yapılan uygulamalar, daha çok 2 boyutlu ve 3 boyutlu atık malzemelerle gerek grup çalışmaları, gerekse bireysel çalışmalarla yürütülmektedir.
 • Teknoloji ve Tasarım Dersi her biri 6.,7. ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar düzen, kurgu ve yapım kuşaklarıdır. Her kuşak sonunda okul koridorlarında yapılan etkinlik çalışmaları sergilenmektedir.
 • Yıl sonunda ise tüm çalışmalar tasarım şenliği adı altında okulumuzun sergi mekânlarında tanıtılır. Okul içerisinde düzenlediğimiz tasarım yarışmaları ile öğrencilere motivasyon kazandırılmaktadır.
 • Yıl içerisinde programladığımız, farklı sanat ortamlarını tanıma amaçlı gezilerle, öğrenciler yaratıcı fikirlerini geliştirebilmektedir.

MÜZİK DERSİ

 • Temel amacımız; ses, ritim, tonal duygu, aralık bilgisi, kulak eğitimi, kulak hafızasının geliştirilmesi,
 • Bunların yanında "öğrenci sanatçının" ve bilinçli kültürlü dinleyicinin yetişmesine yardımcı olmaktır.
 • Diğer yandan her öğrenciyi ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirebilme, sanata olan ilgi ve sevgiyi artırabilme, enstrüman çalma isteği yaratabilme, nitelikliyi niteliksizden ayırt edebilen bilinçli dinleyiciyi yetiştirebilme, müzik yeteneğini doğru yönde geliştirebilen öğrenci sanatçıyı destekleyerek yönlendirebilme.
 • Milli duyguların ve Atatürk sevgisinin müzik yoluyla geliştirilmesini sağlama.
 • Atatürk'ün müzik ve sanat ile ilgili temel görüşlerini öğrencilerimize doğru olarak aktarabilme temel amaçlarımız arasındadır.
 • Sesi, kulağı ve ritim duygusu uygun olan öğrencilerimiz okul korosu kadrosuna dâhil olmaktadır.

Beden eğitimi ve spor bölümü; Beden eğitimi, satranç dersleri ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarına yönlenebilecekleri spora hazırlık, satranç, yüzme, futbol, tenis, jimnastik, basketbol, atletizm, voleybol ve bilardo kulüplerini de kapsamaktadır.

Beden eğitimi derslerimizde önceliğimiz öğrencilerimizin '' Yaşam Boyu Spor '' ilkesinden hareket ederek, sporun insan yaşamanın değişmez bir parçası olduğunu fark etmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin fiziksel, sportif gelişimlerinin yanı sıra;

* İyi duruş alışkanlığı

* Birlikte davranabilme

* Zamanını verimli kullanabilme

* Sorumluluk alabilme

* Sosyal gelişimlerini sağlamak genel amacımızdır.

Bu amaçlarımız doğrultusunda yetenekli ve spor disiplinine sahip olabilecek öğrencilerimizi kendi yeteneklerine uygun branşlar da okul takımlarımıza yönlendiriyoruz.

Yıl boyunca hafta içi ve hafta sonu küçükler-yıldızlar-gençler kategorisinde yüzme, basketbol, tenis, voleybol, atletizm takım çalışmalarımızı yapmaktayız. Eğitim –öğretim yılında il ve ilçe bazında tüm takımlarımız okulumuzu başarı ile temsil etmektedir.
Öğrencilerimizin ileri ki yaşamlarında karşılaşacağı ve kültürüne sahip olmalarını planladığımız,

Sporcu beslenmesini, FAİR PLAY kavramını, sporun ruhsal ve fiziksel yönden önemini, olimpiyat halkalarının anlamını, streching yapmanın faydalarını, kayak – snowboard branşlarınıtanıtıp kamp organizasyonlarına katılımlarını, yıllık planlarımız içeriğinde işlenmesi gereken takım - bireysel sporların tarihçeleri ve oyun kurallarını eğitimimizin bir parçası olarak derslerimizde işlemekteyiz.


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; öğrencilerin eğitimsel, sosyal ve duygusal süreçlerini geliştirmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmaları için uzmanlarca yapılan yardım sürecidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışma Alanları:

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Bireysel görüşmeler
 • Grup çalışmaları
 • Sınıf içi etkinlikler
 • Bültenler
 • Seminer / Panel / Söyleşi

Oryantasyon Çalışmaları
Öğrencilerin okulda ve yakın çevrelerinde karşılaşacakları yeni durumlara uyum sağlamalarına yardımcı olma çalışmalarıdır. Oryantasyon süreci öğrencilerin okula başladıkları ilk gün başlar ve yıl boyunca devam eder.

Bireysel Görüşmeler
Bireysel görüşmeler, öğrencilerin sorunlar karşısında kendi olanaklarını fark etme ve sorunlarına çözüm üretmelerine yardımcı olma sürecidir. Öğrenci ile yapılan görüşmeler; öğrencinin kendi isteği, veli ve öğretmen yönlendirmesi ve psikolojik danışmanın gözlemleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Grup Çalışmaları
Grup çalışmalarında amaç; öğrencilerin grup etkileşiminden yararlanarak sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olmaktır. Grup çalışmalarında; öğrencilerin öz güven kazanma, arkadaşlık kurma ve çevreye uyum gibi ortak sorunları ele alınır.

Sınıf İçi Etkinlikler
Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre belirlenen sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yapılan etkinliklerdir. Örnek sınıf içi etkinlikler; "duyguları tanıma ve anlama", "arkadaşlık ilişkileri", "farklılıklara saygı", "kişisel sınırlarımız", "verimli ders çalışma yöntemleri", "ders dinleme ve sınav teknikleri", "ulusal sınavlarla ilgili bilgilendirme".

 

Bültenler
Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak veli ve öğretmenlere yönelik olarak hazırlanır ve e-mail yoluyla gönderilir.
Bülten Örnekleri:

 • Gelişim Dönemi Özellikleri
 • Anne – Baba Tutumları
 • Çalışan Anne
 • Babanın Çocuk Eğitimindeki Rolü
 • Medya Kullanımı
 • Sorumluluk Bilincini Geliştirme
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • İletişim Becerileri
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme Yöntemleri
 • Ergenlik Dönemi

Seminer / Panel / Söyleşi
Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Çalışmalar, okul psikolojik danışmanları ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirilir.

Örnek Çalışmalar:

 • Meslek Tanıtım Paneli
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları konulu seminer
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Cinsel Sağlık Eğitimi

Merkezi Sınavlara Hazırlık İle İlgili Yapılan Çalışmalar

 • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri
 • Test ve sınav teknikleri hakkında bilgilendirme
 • Yıl boyunca yapılan deneme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Mesleki eğilim belirleme amaçlı uygulanan test ve envanterler
 • Merkezi sınavlar hakkında bilgilendirici sunumların düzenlenmesi
 • Tercih danışmanlığı