Kulüpler


İlgilendiğiniz kulüp ayrıntılarını aşağıda bulunan listeden açarak inceleyebilir siniz.

Tiyatro Ne İşe Yarar?
Üyeleri birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Aralarında dayanışma olmayan, birbirlerine karşı sorumluluklarını bilmeyen / umursamayan insanlar ise toplum değil ama olsa olsa yığın olurlar.
Dayanışma ruhu yaratan en etkili yollardan biri sanat, sanatlar içinde kültürel gelişmeyi sağlayan en etkili güç de tiyatrodur. Hemen her toplumda mutlaka denk gelirsiniz tiyatroya; çünkü bir kültür mirasıdır o, insanlık kadar eskidir. Avdan dönen mağara adamının ateş başında bekleyenlere avın nasıl geçtiğini anlatırken kullandığı beden devinimi ve ses taklitleriyle başlar, dansla ve müzikle birleşir; kimi dönem – antik Yunanda olduğu gibi – dinsel bir kimlik kazanır ve günümüze bir sanatlar bileşkesi olarak gelir.
Bugünün insanı – özellikle de genç insan – için yararları da çoktur tiyatronun. Tiyatro izleyen, yaşamının bir döneminde bunun eğitimini alan, azıcık da olsa sahneye ayak basan kişilere baktığımızda, onların iletişim sorunları yaşamayan, çevreleri geniş kişiler olduklarını, kocaman kalabalıklara karşı rahatça konuşabildiklerini ve yaşamın getirdiği her şey karşısında yapıcı tepkiler geliştirebildiklerini görürüz.
Okulda Tiyatro
Bir eğitim kurumunun kültürel etkinlik sayılabilecek en önemli girişimlerinden başlıcası yetişme çağında olan gençleri bir biçimde tiyatro eyleminin içine katmak olmalıdır. Bir toplum sanatı olan tiyatro, izleyicinin önüne bir sonuç olarak çıkar. Ancak tiyatro bir sonuç olduğu kadar bir araçtır da… Sonuç oluşu, onun bir sanatlar bileşkesi oluşunu, araç oluşu da eğitimsel niteliğini açığa çıkartır.
Okullarda tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.
Tiyatro, katılanlara:
•Dayanışmayı öğretir;
•Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
•Toplumun, kişiliği ezmesini önler;
•Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirir;
•Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;
•Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
•Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
•Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;
•Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
•Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.
İzleyenlere:
•Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
•Kamu bilincini sağlar;
•Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;
•Sanatın geliştirici, değiştirici gücünü gösterir;
•İnsanı çok yakından tanıtır.
•Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel bakılmasını sağlar;
•Düşünce özgürlüğünü öğretir;
•Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;
•Toplum duyarlığını artırır;
•Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;
•Birey – toplum ilişkilerinin kökenine iner;
•Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
Bu bağlamda, okulumuzda tiyatroya ilgi duyan ve bir oyunun oluşum sürecinde yer almak isteyen öğrenciler bir araya gelip 2005 – 2006 Eğitim ve Öğretim yılında FMV Işık Lisesi Tiyatro Kulübünü kurdular. Öğrencilerin yukarıda sayılanlar ışığında, etkin bir takım çalışması ortaya koydukları bu kulüp, sadece haftalık kulüp saatleri içinde değil, dışında da sürdürdüğü çalışmalarını her yılın sonunda hem öğrenci arkadaşlarına, hem başka okulların öğrencilerine ve hem de veli ve davetlilere sunar. Tiyatro Kulübü'nün temel hedefi; ortak bir disiplin anlayışını benimsemiş, dayanışma içinde özveriyle çalışan takım üyeleri yetiştirmektir.
FMV Işık Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun temel amacı, izleyiciye "okul piyesi" değil, "tiyatro oyunu" sunmaktır. Bunun için de tragedyadan vodvile, kabareden uyumsuz tiyatroya uzanan bir repertuar oluşturmak azmindedir.
Bugüne kadar sergilediğimiz oyunlardan bir kaçı: "Tutamanya", "Lisistrata",  "Eumenides", "kaygısız oyun", "Cimri", "Çarıklı Dünya", "Bundan Öte bir Dünya", "Antigone", "Gergedanlar"  gibi tiyatro oyunları kulüp öğrencileri tarafından sahneye konuldu.
Kulüp Danışmanı
Erkut DERAL

● Kulübümüzün amacı; çevre konusunda öğrencilerimizin çevre bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak, doğayı sahiplenme duygusunu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmak,

● Aynı şekilde başta alkol ve sigara olmak üzere zararlı alışkanlıklar üzerinde bilinçlendirici çalışmalarda bulunmak da kulübümüz faaliyetleri arasında yer almak,

● Daha iyi bir dünya oluştururken eğitimin öneminin büyük olduğu inancıyla, öğrencilerimizden çevre konusunda bulabilecekleri bilgileri ve doğanın korunmasına yardımcı olabilecekleri küçük yöntemleri paylaşmak isteyen ve çevreye olan saygı ve sevginin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizin desteğini kazanmak,

● Coğrafyanın, hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile yaşayarak, araştırarak yaşadığı coğrafyayı tanıyan, değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

Kulübe katılım gönüllülük üzerinedir.

FMV Özel Işık Lisesi Çevre ve Yeşilay Kulübü'nde üyeler:

Yakın çevrelerinden başlayarak ortamlarının çevre kirliliği hakkında bilgi toplarlar. 
Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışırlar.
Özellikle okulda ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi için çalışmalar başlatırlar.
Alkol ve sigaranın zararları konulu sunum hazırlarlar.
Çevre ödülleri ile ilgili düzenlenen yarışmalara katılırlar. 
Kuraklık ve açlık konulu sunum hazırlarlar.
TEMA ile ortak çalışırlar.
Dünya ve ülke genelinde toplumsal sorunlara karşı bilinçli bireyler olurlar. 
Çevre temalı geziler düzenlerler.
Yaşadığı yerden başlayarak çevreyi tanımayı, kendisini tanımak olarak algılar ve bunu hayata geçirirler.

 

Konular
Okuldaki atıkların değerlendirilmesi (Atık pil, kağıt toplama, plastik, elektronik atık…)
Alkolün ve sigaranın zararları
Kuraklık ve açlık 
TEMA çalışmaları
Küresel İklim Değişikliği nedenleri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yakın çevremizdeki toplumsal sorunlar (açlık, yoksulluk, çevre kirliliğine ve su kıtlığına bağlı olumsuzlukların ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılar, savaşlar)
Küreselleşen Dünya ve Türkiye'nin yeri


Kulüp Danışmanı
Bayram TOPAL 

  Kitap okumayı ve fikir üretmeyi seven 

Medya okuryazarı

Entelektüel

Gözlemleyip yorumlayabilen 

Farklı bakış açılarına sahip

Empati yapabilen

Sanatsal faaliyetlere katılmaktan zevk alan

Sorgulayan

Organizasyon yeteneğine sahip

Ya da

Yukarıda saydığımız özelliklere Bundan sonra sahip olmak isteyenler! 

 

Faaliyetlerimiz:

● Okumak ve yazmak

● Sorgulamak

● Gözlem yapıp yorumlamak

● Güncel kültür- edebiyat haberlerinin, yeni çıkan kitapların duyurulduğu bir edebiyat panosu yapmak ve belli aralıkla bu panoyu güncellemek

● Özel gün ve haftalar için panolar yapmak

● Kitap toplama kampanyası yapmak

● Edebiyat müzelerini ve kütüphaneleri gezmek

● Kitap fuarlarına gitmek

● Özel gün ve haftalar için ön hazırlıklar yapmak

Konular:

● Kulübün etkinliklerini tanıtmak,

● Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, sorgulamak, araştırmak,

● Türkiye Münazara Ligi için çalışmalar yapmak,

● Türkiye Münazara Ligi'ne katılmak,

● Ünlü şairlerin eserlerini tanıtmak,

● Cumhuriyet kavramının araştırılması,

● Atatürk'ü anma,

● Yazarlarla söyleşiler organize etmek,

● Öğretmen sevgisinin pekiştirilmesi,

● Şiir dinletisi için şiir seçimi,

● Öğrencileri kütüphane ortamında araştırmaya yöneltmek, kütüphane gezileri,

● Ulusal egemenlik bilincinin pekiştirilmesi,

● Çeşitli müze ve sergilere geziler yapılması sonucunda öğrencilerin sanata ve edebiyata ilgi duymalarının sağlanması,

● Kitap toplama kampanyası ile yardım ve paylaşma bilinci oluşturmak

Bu amaçlar doğrultusunda kulüp öğrencileri kitap atölyesi çalışması, Sınıflar Arası Güzel Konuşma yarışması, şiir, öykü ve makale yazma çalışmaları, Pano hazırlıkları, CNR EXPO kitap Fuarı gezisi, Aşiyan Müzesi gezisi, Galata Mevlevihansi gezisi, Masumiyet Müzesi gezisi, Firüzan söyleşisi, Sevin OKYAY söyleşisi, Filiz Ali söyleşisi, Orhan PAMUK söyleşisi, İnan ÇETİN söyleşisi, Yalçın TOSUN söyleşisi, Tolga GÜMÜŞAY söyleşisi, Hakan BIÇAKCI söyleşisi, Mine SOYSAL söyleşisi gibi etkinlikleri gerçekleştirdi.

Kulüp Danışmanları

Erman KARADAN

Murat ARSLAN 


Amacımız:

● Konuşma ve düşünme becerisi kazandırmak

● Öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak

● Tartışma bilincini yerleştirmek

● Demokratik bir şekilde tartışma becerisi geliştirmek

● Topluluk karşısında rahat konuşabilme, beden dilini doğru kullanabilme becerisi oluşturmak

● Düşüncelerini özgürce savunan, kalıplarını yıkmış, demokratik tartışma becerisi kazanmış bir birey olarak yetişir.

Çalışmalarımız:

● Kulüp öğrencileri, kulüp saatleri içinde kendi aralarında takım oluşturup münazara maçları yapar.

● Kulüp öğrencileri, sene içinde okulumuzda yapılacak olan münazara eğitimlerine katılır.

● Kulüp öğrencileri, il ve ilçe düzeyinde yapılacak olan liseler arası münazara yarışmalarına katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil eder. Bu yarışmalara katılarak aynı zamanda bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişim göstermeleri sağlanır.

Ön koşulumuz:

● Araştırmacı, sorumluluk bilincinde olan, etkili konuşma becerisine sahip, pratik düşünebilen nitelikte öğrenciler için uygun bir kulüptür.

● Kulüp öğrencileri iş birliği içinde çalışır.

● Tüm öğrenciler belirlenen görev dağılımı doğrultusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir.

● Gerektiğinde çalışmalar kulüp saatleri dışında da sürdürülür.

● Kulüp öğrencilerinin kendine güvenen, araştırmacı bireyler olması gerekir.

 

Bu bağlamda kulüp öğrencileri 10. Sınıflar arası münazara, Işık Okulları Kampüsler arası münazara etkinliklerine katıldılar.

 

Kulüp Danışmanları
İnci TURAN 

Derya BİLGİN


Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan kulübün ana amaçları:

 

http://www.fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/nisantasi/lise/img//mn1.jpg

  • Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan kulübün ana amaçları:

    • Dünya vatandaşlığı kimliğini geliştirmek
    • Uluslararası ilişkiler konusunda gençlerin farkındalıklarını artırmaktır.

    2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında kurulmuş ve Robert Lisesi'nde yapılan RCIMUN'a katılmışlar; Etiyopya ve Namibya'yı temsil etmişlerdir. 

http://www.fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/nisantasi/lise/img//mn2.jpg

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Alman Lisesi'nde düzenlenen DSIMUN'a katılmış ve Brezilya ve Avustralya'yı temsil etmişlerdir.

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN Kulübümüz 22-28 Şubat 2011 tarihleri arasında İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Cenova Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılmış ve Ghana ve Finlandiya'yı başarı ile temsil etmiştir. 

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübümüz RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmış ve Venezuela'yı temsil etmiştir. 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübü İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Konferansı'nda Nijerya'yı ve Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen KABATASMUN'da Katar'ı temsil etmişlerdir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında MUN Kulübü İtalya Roma'da düzenlenen IMUN Birleşmiş Milletler Konferansı'ndaİtalya'yı ve Meksika'yı , RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Kanada'yı, Kadıköy Anadolu Lisesinde düzenlenen KALMUN Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Tayland ve Nijerya'yı temsil etmişlerdir.

http://www.fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/nisantasi/lise/img//mn3.jpg

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı'nda 1. yarıyıl MUN Kulübü Hollanda'nın Hague şehrinde düzenlenen MUNISH Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Sri Lanka'yı temsil etmiştir. 2. yarıyıl RCIMUN'de Ekvator ve Angola'yı temsil etmiştir. 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN kulübü öğrencilerimiz 1. Yarıyıl Danimarka'da düzenlenen BIGMUN'da Meksika Ankara'da düzenlen MCMUN'da Amerika Birleşik Milletleri, 2. Yarıyılda ise RCIMUN'da Nijerya'yı temsil etmişlerdir. 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz MCMUN (Ankara),UTMUN (Toronto), MUNDP (Istanbul), RCIMUN (İstanbul) konferanslarına katılmışlardır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz, YeditepeMUN (Istanbul), THIMUN (The Hague) ve RCIMUN (Istanbul) konferanslarına katılmışlardır.

 

Kulüp Danışmanları 
Catherine CAMPION (İngilizce Öğretmeni) 
Kevin John PALMER(Kulüp Danışman Öğretmeni)


 

Girişimcilik etrafımıza farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken görüp tespit ettiğimiz fırsatları değerlendirme sürecidir.

Hızlı düşünen, doğru ve hızlı karar veren, hayal gücü yüksek ve ilişkileri sağlam kişiler girişimci olmalıdır.

Öğrencilerimiz yani girişimcilerimiz fırsatları iyi gözlemler, değerlendirir, risk alır, fikir üretir ve geliştirirler.2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim dönemlerinde öğrencilerimiz mısır , donut ve kalemkutu ürettiren çeşitli şirketler kurmuş,ambalajlarını tasarlamış,satış yapmış ve elde ettikleri geliri Koruncuk Vakfı'na bağışlamışlardır. Yepyeni bir tecrübe sahibi olmanın, yardım etmenin ve paylaşmanın heyecanını yaşamışlardır.

Kulüp Danışmanları: Ebru ÇONGAR
                                      Serdar KORKUT


 

 

Destination Imagination Kulübü olarak 2017-2018 yılında yine Sosyal Sorumluluk Kategorisinde çalışmayı tercih ettik. Toplum ihtiyacı olarak da kitap okumayı yaygınlaştırmayı belirledik. Kulüp öğrencilerimiz kütüphane danışmanlarımız ile bir araya geldiler ve fikir alışverişi yaptılar. Okul koridorlarında toplu kitap okuma eylemleri ve kitap değiş tokuşu yaparak okulumuzda okumayı yaygınlaştırmaya karar verdiler. Ancak aynı zamanda okul dışında da bir şey yapmak istedik.

Bu sebeple bir dernek ile birlikte çalışmak istedik ve Boğaziçi Üniversitesi İlkyar Derneği ile iletişime geçtik. Dernekte görev alan öğrenciler okula bizimle fikir alışverişi yapmaya geldiler. Okulda, dernek öğrencileri, okul aile birliğimiz ve velilerimizin yardımıyla üç adet kermes düzenledik. Bu kermeslerden topladığımız para ile kitaplar aldık. Kitaplar, İlkyar derneği tarafından özellikle öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere özenle seçildi. Bu kitapları ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine göndermek üzere hazırladık.

Hep birlikte tüm kitapları "FMV Özel Işık Lisesi Destination Imagination Kulübümüzün Hediyesidir" kaşeleri ile kaşeleyip koliledik. Daha sonra bu koliler İlkyar Derneği öğrencileri tarafından Çanakkale'de ihtiyacı olan iki okula götürüldü. Daha sonra bu çalışmalarımızı Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye finallerinde tiyatral bir sunum ile sunarak okulumuzu temsil ettik. Öğrenciler, hem sunumun dekorunu, kostümlerini hazırladılar, hem de sunum metnini yazdılar ve çok güzel bir performans sergilediler. Daha sonra çalışmalarımız bir pano hazırlayarak koridorda sergiledik.


Deney kulübünde, öğrenciler Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde edindikleri akademik bilgileri aktif bir şekilde pratiğe dökmektedirler. Fen alanları ile ilgili çeşitli deneyler yapılarak hem akademik bilgiler pekiştirilmekte hem de bu dersler daha eğlenceli hale getirilmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmaların incelenmesi ve bu yarışmalara hazırlanarak katılım sağlanması da kulübün ana amaçlarından biridir. Bu kulüp, araştıran, sorgulayan ve inceleyen bilimsel okur yazarlığı geliştiren, problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştiren, deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusunu geliştiren, varlıklar ve olaylar arasındaki sebep ""sonuç ilişkilerini kurabilen, pozitif ve analitik düşünebilen, yorum , analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirilmesini amaçlamıştır. Okulumuzun ana amacı olan "Önce iyi insan yetiştirir" i kulübümüzün ana ışık kaynağı kabul ederek bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır.

Kulüp Danışmanı:İbrahim ERGİN

Bu yıl Nişantaşı Işık Lisesinde İngilizce Münazara Kulübü açılmıştır. Kulübün amacı, okulumuzun küresel vatandaşlar yetiştirme vizyonu doğrultusunda, genç öğrencilerimize İngilizce güzel konuşmanın temel becerilerinde ve İngilizce münazara yapmada pratik deneyim kazandırmaktır. Öğrencilerimiz yıl boyunca münazaranın temel prensiplerini öğrenmenin yanı sıra eleştirel düşünme, araştırma ve ikna becerilerini geliştirmişlerdir.

Öğrenciler 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Ljuotmer, Slovenya'da gerçekleşen "16th International World Schools Debate Tournament"a katılmışlardır. Turnuvaya katılan öğrencilerimiz farklı ülkelerden ve sosyal çevrelerden gelen akranlarıyla tanışma, görüş alışverişinde bulunma ve arkadaşlık kurma için güzel bir fırsat elde etmişlerdir.

Bununla beraber, 2018 yılı Haziran ayında öğrenciler FMV Özel Erenköy Işık Lisesinde 4 gün süren ESU Münazara Akademisi'ne katılmışlardır. Bu 4 günlük atölye çalışması boyunca, ilk olarak münazara teorisine çalışılmış ardından uygulamalı etkinlik ve alıştırmalar yapılmıştır. Ayrıca verilen münazara konuları üzerinden diğer takımlarla mücadele edilmiştir.

Etkili iletişim, gittikçe küreselleşen modern bir dünyada başarılı olabilmek için vazgeçilmezdir ve bizler öğrencilerimizin İngilizce Münazara Kulübünde geliştirdikleri becerilerin, onları gelecekteki uğraşları için hazırladığı inancındayız.

Kulüp Danışmanı : Steven Leslie HOYLAND


Bilişim Teknolojileri kulübünde öğrencilerimiz, bilişim gündemini yakından takip eder, yeni ve farklı yazılımları uygularlar. Ayrıca dijital araçlarla gerçek problemleri ve ihtiyaçları çözmek, üretmek ve denemek amacıyla kodlama mantığının temelini aldıktan sonra kendi oluşturduğu komutları gerçek materyaller üzerinde deneme / deneyimleme şansına sahip olur.

 

Danışman Öğretmen: Süha HAYAL


FMV Özel Işık Lisesi'nde spor etkinlikleri sosyalleşme sürecinin ilk basamaklarını oluşturur. Bireysel ve takım sporlarında kurallara uyma, disiplin ve taktik anlayışı, hedef için yapılan planlı egzersizler sonucu sağladıkları iletişim ve kazanacakları özgüven ile öğrencilerimiz daha etkili bir düşünce yapısına kavuşacaklardır.  FMV Özel Işık Lisesi Futbol Kulübü'nde öğrencilerimizin futbol oyun kurallarının yanında futbol becerilerini, takım oyununu, birlikte hareket etme, yardımlaşma, çabuk karar verme ve rekabet duygusunu geliştirmesi amaçlanır. Okulumuzun futbol takımının altyapısını oluşturan kulübümüz yıl içinde çeşitli turnuvalara katılmaktadır.

Kulüp Danışmanı: Oktar GÜNAÇTI

·         Nefes Teknikleri ve gevşeme metotlarının öğretimi

·         Yaşam Gücünün arttırılması, stres kontrolü ve odaklanmayı sağlamaktır.

·         Yoga; vücudu, ruhu, heyecanları, duygu ve düşünceleri dengeleyip uyumlu hale getirmemizi mümkün kılarken; aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın karmaşasından geri çekilme, etkilenmeme, her an huzur ve güvende hissedebilme yöntemi geliştirmemize yardım eder.

Kulüp Danışmanı: Tina İSKENDER

Resim Kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışavurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir.

Danışman Öğretmen

B.Pınar KARABİBER

Müzik kulübünde, temel seviyede enstrümana hâkim olan ve müziğe yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Tüm öğrencilerimize Türk ve batı müzikleri kültürü kazandırılmaya çalışılır.
Öğrencilerimizin piyano, flüt, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal, çello dallarında bireysel çalışmaları desteklenir. Okulumuzun törenlerinde ve yılsonu konserlerinde çeşitli enstrümanların birlikte müzik yaptığı çalgılar topluluğuyla konserler vermek hedefimizdir. 

Kulüp Danışmanı: Volkan ÜNAL