Kulüpler


İlgilendiğiniz kulüp ayrıntılarını aşağıda bulunan listeden açarak inceleyebilir siniz.

Tiyatro Ne İşe Yarar?
Üyeleri birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Aralarında dayanışma olmayan, birbirlerine karşı sorumluluklarını bilmeyen / umursamayan insanlar ise toplum değil ama olsa olsa yığın olurlar.
Dayanışma ruhu yaratan en etkili yollardan biri sanat, sanatlar içinde kültürel gelişmeyi sağlayan en etkili güç de tiyatrodur. Hemen her toplumda mutlaka denk gelirsiniz tiyatroya; çünkü bir kültür mirasıdır o, insanlık kadar eskidir. Avdan dönen mağara adamının ateş başında bekleyenlere avın nasıl geçtiğini anlatırken kullandığı beden devinimi ve ses taklitleriyle başlar, dansla ve müzikle birleşir; kimi dönem – antik Yunanda olduğu gibi – dinsel bir kimlik kazanır ve günümüze bir sanatlar bileşkesi olarak gelir.
Bugünün insanı – özellikle de genç insan – için yararları da çoktur tiyatronun. Tiyatro izleyen, yaşamının bir döneminde bunun eğitimini alan, azıcık da olsa sahneye ayak basan kişilere baktığımızda, onların iletişim sorunları yaşamayan, çevreleri geniş kişiler olduklarını, kocaman kalabalıklara karşı rahatça konuşabildiklerini ve yaşamın getirdiği her şey karşısında yapıcı tepkiler geliştirebildiklerini görürüz.
Okulda Tiyatro
Bir eğitim kurumunun kültürel etkinlik sayılabilecek en önemli girişimlerinden başlıcası yetişme çağında olan gençleri bir biçimde tiyatro eyleminin içine katmak olmalıdır. Bir toplum sanatı olan tiyatro, izleyicinin önüne bir sonuç olarak çıkar. Ancak tiyatro bir sonuç olduğu kadar bir araçtır da… Sonuç oluşu, onun bir sanatlar bileşkesi oluşunu, araç oluşu da eğitimsel niteliğini açığa çıkartır.
Okullarda tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.
Tiyatro, katılanlara:
•Dayanışmayı öğretir;
•Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
•Toplumun, kişiliği ezmesini önler;
•Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirir;
•Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;
•Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
•Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
•Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;
•Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
•Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.
İzleyenlere:
•Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
•Kamu bilincini sağlar;
•Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;
•Sanatın geliştirici, değiştirici gücünü gösterir;
•İnsanı çok yakından tanıtır.
•Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel bakılmasını sağlar;
•Düşünce özgürlüğünü öğretir;
•Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;
•Toplum duyarlığını artırır;
•Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;
•Birey – toplum ilişkilerinin kökenine iner;
•Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
Bu bağlamda, okulumuzda tiyatroya ilgi duyan ve bir oyunun oluşum sürecinde yer almak isteyen öğrenciler bir araya gelip 2005 – 2006 Eğitim ve Öğretim yılında FMV Işık Lisesi Tiyatro Kulübünü kurdular. Öğrencilerin yukarıda sayılanlar ışığında, etkin bir takım çalışması ortaya koydukları bu kulüp, sadece haftalık kulüp saatleri içinde değil, dışında da sürdürdüğü çalışmalarını her yılın sonunda hem öğrenci arkadaşlarına, hem başka okulların öğrencilerine ve hem de veli ve davetlilere sunar. Tiyatro Kulübü'nün temel hedefi; ortak bir disiplin anlayışını benimsemiş, dayanışma içinde özveriyle çalışan takım üyeleri yetiştirmektir.
FMV Işık Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun temel amacı, izleyiciye "okul piyesi" değil, "tiyatro oyunu" sunmaktır. Bunun için de tragedyadan vodvile, kabareden uyumsuz tiyatroya uzanan bir repertuar oluşturmak azmindedir.

Kulüp Danışmanı
Erkut DERAL ( Felsefe Öğretmeni)

 

● Kulübümüzün amacı; çevre konusunda öğrencilerimizin çevre bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak, doğayı sahiplenme duygusunu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmak,

● Aynı şekilde başta alkol ve sigara olmak üzere zararlı alışkanlıklar üzerinde bilinçlendirici çalışmalarda bulunmak da kulübümüz faaliyetleri arasında yer almak,

● Daha iyi bir dünya oluştururken eğitimin öneminin büyük olduğu inancıyla, öğrencilerimizden çevre konusunda bulabilecekleri bilgileri ve doğanın korunmasına yardımcı olabilecekleri küçük yöntemleri paylaşmak isteyen ve çevreye olan saygı ve sevginin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizin desteğini kazanmak,

● Coğrafyanın, hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile yaşayarak, araştırarak yaşadığı coğrafyayı tanıyan, değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

Kulübe katılım gönüllülük üzerinedir.

FMV Özel Işık Lisesi Çevre ve Yeşilay Kulübü'nde üyeler:

Yakın çevrelerinden başlayarak ortamlarının çevre kirliliği hakkında bilgi toplarlar. 
Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışırlar.
Özellikle okulda ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi için çalışmalar başlatırlar.
Alkol ve sigaranın zararları konulu sunum hazırlarlar.
Çevre ödülleri ile ilgili düzenlenen yarışmalara katılırlar. 
Kuraklık ve açlık konulu sunum hazırlarlar.
TEMA ile ortak çalışırlar.
Dünya ve ülke genelinde toplumsal sorunlara karşı bilinçli bireyler olurlar. 
Çevre temalı geziler düzenlerler.
Yaşadığı yerden başlayarak çevreyi tanımayı, kendisini tanımak olarak algılar ve bunu hayata geçirirler.

 

Konular
Okuldaki atıkların değerlendirilmesi (Atık pil, kağıt toplama, plastik, elektronik atık…)
Alkolün ve sigaranın zararları
Kuraklık ve açlık 
TEMA çalışmaları
Küresel İklim Değişikliği nedenleri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yakın çevremizdeki toplumsal sorunlar (açlık, yoksulluk, çevre kirliliğine ve su kıtlığına bağlı olumsuzlukların ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılar, savaşlar)
Küreselleşen Dünya ve Türkiye'nin yeri


Kulüp Danışmanı
Bayram TOPAL (Coğrafya Öğretmeni)

  Kitap okumayı ve fikir üretmeyi seven 
Medya okuryazarı
Entelektüel
Gözlemleyip yorumlayabilen 
Farklı bakış açılarına sahip
Empati yapabilen
Sanatsal faaliyetlere katılmaktan zevk alan
Sorgulayan

 

Organizasyon yeteneğine sahip
Ya da
Yukarıda saydığımız özelliklere Bundan sonra sahip olmak isteyenler! 

Faaliyetlerimiz:

 

Okumak ve yazmak

Sorgulamak

Gözlem yapıp yorumlamak

Güncel kültür- edebiyat haberlerinin, yeni çıkan kitapların duyurulduğu bir edebiyat panosu yapmak ve belli aralıkla bu panoyu güncellemek

Özel gün ve haftalar için panolar yapmak

Kitap toplama kampanyası yapmak

Edebiyat müzelerini ve kütüphaneleri gezmek

Kitap fuarlarına gitmek

Özel gün ve haftalar için ön hazırlıklar yapmak

Konular:

Kulübün etkinliklerini tanıtmak,

Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, sorgulamak, araştırmak,

Türkiye Münazara Ligi için çalışmalar yapmak,

Türkiye Münazara Ligi'ne katılmak,

Ünlü şairlerin eserlerini tanıtmak,

Cumhuriyet kavramının araştırılması,

Atatürk'ü anma,

Yazarlarla söyleşiler organize etmek,

Öğretmen sevgisinin pekiştirilmesi,

Şiir dinletisi için şiir seçimi,

Öğrencileri kütüphane ortamında araştırmaya yöneltmek, kütüphane gezileri,

Ulusal egemenlik bilincinin pekiştirilmesi,

Çeşitli müze ve sergilere geziler yapılması sonucunda öğrencilerin sanata ve edebiyata ilgi duymalarının sağlanması,

Kitap toplama kampanyası ile yardım ve paylaşma bilinci oluşturmak

Kulüp Danışmanları
Erman KARADAN (Edebiyat Öğretmeni)

 


Amacımız:

Konuşma ve düşünme becerisi kazandırmak

Öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak

Tartışma bilincini yerleştirmek

Demokratik bir şekilde tartışma becerisi geliştirmek

Topluluk karşısında rahat konuşabilme, beden dilini doğru kullanabilme becerisi oluşturmak

Düşüncelerini özgürce savunan, kalıplarını yıkmış, demokratik tartışma becerisi kazanmış bir birey olarak yetişir.

Çalışmalarımız:

Kulüp öğrencileri, kulüp saatleri içinde kendi aralarında takım oluşturup münazara maçları yapar.

Kulüp öğrencileri, sene içinde okulumuzda yapılacak olan münazara eğitimlerine katılır.

Kulüp öğrencileri, il ve ilçe düzeyinde yapılacak olan liseler arası münazara yarışmalarına katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil eder. Bu yarışmalara katılarak aynı zamanda bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişim göstermeleri sağlanır.

Ön koşulumuz:

Araştırmacı, sorumluluk bilincinde olan, etkili konuşma becerisine sahip, pratik düşünebilen nitelikte öğrenciler için uygun bir kulüptür.

Kulüp öğrencileri iş birliği içinde çalışır.

Tüm öğrenciler belirlenen görev dağılımı doğrultusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir.

Gerektiğinde çalışmalar kulüp saatleri dışında da sürdürülür.

Kulüp öğrencilerinin kendine güvenen, araştırmacı bireyler olması gerekir.

Kulüp Danışmanları
İnci TURAN (Türk Edebiyatı Öğretmeni)

Amacımız: Fotoğrafçılık sanatı ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek, sanatsal yeteneklerimizi fotoğraf sanatı ile ortaya koymak, geliştirmek, anı ölümsüzleştirmek, fotoğraf sanatı ile ilgilenen öğrencilere hayata yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Fotoğrafçılık Kulübü sadece fotoğraf çekme eksenli olmayıp, aynı zamanda üyelerinin donanımlı bir sanat izleyicisi olması konusunda da bir ortam sunmaktadır.

Çalışmalarımız: Fotoğrafçılık Kulübüne gelen öğrencilerimiz kulüp çalışmaları çerçevesinde eğitim çalışmaları, geziler, okumalar, söyleşiler, sunumlar, sene sonu sergisi, proje gurubu çalışmaları gerçekleştireceklerdir.
Kendinizi çektiğiniz fotoğraflar ile ifade etmek istiyorsanız kulübümüze bekliyoruz.

Ön koşulumuz: Gerek analog gerekse de dijital fotoğraf makinanızın olması yeterlidir.

Kulüp Danışmanları
Dr. ARİF AKDENİZ (Edebiyat-Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı)
Filiz Kumru ( Fotoğrafçılık Usta Öğreticisi)

Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan kulübün ana amaçları:

 

http://www.fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/nisantasi/lise/img//mn1.jpg

  • Dünya vatandaşlığı kimliğini geliştirmek
  • Uluslararası ilişkiler konusunda gençlerin farkındalıklarını artırmaktır.

MUN Kulübümüz 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında kurulmuş ve Robert Lisesi'nde yapılan RCIMUN'a katılmışlar; Etiyopya ve Namibya'yı temsil etmişlerdir.
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Alman Lisesi'nde düzenlenen DSIMUN'a katılmış ve Brezilya ve Avustralya'yı temsil etmişlerdir.

http://www.fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/nisantasi/lise/img//mn2.jpg

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN Kulübümüz 22-28 Şubat 2011 tarihleri arasında İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Cenova Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılmış ve Ghana ve Finlandiya'yı başarı ile temsil etmiştir. 
2011-2012 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübümüz RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmış ve Venezuela'yı temsil etmiştir. 
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübü İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Konferansı'nda Nijerya'yı ve Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen KABATASMUN'da Katar'ı temsil etmişlerdir.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında MUN Kulübü İtalya Roma'da düzenlenen IMUN Birleşmiş Milletler Konferansı'ndaİtalya'yı ve Meksika'yı , RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Kanada'yı, Kadıköy Anadolu Lisesinde düzenlenen KALMUN Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Tayland ve Nijerya'yı temsil etmişlerdir.
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı'nda 1. yarıyıl MUN Kulübü Hollanda'nın Hague şehrinde düzenlenen MUNISH Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Sri Lanka'yı temsil etmiştir. 2. yarıyıl RCIMUN'de Ekvator ve Angola'yı temsil etmiştir. 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN kulübü öğrencilerimiz 1. Yarıyıl Hollanda'da düzenlenen BIGMUN'da Meksika Ankara'da düzenlen METUMUN'da Amerika Birleşik Milletleri, 2. Yarıyılda ise RCIMUN'da Nijerya'yı temsil etmişlerdir. 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz MCMUN (Ankara) ,UTMUN (Toronto),MUNDP(İstanbul),RCIMUN (İstanbul)  konferanslarına katılmışlardır.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz, TIMUN( Istanbul), THIMUN (The Hague),MUNBU (Ankara),CWMUN

( Barselona),RCIMUN (Istanbul) konferanslarına katılma kararı almıştır.

http://www.fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/nisantasi/lise/img//mn3.jpg

Kulüp Danışmanları
Catherine CAMPION (İngilizce Öğretmeni)
Kevin John Palmer (Kulüp Danışman Öğretmeni)
Girişimcilik etrafımıza farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken görüp tespit ettiğimiz fırsatları değerlendirme sürecidir.
Hızlı düşünen, doğru ve hızlı karar veren, hayal gücü yüksek ve ilişkileri sağlam kişiler girişimci olmalıdır.
Kulübümüzde öğrencilerimiz yani girişimcilerimiz fırsatları iyi gözlemleyecek, değerlendirecek, risk alacak, fikir üretecek ve geliştereceklerdir.Yepyeni tecrübe sahibi olmanın heyecanını yaşayacak ve bu heyecanı bizlerle paylaşacaklar.

Destination Imagination (DI) kar amacı gütmeyen gönüllü bir organizasyondur. Amacı, geleceğin liderlerini ve yaratıcı düşünürlerini yetiştirmektir. Her yıl, görsel sanatlar, teknik veya bilimsel konular ve toplum hizmeti gibi alanlarda yedi yeni görev tanımlanır ve öğrenciler takım olarak seçtikleri alandaki göreve hazırlanırlar. Hazırladıkları görevler ile düzenlenen yerel ve uluslararası turnuvalara katılırlar. Turnuvalarda kendilerine verilen anlık görevlerde de yaratıcılıklarını kullanarak puan alırlar. Hem takım görevlerini hem de anlık görevleri yaparken öğrenciler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim, vatandaşlık ve cesaret gibi 21. yüzyıl becerileri kazanırlar. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda ilk kez kurulan Destination Imagination 'Hayale Yolculuk' kulübümüz Kuşadası'nda düzenlenen Türkiye elemelerinde Sosyal sorumluluk dalında ' teknoloji bağımlılığı' konulu projeleri ile Türkiye ikinciliği derecesi kazanmışlardır. Işık UNPLUGGED adlı takımımız bu başarının ardından Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Tennessee eyaleti Knoxville şehrinde düzenlenen dünya finallerinde okulumuzu ve ülkemizi temsil etmişlerdir

Danışman Öğretmen: Gamze Yalavaç 

 

The Journalism Club aims to simulate the role of a reporter in a newsroom setting. Students will learn how to write in a newspaper article style to a deadline on features of interest. Students will also make use of their interview, photography and editing skills in order to publish their own quarterly magazine.

Gazetecilik kulübünde  öğrenciler  bir gazetede  çalışan muhabir rolünü üstlenerek  ilgi duydukları konular hakkında gazete makalesi yazmayı ,mülakat yapmayı,fotoğraf çekmeyi  öğrenirler ve yılda 4 kez bir okul dergisi çıkarırlar. Kulüp çalışmalarında kullanılan dil İngilizce'dir.

Bu kulübün amacı;

  • Öğrencileri, araştıran, sorgulayan ve inceleyen, dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen, günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilen, deney düzenekleri ve yardımcı ders malzemesi üreten, çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenen ve bunların çözümüne katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası platformda projeler geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmek

  • Öğrencilerin merak edip fırsat bulamadıkları deneyleri birlikte yaparak eğlenceli, keyifli ve kaliteli zaman geçirirken hayal gücünü de geliştirmek

  • Fizik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri tasarım ve modelleme yoluyla hayata geçirebilecekleri, sorumluluk bilincini geliştirecekleri, kendi kendilerine üretebilecekleri, yazılım alanında bilgiler öğrenip kendilerini geliştirebilecekleri, katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuz ve ülkemizi temsil etme onurunu kazanmaktır.Kulüp Danışmanları
Ş. MERT DÖNMEZ (Fizik Öğretmeni)
Gizel YÜKSEL EKER

Bilişim Teknolojileri kulübünde öğrencilerimiz, bilişim gündemini yakından takip eder, yeni ve farklı yazılımları uygularlar. Ayrıca dijital araçlarla gerçek problemleri ve ihtiyaçları çözmek, üretmek ve denemek amacıyla kodlama mantığının temelini aldıktan sonra kendi oluşturduğu komutları gerçek materyaller üzerinde deneme / deneyimleme şansına sahip olur.

 

Danışman Öğretmenler:

Selin BOZKURTLAR

Süha HAYAL


Öğrencilerimiz futbol oyun kurallarının yanında futbol becerilerini ve takım oyununu öğrenme ve geliştirmeye, birlikte hareket etme, yardımlaşma, çabuk karar verme, rekabet duygusunu geliştirmeye çalışmaktadırlar
Futbol kulübü çalışmalarını okulumuz bahçesi ve anlaşmalı olduğu Halı Sahada yapmaktadır.
Kulüp Danışmanı
Aydın ÇAYLI (Uygulamalı Dersler Bölüm Bşk.-Beden Eğitimi Öğretmeni)
Öğrencilerimiz sporun sağlık için önemini kavrarken, basketbol ile ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmektedirler. Bunun yanında takım ruhu, isteklendirme, hedef belirleme, doğru iletişim, baskı altında karar verme ve arkadaşlarını harekete geçirme gibi lider davranışları geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Basketbol Kulübümüz çalışmalarını Zeki Yumuk oğlu Spor Salonunda yapmaktadır.

Kulüp Danışmanı
Sevilay ERASLAN (Beden Eğitimi Öğretmeni)
Kemal TURAN (Basketbol Usta Öğretici)
Öğrencilerimiz voleybol becerileri edinebilmenin, yanında, İlkyardım, sivil savunma ve trafik kurallarının önemini kavramaktadır. Kulübümüz çalışmalarını ilköğretim Spor Salonunda yürütmektedir.
Kulüp Danışmanları
Yücel GÜCEYÜ (Voleybol Usta Öğreticisi)
Masa tenisi hızlı düşünmeyi doğru ve çabuk karar verebilmeyi geliştiren bireysel bir spor dalıdır.
Öğrencilerimiz Masa Tenisi Kulübünde oyun kurallarının yanında raket becerilerini ve takım oyununu öğrenme ve geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Kulüp Danışmanı
Vildan ÖZDEMİR (Masa Tenisi Usta Öğretici)

Modern Dans

Modern dans kulübünde temel amaç öğrencilerin beden farkındalığı ve kapasitelerinin geliştirilmesidir. Öğrencilerimize koordinasyon, esneklik, estetik, ritim, yön ve düzlem algısı gibi yetilerle birlikte sahne çalışmalarıyla özgüven aşılamak hedefimizdir.

         

Danışman Öğretmen:  Hatice Burgucu

Yoga ve nefes teknikleri ile yaşam gücünü artırmayı, gevşeme metotları ile stres kontrolünü sağlamayı, odaklanma çalışmaları ile zihinsel sakinleştirmeyi sağlamaya çalışıyoruz.
Kulüp Danışmanı
Tina İSKENDER (Yoga Usta Öğreticisi)
Seramik; toprakla suyun buluşmasıdır aslında, bu buluşmayla meydana gelen çamurun şekillendirilip fırında pişirilerek sertleştirilmesi, çanak, vazo gibi kullanılabilir eşyalar haline getirilmesidir. Tarih boyunca ve hemen hemen her kültürün aynası olmuştur seramik sanatı. Tarihi, uygarlık tarihi kadar eski olan seramik şimdide Işıklıların aynası olacaktır.
Kulüp Danışmanı
Banu ASLAN TURAK (Seramik Usta Öğreticisi)

Resim Kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışavurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir.

Danışman Öğretmen

B.Pınar Karabiber

Müzik kulübünde, temel seviyede enstrümana hakim olan ve müziğe yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Tüm öğrencilerimize Türk ve batı müzikleri kültürü kazandırılmaya çalışılır.
Öğrencilerimizin piyano, flüt, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal, çello dallarında bireysel çalışmaları desteklenir. Okulumuzun törenlerinde ve yılsonu konserlerinde çeşitli enstrümanların birlikte müzik yaptığı çalgılar topluluğuyla konserler vermek hedefimizdir.
Kulüp Danışmanları
Volkan ÜNAL