Akademik Çalışmalar

EĞİTİM ÖĞRETİM

Özel Işık İlköğretim Okulu'nda tüm işleyiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği genel ve özel amaçlara göre planlanır.

İlköğretim çağı, öğrencinin her gelişim düzeyinde hızla değiştiği, farklılaştığı, geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle öğrencilerimiz için oluşturduğumuz eğitim-öğretim sürecinde amacımız; her bir öğrencinin gelişimine katkıda bulunmak ve en üst düzey performans sergileyebilecekleri potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar yaratmaktır. Bunun için eğitim-öğretim plan ve uygulamalarımızda öğretmen merkezli, ezbere dayalı, belirli kalıpların dışına çıkılamayan bir eğitim anlayışı yerine, deneyimlemeye, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan, öğrencilerin bireysel gereksinim ve farklılıklarını dikkate alan, yaratıcılığı ön plana çıkartabilecekleri bir bakış açısı benimsenmiştir.

Çocuğun gelişimi bir bütün olarak ele alınmakta, akademik yönünün olduğu kadar duygusal, fiziksel ve sanatsal geliştirilmesine de önem vermekteyiz. Bu nedenle öğrencinin, öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi sürekli izlenmekte; akademik alandaki olumlu gelişmelerle birlikte psikolojik durumunda aynı paralellikte olması gözlemlemek istediğimiz bir oluşumdur. Bütün bunların yanında çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da "öğrenci kulüpleri" oluşturulmuş; her bir öğrencimizin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır.

Eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla, okullarımızın yerel olanaklarıyla gerçekleştirilebilen ölçme değerlendirme uygulamalarının yanı sıra uluslararası sınav uygulamaları da kullanılmaktadır. Ancak her düzeyde farklılaştırılmış eğitim ve ölçme uygulamaları ile her öğrenciye farklı hedeflerler koyulması ve bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin ölçülmesi esas alınmaktadır.

 

İLKOKUL BÖLÜMÜ

1.,2.,3. ve 4. Sınıflarda hedefimiz; öğrencilerimizin, kendisine sunulan bilgileri ezberlemeleri yerine; nasıl öğreneceğini ve nasıl düşünmesi gerektiğini  bilen,  bilgiyi hayata aktarabilen, karşılaştığı problemleri çözebilen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Atatürkçü düşünceye sahip  bireyler olarak yetişmelerini  sağlamaktır.

1., 2. ve 3.sınıflarda Türkçe, Matematik , Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi; 4. sınıflarda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi  derslerinin öğretimi sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Okulumuzda 1-4 düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dersi kapsamında farklılaştırılmış öğretim programı uygulanmaktadır. Konular müfredat programı doğrultusunda, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları  gözetilerek sınıf  öğretmenleri tarafından yeniden yapılandırılarak uygulanır. MEB tarafından belirlenen kazanımlar, öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri farklılıklarına göre düzenlenir. Öğretme-öğrenme sürecinde içerik unsurunun farklılaştırılmasında proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, küçük grupla öğretim, katmanlı öğretim, sorgulama stratejileri, öğrenme istasyonları ve bağımsız çalışma gibi farklı öğrenme strateji ve yöntemleri işe koşulur. Araştıran, sorgulayan ve sorun çözen bireyler olmaları amacıyla dersler disiplinlerarası bağlantı kurularak işlenir. Konular öğretmenler tarafından hazırlanan çalışma kağıtları ve konu bazlı kitapçıklarla pekiştirilir.

Farklılaştırılmış öğretim programı çerçevesinde 1. ve 2.sınıflarımızda haftada iki ders saati Fen Bilimleri dersi yapılmaktadır.Fen Bilimleri eğitim programının içeriğinde temel olarak öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreyi sorgulamalarına, araştırmalarına ve anlamalarına odaklı bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu bağlamda program temalar ve temel kavramlar üzerine inşa edilmektedir. Öğretim içeriğinde bilgi aktarımının yerine öğrenenin aktif olması,  gözlem ve çıkarımlardan sonuca ulaşması esas alınmaktadır.

Yine bu program çerçevesinde 1-4 düzeyinde haftada bir ders saati  Yaratıcı Düşünme Becerileri dersi yapılmaktadır. Yaratıcı düşünme becerileri dersi ile öğrencilerimizde, fırsatların farkına varmaları ve bunlardan yararlanmalarını,karşılaştıkları sorunların çözümünde yeni çözüm yolları bulmalarını,eğitimle merak duygularının harekete geçirilmesi sonucu çok yönlü düşünmelerini,özgün düşünme becerilerini kazanmalarını, farklı olayın farklı düzeylerde özgünlük gerektirdiğini ortaya koyma ve bütünleştirme becerisi kazanmalarını hedeflemekteyiz. Bu becerilerin kazandırıldığı Yaratıcılık Programı'nın vizyonu; daha akıcı, esnek, özgün ve ayrıntılı fikirler üretme becerisini kullanarak, kişisel yaratıcılık gücünü geliştiren, bunu yaşam tarzına dönüştürebilen ve farklı düşüncelere hoşgörü gösterebilen bireyler yetiştirmektir.

 Öğrencilerimize dayanışma ve yardımlaşma yetileri kazandırmak,  çevresine ve topluma karşı duyarlı bireyler  olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla toplum hizmeti çalışmalarına yer verilmektedir.

Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, işbirliğini geliştirmek, arkadaş ilişkilerini ve dayanışmayı kuvvetlendirmek, özgüvenlerini geliştirmek amacıyla her düzeyde yaş gurubu özelliklerine ve ders kazanımlarına uygun olarak şehir içi ve şehir dışı  olmak üzere geziler düzenlenir.

Öğrencinin gelişimini izleyebilmek, kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek, zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek,  gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak, öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek ve gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak amacıyla her sene sonunda portfolyo sunumları ve Bilim Şenliği yapılır.

Süreç içerisinde alternatif ölçme değerlendirme çalışmaları yapılarak öğrenme yöntem ve teknikleri ihtiyaca göre yeniden şekillendirilir. Öğrencilerimizin beklenen hedeflere ulaşabilmesi için okul saatleri içi ve dışında bireysel ve grupla etüt çalışmalarına yer verilir.

Sözel Dersler Bölümü

Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde; nitelikli bir eğitimi yaşama geçirmeyi; öğrencilerin araştırma, düşünme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek hedeflenir. Kendi tarihini bilen, insanlık tarihiyle ilgilenen, doğru bilgiye ulaşmaya çalışan, edindiği bilgileri doğru yorumlayabilen, kültürüyle ve tarihiyle barışık, geçmişi gözeterek, aktüel olayları izleyerek geleceğe hazırlanan, yaşadığı topluma ve çevreye saygılı olan güçlü sosyal ilişkiler kurabilen, iletişime açık, hoşgörülü, dayanışmaya istekli, Atatürk ilkelerini kavrayarak yaşatan bireyler yetiştirmek amacımızdır.

Matematik Bölümü

"Evren her an gözlemimize açıktır, ancak onun dilini ve bu dili yazan harfleri öğrenmeden onu anlayamazsınız. Evren, matematik dili ile yazılmıştır; Harfler, üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerdir. Bunlar olmadan sadece bir kelime bile anlaşılamaz; sadece karanlık bir labirentte dolaşılabilir

Galileo

Matematik, bilginin yığını olan bir ders değil, bir vizyondur. Bu anlamda, matematik öğretiminde "en iyi yöntem" yoktur. Öğrencilerimizin, matematiği, sonsuz sayıda algoritmik hesaplamalar, dönüşümler vb. ile uğraşmaktan ziyade gerçek hayat için bir araç veya arabulucu olarak tanımalarını amaçlıyoruz.

Problem çözme becerileri, her seviyedeki matematik derslerimizin merkezinde yer alır. Biz, problem çözme tanımının da buna bağlı becerilerin de zamanla önemli ölçüde değiştiğini kabul ederiz. Günümüzde hızla değişen dünyada bilgi açısından zengin olan toplumumuz muazzam miktarda verinin güvenilirliğini değerlendirebilen ve anlam çıkarabilen bireyleri talep etmektedir. Belki de, bilgisayarlar sizin adınıza tüm hesaplamaları üstlenebilir, ancak sonuçların ötesinde daha karmaşık beceriler gerektiren kritik kararları alamazlar. Dolayısıyla, veriden anlam çıkarma, değişken kriterlere dayalı değerlendirmeler ve kararlar alma gibi üst düzey beceriler, güçlü bir problem çözme yetkinliği, yenilikçi ve eleştirel düşünme becerilerinin temelleri olarak yıllar içinde inşa edilir.

Öğrencilerimizi benzersiz kılan çeşitliliğe son derece önem veriyoruz. Bu durumdan aralarındaki güçlü etkileşimlerle farklı perspektifler, beceriler ve yetenek geliştirme fırsatı olarak yararlanıyoruz. Geçmişte kullanılan ve öğrenciler arası ayrılığa sebep olan başarı temelli öğrenme grupları, şimdi birleşmeyi ve öğrenciler arası işbirliği teşvik eden işbirlikçi öğrenme grupları ile değiştirildi. Bu anlamda, herhangi bir öğrenme başarısızlığının hem öğrenciler arasında hem de öğretmen ve öğrenci arasında verimli bir etkileşim olması için bir fırsat olduğu düşünülür. Öğrencilerin düşüncelerinin anlamlı bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunur.

Ayrıca öğrencilerimizi kendi öğrenmesini planlayabilecek, izleyebilecek ve değerlendirebilecek "kendi kendini düzenleyen" öğrenciler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Farklılaşmış bireysel projeler ve görevler, öğrencilerin öğrenme stilleri ve bağımsız öğrenme becerileri konusunda kendilerini fark etmelerini sağlar. Öğrenciler öğrenme özelliklerinin farkında oldukları zaman daha çok hedef odaklı, stratejik düşünen ve bağımsız öğrenenler olurlar.

 

Fen Bilimleri Bölümü

Öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını uyandırarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, fen okuryazarı bireyler olmaları, günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözebilmelerini sağlayacak bir düşünme metodu kazanmaları, edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde verimli şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri derslerinde gözlemden deney ve model yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında öğrencilerimizin bilimsel süreçlerde aktif olarak katılmaları amaçlanır. Öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirerek, özgüvenlerini geliştirmek, doğal dünyayı anlamalarını sağlamak, bilime ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilme, deneylerle bilgiye ulaşma ve içselleştirme fen öğretiminin temel hedefleridir.

 

21.yüzyıl dünya vatandaşı olmak, bireylerin kendi muhakemelerini verilere dayalı olarak geliştirmelerini ve savunmalarını gerektirir. Bundan dolayı öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, analiz ve sentez yapma, karar verme gibi üst düzey düşünme becerileri kazanmalarına önem vermekteyiz.

Derslerimizde yaparak ve yaşayarak tam öğrenme ilkesine uygun olabilecek tüm teknolojik olanaklar (laboratuvarlar, akılla tahta vb.) kullanılarak öğrencilerimize bilimsel düşüncenin temeli olan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanmaları, proje takip etme becerileri kazanmaları, doğaya karşı ilgi ve sorumluluk bilincine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

Bireysel öğrenci farklılıkları ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ders içi ve ders dışı etkinliklerle, animasyonlar, videolar ve oyunlarla müfredat zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak tasarladıkları model ürünleri ünitelere göre belirlenmiş özel temalar içeren konularda okulda sergilenir.

 

Öğrencilerimizi sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, terminoloji bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirerek onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktayız.

 

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı diller bölümü İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde eğitim fırsatı sunar. Yabancı Diller Bölümünün amacı dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yeterlik sağlamak ve güven geliştirmektir. Her yıl öğretim seviyesi, öğrencilerimizin gelişimini desteklemek ve bir sonraki akademik yıla daha rahat bir geçiş sağlaması için hazırlanan öğrenme ve başarı ilkelerinden oluşur. Programımızı tamamlayan öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına göre B1 seviyesine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Derslerimiz farklı öğrenme becerilerini destekleyici şekilde oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz her öğrencinin farklı bir hızda ve şekilde öğrendiğini göz önüne alır. Derslerimiz bittikten sonra yardıma ihtiyacı olan ve düşünme becerilerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen öğrencilerimiz için destek sınıflarımız mevcuttur.

Her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçları dikkate alınır ve özenle seçilmiş olan içerik, bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak ilgi çekici, amacına uygun ve motive eden yöntemler kullanılarak sunulur. Öğrencilerimizi gerçek dünyada dil kullanımına hazırlamak için özgün materyaller kullanılmaktadır. Müfredatımızda içerik temelli öğrenme temel alınır ve bilim, coğrafya, tarih, matematik ve sanat gibi alanlar kullanılarak öğrencilerimizin dil öğrenme süreçleri desteklenir. Dil öğreniminde disiplinler arası konuların kullanılması, öğrencilerimizin lise ve yüksek öğretimleri için çok iyi bir temel oluşturur.  

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı öğretmen kadromuz öğrencilerimizin farklı kültürlerle tanışmasına ve bu kültürlerden yararlanmasına yardımcı olur. Öğrencilerimizin dil öğrenimi ana dillerini edinirken kullandıkları model kullanılarak, dil öğrenimin doğal bir şekilde yoğun pratikle öğrenimi sağlanır. Sonuç olarak öğrencilerimiz İngilizceyi sınıf sınırları dışında farklı durumlarda da rahatlıkla kullanabilmektedirler.

İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde sunulan ikinci yabancı dil programımız öğrencilerimizin küresel dünyada farklı kültürleri ve dilleri öğrenmelerini amaçlar. Öğrencilerimiz gündelik hayatta kullanabilecekleri temel iletişim becerilerini geliştirir ve programımız Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına göre A2 seviyesini hedefler.

Dili öğrenme ve öğretme sürecini, sürekli değişip küreselleşen dünyada daha ileri araştırmalara ve fırsatlara açılan kapılar olarak görmekteyiz.

 

Bilişim Teknolojileri Bölümü

Bilişim teknolojileri eğitimi; donanım, yazılım, algoritmik  ve  bilgi işlemsel düşünme konularındaki beceri ve tutumlarının kazandırılması, bunları kullanarak üretim amaçlı hayat problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanımının olduğu bütün temel eğitim kademelerini içermektedir.

Üreten bireylerin öncelik kazandığı bir çağda, toplum olarak başarılı olmak için, genç nesilleri bilişim teknolojilerini kullanarak üretim yapabilecekleri becerilerle donatmanın bir gereklilik olduğunun bilinciyle;

 • Öğrencilerimizin bilgisayarı gereksinimleri doğrultusunda kullanabilme becerilerini arttırmayı,

 • Düşünme becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesini,

 • Dijital ortamda kendini koruyabilen ve etik davranışlar sergileyen sorumlu bireyler olmasını,

 • Eğitim ve iş hayatında etkili sunum ve dokümanlar hazırlayabilmelerini,

 • Animasyon ve hikayeleştirme ile öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi,

 • Kodlama ve yazılım bilgisi ile bilişsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla, müfredatımızın önemli başlıklarını; dijital vatandaşlık bilgisi, internet güvenliği ve etiği, kodlama mantığı ve bilgisi, grafik ve web tasarımı, temel MS Office programları ve iş birlikli Google Eğitim Uygulamaları oluşturmaktadır.


Yıl içerisinde öğrencilerimizle katıldığımız önemli etkinliklerimiz:

 • #hourofcode ile tüm dünyada kodlama yapan çocuklar kodlama ve algoritma yazabilmek için sorunlara farklı yönlerden bakabilme ve en kısa sürede sorunu çözüm bulabilme yeteneği kazanmaktadırlar. Bu etkinliğin en büyük avantajlarından biri ise programın çocukların ilgisini çekecek oyunlar ve karakterle uygulanmasıdır.Etkinlik Aralık ayının ilk haftasında 180 fazladan ülkenin katılımı ile gerçekleşmektedir. Etkinliği başarıyla tamamlandıktan sonra çocukları motive etmek amacıyla Microsoft Türkiye tarafından hazırlanan başarı sertifikası verilmektedir.

 • Bilişim Haftası Etkinliği: Mayıs ayının ilk haftası kutlanan bu haftada okulumuzda öğrencilerimizle birlikte dersleriyle paralel olacak konularla ilgili, günümüz eğitim teknolojileri araçları ile çeşitli etkinlikler/atölye çalışmaları  gerçekleştirilmektedir. Animasyon, hologram, 3D tasarım, oyunlaştırma, robotik, kodlama gibi çeşitli alanlarda atölyelelerimiz düzenlenmektedir. Ve yıl içerisinde öğrencilerin yaptığı oyunlar, tasarımlar, robotlar vb. çalışmalar okulumuzda açılan sergide gösterilmektedir. Bilişim haftasında amacımız, çocuklarımızda farkındalık yaratmak ve neler yaptıklarını, öğrendiklerini hatırlamalarını sağlamaktır.
UYGULAMALI DERSLER

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde öğrencilerimiz; kendilerini sanat yoluyla ifade ederek araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçme yöntemleriyle yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarırlar. Çevre ve doğadaki gelişmelerle endüstriyel gelişimlerin farkına varırlar.

Görsel Sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekler incelenir, öğrencilerimizin eseri tanıma ve yorumlama becerisi geliştirilir. Ayrıca eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanımaları sağlanır.

Her yıl Işık Okulları arasında düzenlenen "Işıklı Renkler" resim yarışmasıyla okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde sanatın öneminin kavranmasına, öğrencilerin eserlerini aileleriyle paylaşması ile birlikte, tüm Işık Okulları öğrenci ve öğretmenlerini bir araya getirerek ortak bir proje oluşturulmasına olanak sağlanır.

Müzik

Müzik derslerinde, bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır.

Müzik derslerimizde kuramsal bilgileri öğretmenin yanı sıra öğrencilerimize en az bir müzik aleti çaldırmak ve klasik batı müziği orkestrası oluşturmak hedefimizdir. Kulüp ve sanat okuluna ek olarak öğrencilerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda piyano, keman, viyolonsel, flüt, perküsyon, gitar ve klarnet enstrümanlarında branşlaşmaya devam edecektir.

Okulumuz, çok sesli çağdaş bir çocuk korosuna sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışmalarda ödüller alan "Çok Sesli Çocuk Koromuz" İstanbul'daki en iyi amatör korolardandır.

Öğrencilerimizin piyano, gitar, flüt, klarnet, bateri, perküsyon, vokal, keman, viyolonsel dallarında yaptıkları bireysel ve grup çalışmaları her yıl törenlerde, Okulumuzun Kuruluş Yıldönümünde ve Kadınların Işığında Konserinde sergilenir.

 

Beden Eğitimi

FMV Işık Spor ve Sanat Kulübü bünyesinde okul çıkışlarında ve hafta sonları kampüsümüzde kış sanat okulları etkinlikleri piyano, flüt, klarnet, gitar, keman, viyolonsel ve bateri branşlarında gerçekleştirilecektir.

Beden Eğitimi dersi; bireyin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine, hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına, geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar. Derslerimizde öğrencilerimizi insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İnsan, yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Bu gereksinim yaşamın her döneminde vazgeçilmezdir. Ancak çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle Beden Eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır. Bunlar sağlık, dinçlik, eğlence, etki(n)me, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon olabilir.

İlkokul ve ortaokul dönemleri düşünüldüğünde 6-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri, 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri, 12-14 yaşındaki öğrencilerse sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılır.

Okul takımlarımız; Basketbol Küçük ve Yıldız Erkek Takımı, Voleybol Küçük ve Yıldız Kız Takımı, Masa Tenisi Küçük ve Yıldız Erkek Takımı, Tenis Kız ve Erkek, Ferdi Yüzme, Ferdi Eskrim ve Geleneksel Çocuk Oyunları takımlarından oluşmaktadır.

Aktivitelerimiz;

 • Yıl içinde düzenlenen sınıflar arası futbol, basketbol, voleybol, bireysel masa tenisi, üç hedef, yakan top turnuvaları, şut ve penaltı yarışları,

 • Ocak ve mart aylarında düzenlemekte olduğumuz kayak kampı,

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında gerçekleştirilen sportif etkinlikler,

 • 29 Ekim ve Atatürk Haftası kapsamında bisiklet turu etkinlikleri,

 • Doğa ve çadır kampı,

 • Haziran ayı Windsurf (rüzgar sörfü) kampı.

 • Resmi törenler kapsamında düzenlenen turnuvalar ve etkinlikler,

 • Geleneksel hale gelen, bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilecek "100 Yıllık Okullar Spor Şöleni" düzenlenmektedir. Şölene yüz yılını aşmış okullar davet edilmekte ve şenlik şeklinde üç kampüste ortak olarak yarışma şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 • Spora Işık Tutanlar Anketi ve Ödül Töreni

2017-2018 4. SINIFLAR II.YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER DERS SAATİ
12.03.2018 TÜRKÇE 1 2
15.03.2018 MATEMATİK 1 2
20.03.2018 FEN BİLİMLERİ 1 2
22.03.2018 SOSYAL BİLGİLER 1 3
26.03.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 5
28.03.2018 İNGİLİZCE 1 3-4
03.04.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİ 1 5
05.04.2018 İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 1 5

08.05.2018 TÜRKÇE 2 3
11.05.2018 MATEMATİK 2 2
14.05.2018 FEN BİLİMLERİ 2 3
16.05.2018 SOSYAL BİLGİLER 2 2
21.05.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 5
23.05.2018 İNGİLİZCE 2 3-4
25.05.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİ 2 5
28.05.2018 İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 2 5
06.06.2018 DENEME SINAVI 2-3-4
08.02.2018

DERYA KARAKURT

Okul Müdürü2017-2018 5. SINIFLAR II. YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER DERS SAATİ
01.03.2018 DENEME SINAVI 1 2-3-4
12.03.2018 MATEMATİK 1 4
14.03.2018 FEN BİLİMLERİ 1 1
16.03.2018 TÜRKÇE 1 3
19.03.2018 İNGİLİZCE 1 2-3
21.03.2018 SOSYAL BİLGİLER 1 4
23.03.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 1 3
26.03.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 3

10.04.2018 DENEME SINAVI 2 2-3-4
07.05.2018 MATEMATİK 2 4
08.05.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2
09.05.2018 DENEME SINAVI 3 2-3-4
14.05.2018 SOSYAL BİLGİLER 2 2
16.05.2018 FEN BİLİMLERİ 2 2
18.05.2018 TÜRKÇE 2 4
21.05.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 2 3
23.05.2018 İNGİLİZCE 2 1-2

08.02.2018

DERYA KARAKURT

Okul Müdürü


2017-2018 6. SINIFLAR II. YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER DERS SAATİ
01.03.2018 DENEME SINAVI 1 2-3-4
12.03.2018 MATEMATİK 1 4
14.03.2018 FEN BİLİMLERİ 1 1
16.03.2018 TÜRKÇE 1 3
19.03.2018 İNGİLİZCE 1 3-4
21.03.2018 SOSYAL BİLGİLER 1 4
23.03.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 1 3
26.03.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 3

10.04.2018 DENEME SINAVI 2 2-3-4
07.05.2018 MATEMATİK 2 4
08.05.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 6
09.05.2018 DENEME SINAVI 3 2-3-4
11.05.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 2 2
14.05.2018 SOSYAL BİLGİLER 2 2
16.05.2018 FEN BİLİMLERİ 2 2
18.05.2018 TÜRKÇE 2 4
21.05.2018 İNGİLİZCE 2 3-4
04.06.2018 DENEME SINAVI 4 2-3-4

08.02.2018

DERYA KARAKURT

Okul Müdürü2017-2018 7. SINIFLAR II. YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER DERS SAATİ
16.02.2018 DENEME SINAVI 1 6-7-8
01.03.2018 DENEME SINAVI 2 2-3-4
12.03.2018 MATEMATİK 1 5
14.03.2018 FEN BİLİMLERİ 1 1
16.03.2018 TÜRKÇE 1 3
19.03.2018 İNGİLİZCE 1 2-3
21.03.2018 SOSYAL BİLGİLER 1 4
23.03.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 1 2
26.03.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 3
30.03.2018 PET DENEME SINAVI 6-7-8

10.04.2018 DENEME SINAVI 3 2-3-4
07.05.2018 MATEMATİK 2 4
08.05.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 6
09.05.2018 DENEME SINAVI 4 2-3-4
11.05.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 2 2
14.05.2018 SOSYAL BİLGİLER 2 2
16.05.2018 FEN BİLİMLERİ 2 2
17.05.2017 PET DENEME SINAVI 2-3-4
18.05.2018 TÜRKÇE 2 2
21.05.2018 İNGİLİZCE 2 5-6
22.05.2018 PET DENEME SINAVI 6-7-8
23.05.2018 PET DENEME SINAVI 2-3-4
24.05.2018 PET DENEME SINAVI 2-3-4
26.05.2018 CAMBRIDGE PET SINAVI 09.00-15.00
04.06.2018 DENEME SINAVI 6 2-3-4

08.02.2018

DERYA KARAKURT

Okul Müdürü2017-2018 8. SINIFLAR II. YARIYIL SINAV TAKVİMİ
TARİH DERSLER SS
08.02.2018 DENEME SINAVI 1 2-3-4
16.02.2018 DENEME SINAVI 2 6-7-8
01.03.2018 DENEME SINAVI 3 1-2-3
12.03.2018 MATEMATİK 1 4
13.03.2018 FEN BİLİMLERİ 1 2
14.03.2018 DENEME SINAVI 4 1-2-3
16.03.2018 TÜRKÇE 1 3
19.03.2018 İNGİLİZCE 1 2-3
21.03.2018 TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 2
22.03.2018 DENEME SINAVI 5 6-7-8
23.03.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 1 2
26.03.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 3

10.04.2018 DENEME SINAVI 6 1-2-3
20.04.2018 DENEME SINAVI 7 6-7-8
07.05.2018 MATEMATİK 2 1
08.05.2018 TÜRKÇE 2 5
09.05.2018 DENEME SINAVI 8 2-3-4
11.05.2018 ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA 2 3
14.05.2018 TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 5
15.05.2018 DENEME SINAVI 9 6-7-8
16.05.2018 DENEME SINAVI 10 5-6-7
17.05.2018 FEN BİLİMLERİ 2 5
18.05.2018 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 5
21.05.2018 İNGİLİZCE 2 1
22.05.2018 DENEME SINAVI 11 1-2-3
24.05.2018 DENEME SINAVI 12 2-3-4
28.05.2018 DENEME SINAVI 13 6-7-8
29.05.2018 DENEME SINAVI 14 1-2-308.02.2018

DERYA KARAKURT

Okul Müdürü


FMV ÖZEL IŞIK İLKOKUL ve ORTAOKUL

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN LİSTESİ

SIRA NO

ADI-SOYADI

BRANŞI

SIRA NO

ADI-SOYADI

BRANŞI

 1.  

Derya KARAKURT

Okul Müdürü – Fen ve Teknoloji

34.

Banu AYKIN KÖYLÜER

Fen ve Teknoloji

 1.  

Semin NOYAN

Md. Yrd. – Sınıf Öğret.

35.

Işın HİNTOĞLU

Fen ve Teknoloji

 1.  

Gülnur UYLUKÇU

Md. Yrd. – Beden Eğitimi

36.

Selin AGULLO ORUÇ

Yabancı Diller

Bölüm Bşk.

 1.  

Gülbahar GÜRSOY

Md.Yrd. – İngilizce

37.

Erin RYAN

İngilizce

 1.  

Hülya SABUNCU

1-4.Sınıflar Zümre Bşk.-

Sınıf Öğretmeni


38.

Jan MACFARLANE

İngilizce

 1.  

Derya KOÇ

1A Sınıf Öğretmeni

39.

Ömer KARABACAK

İngilizce

 1.  

İclal GÖÇMEN

1B Sınıf Öğretmeni

40.

Nina Natalie

De COITO

İngilizce

 1.  

Zeynep TUĞLUOĞLU

1C Sınıf Öğretmeni

41.

Scott Martyn BLOODWORTH

İngilizce

 1.  

Yeliz ADANÇ

2A Sınıf Öğretmeni

42.

Gülay UĞUZ

İngilizce

 1.  

Afitap Songül ŞİMŞEK

2B Sınıf Öğretmeni

43.

Esra KARTAL

İngilizce

 1.  

Ani BASMACIYAN

2C Sınıf Öğretmeni

44.

Rachel Lee TURNER

İngilizce

 1.  

Meryem GÜRLER

3A Sınıf Öğretmeni

45.

Ayşegül YÜCEL

İngilizce

 1.  

Sezgi FİLİZ

3B Sınıf Öğretmeni

46.

İlke Menekşe GEREDE HOYLAND

İngilizce

 1.  

Özlem KÜTÜKOĞLU

3C Sınıf Öğretmeni

47.

Maaika KRUGER

İngilizce

 1.  

Özge ÇETİN

4A Sınıf Öğretmeni

48.

Onur HÜNER

İngilizce

 1.  

Seçil KAPTAN

4B Sınıf Öğretmeni

49.

Garrett M.GARCIA

İngilizce

 1.  

Nuray PULAT

4C Sınıf Öğretmeni

50.

Gülay ÖZBAY

Almanca

 1.  

Sevilay YURTSEVER

Sınıf Öğretmeni

51.

Banu ÇETİNSARAÇ AKTAN

Fransızca

 1.  

Melda ERDOĞAN

Türkçe Sosyal Bölüm Başk.

52.

Gül Sena ERDOĞDU

İspanyolca

 1.  

Neslihan TIRLI

Türkçe

53.

Şenay ÜRGEN

Beden Eğitimi

 1.  

Pınar ELDEŞ

Türkçe

54.

Orhan YAVUZ

Beden Eğitimi

 1.  

Duygu ALTINDAĞ

Türkçe

55.

Oktar GÜNAÇTI

Beden Eğitimi

 1.  

Dilek AKYÜZ

Türkçe

56.

Şehnaz YALMAN

Uyg.Dersler Böl. Bşk.- Müzik

 1.  

Mahmut ASLAN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

57.

Pınar ÇİÇEKLİ

Resim-İş

 1.  

Melek DUMAN GÜNGÖR

Sosyal Bilgiler

58.

Burcu Pınar KARABİBER

Resim-İş

 1.  

Sevim ALKAYA

Sosyal Bilgiler

59.

Sinem BAYRAKTAR

Müzik

 1.  

Hakan YAVUZER

Matematik Zümre Bşk.

60.

Volkan ÜNAL

Müzik

 1.  

Zeliha CELEP

Matematik

61.

Merve ERBAY

Koord. Psikolojik Danış.

 1.  

Meryem ERDEN ÇETİN

Matematik

62.

Hande KUTLU

Psikolojik Danışman

 1.  

Oğuz ALPER

Matematik

63.

İrem KİLİMCİ

Psikolojik Danışman

 1.  

Selin BOZKURTLAR

Bilgisayar

64.

Seren CANANOĞLU

Psikolojik Danışman

 1.  

Sezin ŞAHİN

Fen ve Teknoloji Zümre Bşk.

65.

Zübeyde DİYKAN

ÖD Uzmanı

 1.  

Gülşen AKMAN

Fen ve Teknoloji
05.09.2017

H.Derya KARAKURT

Okul MüdürüAMAÇ VE İLKELERİMİZ

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak, doğru yönlendirebilmek, yaşanılan sorunlara ortak çözümler bulmak ve uygulamak, başka bir deyişle kendini gerçekleştirme amacıyla çıktığı bu yolda öğrencimizi desteklemek ve ona yardımcı olmak en önemli hedefimizdir.

Bu anlayışla gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ilkelerimiz şunlardır;

Amaçlarımız;

 • Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan,

 • Bunları göz önünde bulundurarak hayatını yönlendirebilen,

 • Kendisi ile barışık, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen,

 • Kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan sorunların farkında olan, bu sorunlara etkin çözüm yolları üretebilen ve kendine en uygun olanı özgür iradesi ile seçebilen,

 • Kendini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış, "SAĞLIKLI VE MUTLU" bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz:

 • Gizlilik

 • Saygı

 • Objektiflik

 • Koşulsuz Kabul

 • Gönüllülük

ÇALIŞMALARIMIZ

Çalışmalarımız eğitim-öğretim yılı başında, öğrencilerimizin gelişim düzeylerine ve gereksinimlerine uygun yapılan planlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yapılan bu çalışmaları üç başlık altında toplayabiliriz;

Bireysel Çalışmalar

 • Akademik başarı/öğrenme/okula uyum ile ilgili yapılan bireysel görüşmeler

 • Sosyal uyum

 • Davranış sorunları ve olumlu davranış geliştirme çalışmaları

 • Sınav kaygısı

 • Öfke kontrolü/problem-çatışma çözme becerisi kazandırma

Sınıf ve Grup Çalışmaları

 • Sosyal beceri kazandırma grup çalışmaları

 • Atılganlık Eğitimi

 • Duyguları Tanıma Çalışmaları

 • Sınav kaygısı sağaltımı grup çalışmaları

 • Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

 • Zorbalık ve Başa Çıkma Yolları

 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

 • Etkili İletişim Grup Çalışmaları

 • Akademik Başarıda Motivasyon Artışına Yönelik Grup Çalışmaları

 • Meslek Tanıtım Günleri

Veli'ye Yönelik;

 • Bireysel görüşmeler

 • Eğitici seminerler

 • Anne-Baba Okulu çalışmaları

 • Bültenler