Akademik Çalışmalar

EĞİTİM - ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Erenköy Işık Okulları, eğitimde "Önce İyi İnsan Yetiştirir." felsefesiyle yüzyılı aşan köklü eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.

 • Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesine, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.
 • Öğrenmenin yaşam boyunca süreklilik içinde devam eden bir eylem ve bir bütün olduğundan hareketle öğrenen birey, öğrenen okul ve öğrenen toplum olma yolunda kararlı ve sistemli bir şekilde amaçların gerçekleştirilmesi hedeflenir.
 • Okulumuzda çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.

   

 • Disiplinler arası iş birliği ile öğretim yöntemleri desteklenir ve bu yolla öğrencinin disiplinler arası bilgi transferi yapabilmesi hedeflenir.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve öğrendiğini uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.
 • Okulumuzda öğrenmeyi öğrenme anlayışı hâkimdir. Öğrenenlerin edilgen olarak sadece bilgiyi alan olduğuna değil, etkin bir öğrenen olarak bilgiyi ve kendisinin öğrenme modelini keşfeden bireyler olduklarına inanılır. Bu anlayışla okulumuzda araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilişim teknolojisi okuryazarlığı, inovasyon/girişimcilik ve iletişim becerilerine temel kazanımlar olarak değer verilir.
 • Öğrencilerin bireysel öğrenme şekilleri göz önünde tutularak bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.
 • Öğrencilerimize, ana dilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir.
 • Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesine olanak sağlanır.
 • Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, iş birliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.
 • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.

   Sınav takvimini indirmek için lütfen buraya TIKLAYINIZ.Sınav takvimini indirmek için lütfen buraya TIKLAYINIZ.

Türk dili ve edebiyatı bölümü dersleri, MEB'in programları ve Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda yürütülürken öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ana dilini doğru kullanan, eleştirel okuma yapabilen, Türk ve dünya edebiyatından hem klasik hem güncel eserleri okuyup yorumlayabilen, kendini doğru bir dil ve anlatım kullanarak hem yazılı hem sözlü ifade edebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirme hedefindedir.

Türk dili ve edebiyatı derslerinde hedefler doğrultusunda, öğrencilere Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri okutulmakta, çağdaş yazarların metinleri ders içi tartışmalarla analiz edilmektedir. Öğrencilerin düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilmeleri için öğrenci merkezli etkinliklere sık sık yer verilmekte, öğrencilerin toplumsal duyarlılığa ve evrensel bakış açısına sahip olmalarını destekleyecek eserlerin seçimine özen gösterilmektedir.

 

Türk dili ve edebiyatı bölümü öğretmenleri; okumanın, dinlemenin ve yazabilmenin; okuduğunu ve dinlediğini doğru bir şekilde anlamanın; ana dilini doğru ve yetkin bir biçimde kullanmanın hem ulusal hem evrensel bir birey olabilmenin temel unsuru olduğunun bilincedir. Öğrencelerine de bu bilinci aktarabilmek için sadece ders içi çalışmalar değil ders dışı etkinliklere de özen göstermektedir.


Amacımız analitik düşünebilen, sorulan sorular hakkında muhakeme yürütebilen, neden-niçin sorgulaması yaparak konuları daha iyi kavrayabilme bireyler yetiştirerek öğrencilerimizi yükseköğretime hazırlamaktır.

Lisemizde matematik dersleri öğretimi 12. sınıfa kadar İngilizce yapılmaktadır. 12. sınıfta ve Fen Lisemizde matematik  öğretimi Türkçe gerçekleştirilir.

Matematik Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

Matematiğin evrensel bir dil olduğunu, bu dili oluşturan sembol ve kavramları öğretmek,

Matematiğin bir düşünce disiplini olduğunu ve hayatın her alanında kullanılacağını kavratmak,

Bilgi, beceri ve davranışlarda olumlu değişiklikler yaratıp, bilimsel düşünebilen öğrenciler geliştirmek,

Öğrencilerin somut deneyimlerinden yola çıkarak soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Amacımız bilgiyi verildiği gibi kabul eden değil; sorgulayan, yorumlayan ve paylaşan bireyler yetiştirerek öğrencilerimizi yükseköğretime hazırlamaktır.

Eğitim süreçtir ve bu süreçte bölüm olarak ortak dili, sürekliliği, işbirliğini esas alarak çalışmalarımızı bir bütün olarak sürdürmekteyiz.

Lisemizde fen dersleri öğretimi 12. sınıfa kadar İngilizce yapılmaktadır. 12. sınıfta ve Fen Lisemizde fen öğretimi Türkçe gerçekleştirilir.

Fen Lisemizde okuyan tüm öğrencilerimiz, lise yaşantıları boyunca fen bilimleri alanlarından herhangi birinden bitirme projesi hazırlarlar. Öğrencilerimiz kendi belirleyecekleri bir alanda öğretmenlerimizin danışmanlığında proje konularını belirlerler ve önceden belirlenmiş kriterlere ve çalışmalara uygun bir şekilde projelerini tamamlarlar. Öğrencilerimiz tarafından tamamlanan öğrenci projeleri, okulumuzda yılsonunda sergilenir.

Bölümümüzce Okutulan Dersler;

Lise fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersleri


Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

Olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yaparak araştırma yollarını kavratmak, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edindirmek,

Laboratuvar çalışmaları aracılığıyla öğrencilere, bilimsel bir çalışmaya bağımsız olarak başlama, sürdürme ve sonuçlandırma yeteneği kazandırmak,

Olayları yorumlayabildiği ve günlük hayatla bağlantı kurabildiği bir eğitim sistemi uygulamaktır.


Laboratuvar Çalışmaları

Öğrencilerimizin çevre bilincine sahip, bilimsel düşünebilen, deney yapabilen, çözümler üreten ve araştıran bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bilimsel temeller doğrultusunda yorumlamaya, değişmeye ve gelişmeye açık olmaları en önem verdiğimiz konular arasındadır. Amaçlarımız doğrultusunda; fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarımız her türlü deney ve çalışmayı yapabilecek donanıma, gerekli alt yapıya ve güvenlik koşullarıyla Avrupa ve Dünya standartlarına sahiptir. Öğrencilerimizi derste gördükleri teorik bilgiyi laboratuvarda deney ve gözlem yaparak olayları yorumlayabilen, günlük hayatla bağlantı kurabilen bireyler olarak yetiştiririz. Bu doğrultuda; fizik, kimya, biyoloji dallarında, ulusal ve uluslararası olimpiyat bilgi ve proje yarışmalarına katılım için öğrencilerimize gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu alanlarda her yıl önemli başarılar elde edilmektedir.


Planetaryum

Türkiye'nin ilk okul planetaryumu, Kampüsümüzde 2004-2005 eğitim öğretim yılından beri faaliyet göstermektedir.

Bu özel mekan randevu sistemiyle, kurumumuz kampüslerindeki ve misafir okullardaki tüm düzeylerdeki öğrenciler için gösteri amaçlı gök ve uzay bilimine dair her şeyin (yıldızların, takımyıldızlarının, gezegenlerin, güneş sisteminin, galaksilerin, göktaşlarının ve diğer gök cisimlerinin ) gerçekçi simulasyonlarının izlenebildiği ve anlatımının yapıldığı, mitolojik öykülerin dinlenildiği, bilimsel tartışmaların yapıldığı kubbesi olan özel bir mekandır.

 

 

 

 


Sosyal Bilimler Bölümü dersleri, MEB'in programları ve Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda yürütülürken öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, anadilini doğru kullanan, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, günceli yakalamış, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirme çabasındadır..


Sosyal Bilimler Bölümü Dersleri


Lise ve Fen Lisesinde Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Felsefe Grubu (Felsefe, Seçmeli Mantık ve Sosyoloji), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri Sosyal Bilimler Bölümü'ne bağlı olarak yürütülen derslerdir.


Tarih dersi hedefimiz; yaşadığı dünyayı barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış çerçevesinde bir bütün olarak algılayan, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirebilen ve çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı, evrensel değerler, özgürlük ve eşitlik konularında duyarlı bireyler yetiştirmektir. Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimindeki yerini kavramış laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli bireyler yetiştirmektir. İnsana, topluma ve dünyaya dair süreçleri farklı açılardan irdeleyerek öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmaktır. Akademik çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Tarih Bölümü; fikri olan, toplum ve dünya sorunlarına duyarlı, medeniyet kavramının insanlığın ortak üretimi olduğunun bilincinde bireyler olmaları yönünde öğrencilerini destekler ve onlara rehberlik eder.


Coğrafya dersi hedefimiz, öncelikle öğrencilerin Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavramaları ve bu sayede Türkiye'nin sahip olduğu doğal ve beşeri potansiyelin bilincine varmalarıdır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları ve yaşam boyu etkin biçimde kullanabilecekleri kültürel bir donanıma sahip olmaları amaçlanır.


Felsefe, sosyoloji ve bilgi kuramı derslerinde "Non scholae sed vitae discimus. - Okul için değil hayat için öğreniyoruz." ilkesinden yola çıkarak hedefimiz; öğrencilerimizin evreni, hayatı ve en temelde "insan"ı anlama ve anlamlandırma çabasında, onlara her düşünceyi eleştiri süzgecinden geçirme becerisi kazandırmaktır. Bununla beraber derslerimizi yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerimizin evrensel ve toplumsal problemlere çok yönlü bakabilmelerine ve bu problemlere çözüm üreterek yeni fikirler ortaya koyabilmelerine ortam hazırlamak temel amacımızdır.


Din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinde ise hedefimiz, ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan, öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmiş, erdemli bireyler yetiştirebilmektir.


Okulumuzda Yabancı Dil dersi pratik kullanımı ön plana çıkaran, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır. Hedefimiz soru soran, eleştiren, analiz, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizceyi etkin biçimde kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

Lise ve Fen Lisesi'nde dili okuma parçaları, makaleler, kısa hikâyeler, filmler ve romanlar yoluyla harekete geçirip, kompozisyon ve çok çeşitli konuşma etkinlikleriyle aktif kullanımını amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin her seviyede, yıl içerisinde düzenli olarak yapacakları proje sunumları ve münazara çalışmalarıyla da, kendilerini toplum önünde rahatça ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi ve öğrendikleri yabancı dili özgüvenle kullanabilmelerini hedefliyoruz.

10. sınıflarda altyapısı oluşturulan TOEFL çalışmalarımızda, akademik becerilerin kazandırılması yönünde çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin 11. Sınıf sonunda bu sınavı alarak yerleşmeyi düşündükleri üniversitelerin hazırlık sınıfını atlamaları hedeflenir.

Programımızı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle destekleyerek, öğrencilerimizin öğrendikleri dili doğal ortamı içerisinde kullanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz hem dil becerilerini pekiştirme fırsatı buluyor, hem de kültürel paylaşımlar sayesinde dili daha etkili kullanıyorlar.

Model Birleşmiş Milletler Kulübü (MUN) sosyal etkinliği ile öğrencilerimizin kültürel birikimlerini zenginleştirmeyi, dünyaya farklı bakış açılarıyla bakmalarını ve kendilerini bir dünya vatandaşı olarak güvenle ifade etmelerini hedefliyoruz. ESU (English Speaking Union) Kulübünde öğrenciler, belirli aralıklarla düzenlenen toplum önünde konuşma ve münazara yarışmalarına hazırlanmakta ve bu alanlarda temel oluşturan farklı becerileri geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. AFS Yurtdışı Programını teşvik ederek, öğrencilerimize yurtdışında eğitimin kapılarını açıyoruz.

İkinci Yabancı Dil eğitiminde hedefimiz öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde yetiştirerek, kendilerini bu dilde rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır. Okulumuzda, Fransızca, İspanyolca ve Almanca seçenekleri bulunan İkinci Yabancı Dil Eğitimi sonunda öğrencilerimiz uluslararası geçerliği olan ve bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen DELF, DELE ve FIT sınavlarına girme hakkını elde ediyorlar ve dil becerilerini sertifika ile belgeleyebiliyorlar.

Uygulamalı Dersler Bölümü beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinden oluşmaktadır.Bölümümüz bu derslerin yanı sıra öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına yönlenebilecekleri sosyal etkinlik kulüp çalışmaları olan voleybol,basketbol,futbol,yüzme,masa tenisi,hiphop-dans,seramik,sanat ve tasarım,çello,orkestra ve müzikhal kulüplerini kapsamaktadır.Bu alanlarda yönlendirme alan öğrencilerimiz kendi ilgi ve becerileri kapsamında geleceğe yönelik önemli adımlar atmaktadır.

SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ
 • Bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri,
 • Sanat yoluyla duygusal, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri,
 • Sanat yoluyla okulumuzda aldıkları tüm bilgi beceriyle, sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için uygun ortam sağlamak,
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum amaçlanmaktadır.
 • Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etmede, bu ifade yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede, bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır,
 • Sanat eğitimi alanındaki çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciyle güzellik kavramının kazandırılması, bu amaçla çeşitli niteliklerinin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır,
 • Eğitim ortamında sınıf içi ve sınıf dışı diğer dersler ve sınıf öğretmenleriyle birlikte ortak çalışmalar yaparak pekiştirilir (park, bahçe, sergi, müze, tarihi yapılar sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri, ortak projeler ve geziler vb. olarak zenginleştirildi).
 • Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinmiştir.
 • Yıl içinde gelen yarışma konuları öğrencilere duyurulup seçtikleri konu ile ilgili yarışmalara katılımları sağlanmakta ve uygun görülen farklı sergiler her an programımıza katılarak geziler düzenlenebilmektedir.
 • Bütün bu değerli özellikleri öğrencilerimize kazandırmak amacıyla atölye çalışmaları dışında şehir içi, yurt dışı gezileri veya ünlü sanatçı atölyelerini ziyaret edip atölye çalışmaları düzenlenmektedir.


SEÇMELİ MÜZİK DERSİ

 • Temel amacımız; ses, ritim, tonal duygu, aralık bilgisi, kulak eğitimi, kulak hafızasının geliştirilmesidir.
 • Bunun yanında "öğrenci sanatçının" ve "bilinçli kültürlü" dinleyicinin yetişmesine yardımcı olmaktır.
 • Bununla beraber, her öğrenciyi ilgi ve kabiliyetlerine göre yönlendirebilme, sanata olan ilgi ve sevgiyi artırabilme, enstrüman çalma isteği yaratabilme.
 • Nitelikliyi niteliksizden ayırt edebilen, bilinçli dinleyiciyi yetiştirebilme.
 • Müzik yeteneğini doğru yönde yetiştirebilen, öğrenci sanatçıyı destekleyerek yönlendirebilmek amaçlanmaktadır.
 • Milli duyguların ve Atatürk sevgisinin müzik yoluyla geliştirilmesini sağlama, öğrencilerimizin Atatürk'ün müzik ve sanat ile ilgili temel görüşlerini doğru olarak kavrayabilmesine yardımcı olma temel amaçlarımızdadır.
 • Seçmeli olarak okutulan müzik derslerinde, sınıf ortamında yapılan teorik çalışmalarda barkovizyon ve bilgisayar kullanarak müzik derslerimizde, müzik enstrümanlarıyla da öğrencilerimizin yaratıcılıklarını öne çıkaran aktif eğitim-öğretim gerçekleştirilir.
   BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

·         Beden eğitimi dersindeki öncelikli amaç; sporun duygusal zekânın gelişimini destekleyici yönünü kullanarak özgüveni gelişmiş, kendini kontrol edebilen, içinde yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen, sorunları çözebilen, kendine ve başkalarına saygılı, kurallara uymasını bilen, amaç belirleyen, paylaşmayı, rekabeti, kazanma ve kaybetmeyi öğrenmiş, sevecen bireyler yetiştirmektir.

·         Beden eğitimi derslerimiz; beynin bedeni yönetmesini ve oyun içinde bedeni kullanmayı amaçlayan çalışmalarla başlamaktır. Derslerimiz kas gelişimi sağlayıcı çalışmamalar ile sürerken, genel spor bilgileri ile desteklenmektedir.

·         Beden eğitimi derslerine paralel olarak çocuklarımız, yaşları ve sınıfları büyüdükçe, kişisel ve bedensel özelliklere göre çeşitli branşlara yönlendirilmektedir.

·         Beden eğitimi derslerimizde olumlu yönde gelişme gösteren öğrencilerimiz ilgili spor branşına ait mevcut okul takımları aday kadrolarına yönlendirilir.  


 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, anasınıfından başlayarak lise yıllarını da içine alan eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip etme, aile, çevre ve okul ile ilgili davranış ve uyum becerilerini geliştirmeleri konularında onlara destek vermektedir.

Psikolojik Danışman; öğrencinin, kendisini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak kişisel, sosyal gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarını yapan kişidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir ve bir uzmanlık işidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Nedir, Ne Değildir?

 • Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilere sadece önerilerde bulunarak ne yapması gerektiğini söylemek değildir.

 • Objektif olarak olayları değerlendirmektir.

Öğrencileri koruyarak her durumda kayırmak değildir.

 • Öğrencilerin sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp, uygun çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır.

Sorunları öğrenciler adına çözmek değildir.

 • Her türlü kişisel, sosyal, aile ve eğitim sorunlarında öğrencinin uygun kararlar almasına yardımcı olmaktır.

Öğrenci adına karar vermek değildir.

 • Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır.

Disiplin, yargılama ve ceza yolu değildir.

 • Test ve anket öğrenciyi tanımak için kullanılan araçlardır.

Rehberlik sadece test ve anket uygulamak değildir.

 • Rehberlik sistematik bir yardım sürecidir. Kısa sürede gerçekleşen sihirli bir yardım değildir.

 • Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

Bilgiler öğrencinin rızası olmadan 3.kişiler ile paylaşılmaz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÖĞRENCİ ve VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Oryantasyon

Fiziksel ve sosyal çevreye uyum çalışmaları

 • Tanımaya yönelik test ve teknikler

Kendini ve arkadaşlarını tanıma, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma.

 • Sosyal beceriler

İletişim ve sorun çözme becerileri, öfke kontrolü, arkadaşlık ilişkileri.

 • Akademik performans izleme ve destek çalışmaları

Verimli ders çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, program oluşturma, YGS&LYS destek süreci.

 • Üniversite ve meslek tanıtımları

Gezi, panel, kariyer ve meslekler sempozyumu, mesleki bilgi edinme ve deneyim projesi

 • Mesleki rehberlik çalışmaları

Ders seçimi yönlendirme ve bilgilendirme, test ve envanter çalışmaları, mesleki bilgi edinme ve deneyim projesi

 • Psikolojik Danışma ve Görüşme Süreci

Bireysel Görüşmeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin bireysel görüşmeleri;

 • Öğrencilerin/velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları,

 • Velilerin çocukları hakkındaki bilgi paylaşımları,

 • Öğretmenlerin öğrencileri hakkındaki geribildirimleri,

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin gözlemleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Görüşmelere öğrencinin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim sürecine göre devam edilir.

Görüşmeler randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Grup Çalışmaları

Aynı ihtiyaçlara sahip öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla küçük gruplar şeklinde gerçekleştirilir.

Örnek çalışmalarımız:

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme

 • İletişim Yöntemleri

 • Ergenlik Dönemi Özellikleri

Sınıf Etkinlikleri

Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanımaları, anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla, Sınıf Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışman işbirliği ile sınıf etkinlikleri yapılır.

MESLEKİ PROJELER

Mesleki Bilgi Edinme Projesi (MEBEP)

10. ve 11. sınıf düzeylerinde devam eden bir projedir. Projeyle amaçlanan, öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine uygun meslekleri tanımaları ve kendilerini bir meslek içinde tanımlamalarıdır.Kariyer ve Meslekler Sempozyumu

Öğrencilerin ilgi duydukları meslekleri tanımaları, değişen dünyada mesleklerin geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapabilmeleri ve meslek seçimlerinde sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olabilmek amacı ile "Kariyer ve Meslekler Sempozyumu" düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin tanımak istedikleri meslek gruplarına mensup akademisyenlerin ve meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimiz, mesleklerle ilgili birebir bilgi alma ve sorularına cevap bulma fırsatı yakalamaktadırlar.

SEMİNERLER

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik düzenlenmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Öğrencilere Yönelik Seminerler

 • Problem Çözme Becerileri

 • Çatışma Çözme Becerileri

 • İletişim Becerileri

 • YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınav) Sistemi

 • Sınav Kaygısı ve Motivasyon

 • Üniversite Tercihleri, Tercih Danışmanlığı

 • Dijital Tehlikelerin Farkında mısınız?

 • Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Bağımlılıkla Mücadele Programı

Veli Seminerleri

 • "Ergen ve Arkadaşlık: Ergenin Bağımsızlık İhtiyacı"

 • Çatışmadan uzlaşmaya Ergen ve Aile

 • Ergenlik: Bir Ailenin Dönüşümü

 • Ergenin Bağımsızlık İhtiyacı

 • "Ergenle İletişim"

 • Sınav Stresi ve Başa çıkma Yöntemleri

 • Alışkanlıktan Bağımlılığa

 • Dijital Tehlikelerin Farkında mısınız?

 • Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Kariyer Yolculuğunda Sınav Gerçeği

 • YKS Sistemi Ve Meslek Seçimi Hakkında Bilgilendirme

Öğretmen Seminerleri

 • Çözüm Odaklı Yaklaşım

 • Sınıf Yönetimi

 • YKS Sistemi

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YKS) DESTEK ÇALIŞMALARI

Psikolojik danışmanlarımız yükseköğretim kurumları giriş sınavlarına hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerimize,

 • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri

 • Eğitsel rehberlik çalışmaları (verimli ders çalışma ve test çözme teknikleri, motivasyon vb.)

 • Üniversite gezileri

 • Mesleki eğilim belirleme amaçlı uygulanan test ve envanterler

 • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri

 • Yıl boyunca yapılan deneme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Meslekleri ve üniversiteleri tanıtıcı panel ve sempozyumların düzenlenmesi

 • YKS sistemi hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirmeye yönelik sunumlar

 • YKS tercih danışmanlığı kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. 

FMV Erenköy Işık Lisesi-Fen Lisesi Kütüphanesi, okul toplumunu oluşturan tüm bireylerin akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine ortam sağlayan çok yönlü hizmet sağlayıcı bir öğrenme merkezidir.

 

Okumaya teşvik edici kitap söyleşileri, okur - yazar buluşmaları, bilimsel proje geliştirme çalışmaları, bilgi okuryazarlığı ve araştırma becerilerini geliştirici faaliyetleri ile tüm okul toplumuna modern bir okul kütüphanesi olarak hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimizin, 21. Yüzyıl yetkinliklerinin önemli unsurlarından biri olan bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek amacıyla 9. Sınıf ve Fen 1 sınıflarıyla Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı uygulanmaktadır.

 

Lise, fen lisesi kütüphanemizin koleksiyonu; bilgi kaynakları olarak nitelendirdiğimiz referans, danışma kaynakları, süreli yayınlar, gazeteler, elektronik kitaplar, elektronik dergiler, işitsel görsel materyaller ve lisemizin uyguladığı IB Diploma Programı için geliştirilen özel yayınlar ile hızla genişlemektedir. Kütüphane kataloğumuzda bulunan 17000'i aşkın yayına ulaşmak isteyenler web üzerinden de erişim sağlayabilmektedirler.  

 

Gelişen teknoloji ve değişen bilgi ortamlarında bilimsel, güvenilir ve kaliteli bilgiye ulaşmak için öğrencilerimizin veri tabanlarına erişimlerini sağlamaktayız. EBSCO ve Encylopedia Britannica adlı veri tabanlarına aboneliğimiz bulunmaktadır. Tumble Books Library aboneliğimiz ile öğrencilerimiz, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde çeşitli elektronik kitaplar, videolar ve belgesellere erişebilmektedirler.

 

Akademik çalışmalarda bilimsel içerik ve etik ilkelerine odaklı çalışmalar yapabilme becerisini geliştirmek için intihali önleme yazılımı olan Turnitin aboneliğimiz mevcuttur. Tüm araştırmacılarımızın çalışmalarını oluştururken yararlandıkları bilgilerin kaynağını göstermeleri gerektiği bilincinden yola çıkarak yararlanmaları üzere  MLA Alıntılama Kuralları kullanılmaktadır. 

 

Elektronik kaynaklarımıza okul dışından erişim sağlamak için okul kütüphanecinize ulaşabilirsiniz.