Uluslararası Bakalorya / IB

GENÇLERİ OKULUN ÖTESİNDEKİ YAŞAMA HAZIRLAMAK

FMV Işık Okulları geçmişten günümüze eğitim alanında attığı her adımda, yaptığı her yatırımda, felsefesini ve temel prensiplerini belirlerken daima öncü ve ileriye yönelik, yenilikçi, gelişime açık bir yapılanma modeli içinde olmuştur. FMV Işık Okulları eiğitim alanında pek çok "ilk"i hayata geçirmiş ve geçirmeye devam eden bir kurumdur. Cumhuriyetin ilanı ile ilk kez hazırlık sınıflarından itibaren yabancı dil öğreten, henüz resmi okullarda uygulanmadan Arapça ve Farsçayı programdan çıkarıp yerine felsefe, sosyoloji, mantık, ticaret gibi dersleri koyan, ilk defa cinsiyet farkı gözetmeden karma eğitim yapan FMV Işık Okulları, Sokrates- Comenius programını Türkiye'ye ilk olarak getiren okullardan biri olma özelliğini de taşımaktadır.

FMV Işık Okulları eğitim sektöründe 132 yıllık deneyimi ile gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını ve yeni eğitim yönelimlerini de saptayıp yapılanmasını bu doğrultuda sürdürmektedir. Eğitim faaliyetlerini sadece ulusal platformda düşünmeyip uluslararası eğitim dünyasını da izleyerek uluslararası eğitim programlarını takip etmekte, bu programlarla paydaş olabileceği organizasyonlara katılım göstermektedir. Uluslararası eğitim programlarına katılım sürecinde okullar dış merciler tarafından çok ciddi denetim süreçlerinden geçirilir. Bu sayede okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına, küresel bağlamda kendini sınamasına olanak verilmektedir.
FMV Özel Erenköy Işık Liseleri Ağustos 2012 tarihinde Uluslararası Okullar Birliği (CIS - Council Of International Schools) tarafından akredite edilerek dünya standartlarında eğitim verdiğini kanıtlamıştır. Okulumuz uluslararası eğitime entegrasyonun önemli bir adımı olarak gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma Programını (International Baccalaureate Diploma Programme / IBDP) 2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulamaya koymuştur. IB Okulu olmaya da CIS üyelik sürecinde olduğu gibi okulun fiziksel koşullarından, uygulanan ders programına kadar birçok başlıkta denetimden geçerek hak kazanmıştır. 

İddialı ve dünya çapında prestijli bir akademik program olan IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra, benzersiz müfredatı ile tüm dünyada araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürler arası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedefler. IB diploma programı, derinlikli bir eğitim ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Program, dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder. IB Diploma Programı, tüm bu özelliklerin dışında akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi, her şeyden önemlisi, okuyan-yazan insanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Dünyamız çok hızlı bir dönüşüm ve değişim içerisindeyken bilgiye ulaşılması, üretilmesi, kullanılması ve transfer edilmesine yönelik her alanda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Küreselleşme ve bilgi toplumu kapsamında değişen değerlerle IB Diploma Programının temelinde yer alan öğrenen profili de değişmektedir. Tüm bu hızlı değişimlere hazırlıklı olmak ve ayak uydurmak için biz eğitimciler olarak birikimlerimizi ve deneyimlerimizi öğrencilerimizin geleceği ve başarısı için kullanırken öğrencilerimizin de düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Müge YALIM ALPAN 
FMV Özel Erenköy Işık Lisesi - Işık Fen Lisesi Müdürü

Özel Erenköy Işık Lisesi Eğitim Felsefesi


Özel Erenköy Işık Lisesi eğitimde "Önce İyi İnsan Yetiştirir" felsefesiyle yüz yılı aşan köklü eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesi hedeflenir. Bu hedefle çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır, disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir. Bireylerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; öğrencilerin düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

 
Çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır, disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir ve öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için çalışılır.


Okulumuzun misyonu öğrencilerimizi bir üst kuruma ve yetişkinlik yaşamına hazırlarken; onları anadilinde başarılı, birden fazla yabancı dilde yetkin, farklı kültürlere hoşgörülü, fen ve matematik bilimlerinde geleceğe dönük, edebiyat, sanat ve sporla ilgili, etik değerleri benimsemiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, tarihsel bilince sahip ve toplumsal analiz becerileri gelişmiş, ulusal ve evrensel yurttaşlar olarak yetiştirmektir.


Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International Baccalaureate Organization)
IB 1968 yılında İsviçre, Cenevre'de kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olarak kurulmuştur. 3-19 yaşları arasındaki öğrencilere sunduğu dört eğitim programı, bugün 146 ülkede 3676 okulda uygulanmaktadır. Bu programlar hızla küreselleşen dünyada yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için gerekli entelektüel, kişisel ve sosyal becerileri kazandırmayı hedefler. Tüm etkinliklerin kalbinde eğitim yolu ile daha iyi bir dünya yaratılabileceği inancı yatar.


IB araştırmacı, bilgili ve insancıl; kültürlerarası anlayış ve saygı yolu ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratılmasına katkıda bulunacak genç insanlar yetiştirmeyi hedefler.

IB programlar her IB öğrencisini etkin, duyarlı ve hayat boyu öğrenen, başkalarının da farklılıkları ile haklı olabileceğini kabul eden kişiler olmaları yönünde teşvik eder. 


Uluslararası Bakalorya (IB) ve FMV Erenköy Işık Lisesi
Lisemizin misyonu ile IB misyonu arasındaki paralellik, bu programı uygulama kararı almamızdaki en önemli etkenlerden biridir. Her iki misyon da merkeze öğrenciyi alır ve hedef, öğrencilere kendi kültürlerini bilen ve anlayan dünya vatandaşları olarak yetişmeleri için gerekli ortamı sağlamaktır. 


"Önce iyi insan yetiştirir." sloganıyla okulumuz, insanlık değerlerinin öneminin altını çizer ve bireyin mutluluğunun akademik donanım, duygusal, ruhsal, bedensel sağlık ve toplumsal uyum dengesinin sağlanmasını hedefleyen bütünsel bir yaklaşımla mümkün olacağına inanır.

 

Öğrenen Profili


Tüm IB programlarının amacı; uluslararası bilince sahip, insanlığın ortak vicdanının ve dünyayı korumadaki ortak sorumluluğun bilincinde, daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratma çabasında olan bireyler yetiştirmektir. IB tüm öğrenci ve öğretmenleri "öğrenenler" olarak tanımlar. Bizler de IB öğrenenleri olarak şu özelliklere sahip olmak için çalışırız:

Soran: Merakımızı besleriz, araştırma ve sorgulama becerilerimizi geliştiririz. Hem bağımsız olarak hem de iş birliği yaparak öğrenmeyi biliriz. Öğrenmekten heyecan duyarız ve öğrenme aşkımızı ömür boyu sürdürürüz.

Bilgili: Kavramsal anlayışı geliştirir ve kullanırız, farklı disiplinlerde bilgiyi keşfederiz. Yerel ve evrensel önemi olan konular ve fikirlerle yakından ilgileniriz.

Düşünen: Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlara sorumluluk bilinciyle yaklaşmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Mantıklı ve etik kararlar vermek için girişimde bulunuruz.

İletişim Kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve birçok şekilde özgüven ve yaratıcılıkla ifade ederiz. Aktif olarak işbirliği yapar, diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleriz.

İlkeli: Doğruluk, dürüstlük ve adalet duyguları ile sağlam adımlar atarız. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygı gösteririz. Kendi davranışlarımızın ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz.

Açık görüşlü: Hem kendi kültürümüzü ve tarihimizi hem de başka toplumların değer ve geleneklerini eleştirel bir gözle takdir ederiz. Farklı bakış açılarını araştırır ve değerlendiririz. Deneyimlerimizin bizi geliştirmesine açığız.

Duyarlı: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Toplum hizmetini önemser, başkalarının yaşamlarında ve dünyamızda olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.

Risk alan: Belirsizliklere sağduyu ve kararlılıkla yaklaşırız. Yeni fikirleri ve stratejileri keşfetmek için bağımsız olduğu kadar işbirliği içinde de çalışırız. Zorluklarla mücadele etmek ve değişimlere ayak uydurmak için gerekli donanım ve güce sahibiz.

Dengeli: Kendimizin ve başkalarının iyiliğini sağlamak için farklı yönlerimizi - düşünsel, bedensel ve duygusal- dengelemenin önemini biliriz. Diğer insanlarla ve dünyayla olan bağlılık ve bağımlılığımızın farkındayız.

Yansıtan: Kendi düşüncelerimiz, deneyimlerimiz ve dünya üzerine kapsamlı düşünürüz. Kişisel gelişimimizi ve öğrenimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamaya çalışırız.

 

IB Diploma Programı Nedir?

IB/DP, Uluslararası Bakalorya tarafından yaşları 16-19 arasında olan lise öğrencileri için oluşturulmuş uluslararası, 2 yıllık, kapsamlı bir programdır. Programın öğrenim dili, Türkçe-Edebiyat ve 20. Yüzyılda Türkiye dersleri dışında, İngilizcedir. Erenköy Işık Lisesinde 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan diploma programı, 11. ve 12. sınıflarda uygulanacak; 12. sınıfın mayıs ayında yapılan sınavlar ile sona erecektir.


IB müfredatı ve uygulamaları, yukarıda bahsedilen IB öğrenen profilindeki tüm özellikleri öğrenenlere kazandırmayı hedefler. Programda farklı disiplinler arasında denge gözetilir, akademik donanım önemlidir. Öte yandan kişilerin bütünlüğü ve kişisel mutlulukları için sadece derslerde başarılı olmak, akademik yönden güçlü olmak yeterli değildir. Öğrenciler bedensel sağlıklarını önemsemek ve program süresince bir spor dalına devam etmek ya da spor yapmaya başlamak zorundadırlar. Kişisel mutluluğun diğerlerine de yardım etmekten geçtiğinin farkındadırlar ve öğrendiklerini ve becerilerini çevrelerinde ihtiyaç duyan herkesle paylaşırlar. 


Bu amaç doğrultusunda 2 sene boyunca bir toplum hizmeti görevi gerçekleştirirler. Ayrıca 2 senelik bu süreç içerisinde yaratıcılıklarını canlı tutacak ve artıracak bir uğraşı da edinmek zorundadırlar. Tüm bu deneyimler sonucunda neler öğrendikleri hakkında düşünerek bunları kurallı-resmi bir yazıya dökmek de IB/DP öğrencisinin yapması gerekenler arasında yer almaktadır.

 

Uluslararası Bakalorya (IB) Diplomasının Öğrencilere Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

IB Diplomasını almaya hak kazanmış öğrencilere bu diplomanın çok çeşitli faydaları vardır. Öncelikle IB diploması, uluslararası platformda seçkin üniversiteler tarafından tanınan prestijli bir diplomadır. Bu üniversitelerin yüksek beklentilerini karşılama konusunda diploma programı mükemmel bir fırsattır. Bu nedenle söz konusu üniversiteler IB diplomasına sahip öğrencileri özellikle de diploma notları yüksekse bünyelerine katmak için çok çeşitli fırsatlar sunarlar. Bu durum Türkiye'deki vakıf üniversiteleri için de geçerlidir. Ülkemizdeki birçok vakıf üniversitesi IB diplomasına sahip öğrencilere yatay geçiş veya burs gibi farklı avantajlar sunmaktadır. 


Diploma programı, müfredatının derinliği ve dengeli oluşu ile öne çıkar. Öğrencilere akademik anlamda zor bir süreç olan üniversitede ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırırken; program onları sosyal, düşünsel ve bedensel olarak da donanımlı ve sağlıklı kılmayı önemser. Bu programın sonunda üniversitelere yerleşen IB öğrencileri araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş; kendilerini ana dillerinde ve yabancı dilde öz güven ve doğruluk ile ifade edebilen öğrencilerdir. Tüm bu özellikler onları hem üniversitede hem de iş hayatında diğerlerinden ayırmakta ve yukarı çekmektedir.

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı Tanıtım Kitapçığı ve Müfredat bilgisi için IB koordinatörümüz Sinem ÖZGÖZ ile görüşebilirsiniz.