Akademik Çalışmalar

• Okulumuzda, çağdaş eğitim kuramlarını benimseyen, öğrenci odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.
• Öğretmen yol göstericidir. Her derse uygun öğrenme ortamları yaratılarak, öğrencilerin derse aktif olarak katılımları, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
• Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretilir.
• Bilişim teknolojilerinin öğretime uyarlanması gerçekleştirilir. 
• Öğrencilerin, düşünen, uygulayan, yaratan, soran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda öğrenciler "Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim? Nasıl öğrendim? Öğrendiklerimi nasıl ve nerelerde kullanırım?" sorularını yanıtlamaları ve beceri kazanmaları için yönlendirilir.
• Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkarılmasına özen gösterilir.
• Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görselişitsel öğretim araçları kullanılır.
• Doğrudan öğrenme alışkanlığının yerine, dolaylı öğrenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.
• Bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanınır.
• Demokratik bir ortamda öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade ederek paylaşmaları sağlanır. Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine, öğrencilerin düşüncelerini özgürce
paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.

Okulumuzun psikolojik danışma ve rehberlik servisi bölümünde, öğrencilerimizin gelişim dönemi gereksinimlerine uygun rehberlik programları geliştirilerek uygulamaya konulur. Her bireyin akademik gelişimi yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimi öncelikli hedef alınarak bireyin ihtiyaçlarına dönük, amaç ve yaklaşım olarak 'Önleyici ve Gelişimsel' bir rehberlik anlayışı benimsenmektedir.

Okulumuzun psikolojik danışma ve rehberlik servisi, öğrencilerin,

Kendi benliklerinin farkına varma ve duygusal anlamda iç görü kazanmalarına,

Kendini ifade edebilme ve duygusal zorluklarla baş edebilme yetilerini geliştirmelerine,

Sağlıklı bir öz benlik geliştirerek, problem çözme becerilerini kazanmalarına,

Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayatlarını yönlendirebilen, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen bireyler olabilmelerine,

Var olan potansiyelini fark edebilen ve kullanabilen bir kişilik yapısı geliştirebilmelerine,

Temel sosyal becerilerini kazanmış, sağlıklı bir kişilik oluşumuna sahip "İyi ve Mutlu" bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Okulumuzda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik olarak hizmet vermektedir.

Bireysel Görüşmeler; Duygusal ve psikolojik anlamda karşılaşılan çeşitli zorluklar, aile içi dinamikler, kendini tanıma ve duygusal alanda farkındalık ve iç görü kazanma, fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal açıdan gelişim ile duygusal kaynaklı yaşanabilecek akademik ve davranışsal problemler hakkında öğrenci ve velilere bireysel psikolojik danışma hizmeti verilmektedir.

Bu hizmet diğer psikolojik danışma çalışmalarında olduğu gibi 'gönüllülük' ve 'gizlilik' esas alınarak, koşulsuz kabul ile okul, aile ve öğrenci işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Grup Çalışmaları

 Belirlenen bir tema ya da grubun kendi etkileşimiyle ortaya çıkan bir konuda, grup etkileşimini ve grup desteğini temel alan aynı gereksinimleri bulunan öğrencilerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen çalışmalardır. İletişim, duygusal farkındalık, öfke kontrol becerileri ve arkadaşlık ilişkileri gibi konular grup çalışmalarımıza örnek oluşturmaktadır.

Sınıf İçi Etkinlikler

Öğrencilerin eğitimsel ve sosyal hedefleri gerçekleştirmeleri, okul hayatlarına uyumu güçlendirmek amacıyla ihtiyaca dönük ya da okul planı çerçevesinde sosyal becerileri destekleyici ve geliştirici sınıfiçi etkinlikler yapılmaktadır

Tanıma ve Oryantasyon Çalışmaları

Fiziksel ve sosyal çevreye uyum çalışmaları ve öğrencinin ilgi ve yeteneklerini keşfetme amacıyla uygulanan çeşitli bireyi tanıma test ve teknikleri uygulanmaktadır.

Mesleki Rehberlik

Bireyin kişisel özelliklerini, tutumlarını, ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini, amaç ve sınırlılıklarını tanıyarak hayatına yön verebilmesi ve kendi kişiliğine uygun bir kariyer planlaması yapabilmesini hedefleyen mesleki rehberlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Seminer ve Bültenler

Öğrencilerin yaş dönemi özellikleri ve gelişimleri göz önünde bulundurularak ihtiyaca dönük ya da belli bir plan çerçevesinde, psikolojik danışma ve rehberlik servisi tarafından ya da ilgili alanda uzman kişilerce çeşitli bilgilendirme ve paylaşım toplantıları düzenlenmektedir.


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNİN VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin duygusal zorluklarla baş edebilmeleri, akademik, sosyal ve davranışsal anlamda gelişim evrelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri, kendi kişilikleri hakkında farkındalıklarını oluşturabilmeleri ve karşılaştıkları problemleri doğru yöntemlerle çözebilme becerilerini geliştirebilmeleri adına siz velilerimizin iş birliği ve desteği oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz gerek duyduğu noktalarda veli ile iletişim kurarak, bireysel görüşme yapmak için okula davet etmekte ve yaşanan sorunun içeriğine göre görüşmeler düzenli olarak devam ettirilmektedir.

Aile, okul ve rehberlik servisi üçgenini kuvvetlendirmek, ebeveynleri duygusal ve psikososyal alanlarda desteklemek ve bilgilendirmek adına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda rehberlik servisimiz tarafından velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik çeşitli seminer ve eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca belli aralıklarla velilerimizin kendi iç dünyalarına dönmesini ve kendi duygu, düşünce ve tutumlarını keşfetmesini sağlayacak içerikte paylaşım grupları gerçekleştirilmektedir.

Tüm rehberlik çalışmalarımızın yanında velilerimize ihtiyaç duyulan ve öğrencilerin yaş dönemi itibariyle içerisinde bulundukları dönem özelliklerini, olası zorluklar ve baş etme şekillerini içeren yazılı doküman paylaşımları ve bülten çalışmaları yayınlanmaktadır. Ön ergenlik, sınırlar, korkular gibi konular bülten çalışmalarına örnek oluşturmaktadır.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin belirttiği bu amaçlar ve çalışmaları en etkili şekilde gerçekleştirebilmesi için velilerle gerçekleştireceği işbirliği oldukça önem teşkil etmektedir. Çocuğun gelişim süreci hakkında bilgi paylaşımı yapmak, sorularınıza yanıt almak ve görüşlerinizi bildirmek için rehberlik servisimizden randevu alıp, görüşme yapabilirsiniz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

 

Beden eğitimi, öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Kısaca beden eğitimi; beden yoluyla genel eğitim olarak da açıklanabilir. 
Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunurlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenler dikkate alınır. Bu anlamda derslerimizde öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda ilkokulda derslerimiz, öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak 'Hareket Yetkinliği' , 'Aktif ve Sağlıklı Yaşam' ve 'Kişisel, Sosyal ve Düşünme Becerileri' olmak üzere üç temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Derslerimiz de bu doğrultuda etkinliklerimiz yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerde gelişen hareket becerileri ve sağlık bilgileri dışında karmaşık oyun stratejileri ve taktikleri için altyapı oluşturulmaktadır.
Ortaokul düzeyinde ise öğrencilerin, ilkokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini "bireysel, takım, raket, su sporları, dans, doğa ve macera etkinlikleri" gibi farklı spor ve fiziksel etkinlik gruplarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmelerinin yanı sıra Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemi kavramaları ve bu doğrultuda hareket etmelerini amaçlanır. İlkokulda her yarıyıl dörder hafta olmak üzere, ortaokulda ise beş haftada bir dersimizin konusu yüzmedir.
Derslerimizi işlediğimiz fiziksel alanlarımız oldukça çeşitlidir. Okulumuzda bir kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, iki açık basketbol sahası ve bir açık tenis kortu, bir açık futbol sahası, dans ve cimnastik salonu ve atletik çalışmaların yapılabileceği bir pist bulunmaktadır.
Açtığımız sosyal etkinlik kulüpleri, düzenlediğimiz etkinlikler, kurduğumuz okul takımları ve geleneksel olarak düzenlediğimiz sörf ve kayak kampları ile öğrencilerimize sportif beceri gelişiminin yanı sıra kurallar ve beceriler öğretilerek gelişimleri sağlanır. İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkların öğrencilerimizde pekiştirilmesi hedeflenir.
Yanı sıra faaliyet gösteren Işık Spor Sanat ve Tasarım Akademisi çalışmaları ile birçok branşta öğrencilerin yetenekleri geliştirilmekte ve bu alanlara profesyonel olarak yönlenmelerine yardımcı olunmaktadır.

 

GÖRSEL SANATLAR

 

Görsel sanatlar dersinde başlıca hedefler, öğrencilerin estetik duyarlılıklarını geliştirmek, bakmayı, görmeyi öğretmek, onların çok yönlü bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda yaratıcı, eleştirel gözlere sahip, özgüvenli bireylerin yetişmesinde görsel sanatların payı yadsınamazdır.
Görsel sanatlar dersi öğretim programı bu hedeflere yöneliktir. Görsel sanatlar dersi başlıca üç alanda toplanır. İlk alan ''Görsel Biçimlendirme'' de daha çok el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve estetik bilinç kazandırmak hedeflenir.
İkinci alan ''Görsel Sanatlar Kültürü''nde yalnızca görsel sanat kültürü değil, aynı zamanda çevre bilinci ve insanların çeşitli kültürel faaliyetleri de incelenerek görsel sanatlarla ilişkilendirilir.
Bir diğer alan olan ''Müze Bilgisi'' nin içerdiği dersler ise müzeler ve galeriler kimi zaman sunumlarla, kimi zaman da gezilerle yerinde yapılan incelemelerle tanınır. Amaç, çocuklara müze ve galeri gezme alışkanlığı kazandırmak, gezdiği bu yerleri de bilinçli gözlerle inceleyebilmesini sağlamaktır.
Görsel sanatlar dersinde resim çalışmaları öğretim programının dışında; ebru, seramik, heykel, karikatür ve desen alanlarında çalışmalar ders sürecine dahil edilir; böylece öğrencilerin sanatsal bakış açılarında farklılık yaratılması ve ilgi alanlarına göre gelişmeleri sağlanmaktadır.
Yanı sıra faaliyet gösteren Işık Spor Sanat ve Tasarım Akademisi çalışmaları ile birçok alanda öğrencilerin yetenekleri geliştirilmekte ve bu alanlara yönlenmelerine yardımcı olunmaktadır.

 

MÜZİK

 

Müzik derslerinde öğrencilerimize müziği sevdirmek, kaliteli ve seçici bir dinleyici olmalarını sağlamak ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek amaçlamaktadır.Müzik derslerinde 1. ve 2. Sınıflarda temel nota öğretimi, sesi doğru kullanma çalışmaları ve müzik dinletileri, 3. Sınıflarda solfej eğitimi ile temel nota çalışmaları, çalgı ile pratik çalışmalar yapılır. 4 ve 5. Sınıflardan itibaren öğrencilerimiz ilgileri, yetenekleri ve fiziksel yapıları doğrultusunda üflemeli,telli,vurmalı ve yaylı enstrümanlardan birine yönlendirilerek okul çalgısı olarak kullanmaya başlarlar. Sınıflarda nota eğitiminin yanı sıra Dünya müzik kültürlerini içeren, iyi müzik dinleyicisi yetiştirme amaçlı kaynaklar kullanılmaktadır.
Orkestra Performans ve Koro Kulübü'müzde yetenek ve ilgileri ile öne çıkan öğrencilerimize doğru yönlendirmeler ile müzikal yeteneklerini geliştirebilecekleri sahne deneyimleri ve etkinlikler sağlanmaktadır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yeni yıl, Mezuniyet Törenleri gibi özel gün ve haftalarda çeşitli düzeylerden öğrencilerimiz konser, resital gibi etkinliklerde yer almaktadır.
Yanı sıra faaliyet gösteren Işık Spor Sanat ve Tasarım Akademisi çalışmaları ile birçok alanda öğrencilerin yetenekleri geliştirilmekte ve bu alanlara yönlenmelerine yardımcı olunmaktadır.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

Anaokulunda tohumları atılan İngilizce öğretimi, ilkokul ve ortaokulumuzda da yoğun biçimde disiplinlerarası işbirliğiyle yürütülür. 21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği ve teknoloji becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar İngilizce derslerinde yer alır. 3. Sınıf itibariyle haftada 1 saat ECIT (English Through Information Technology) dersiyle öğrencilerimiz teknolojiyi doğru kullanarak, eğlenerek öğrenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirirler. Çağdaş eğitim yöntemleri  ve dijital kaynaklar kullanılarak yapılan çalışmalarda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin de gelişmesi sağlanır. Yapılan tüm etkinliklerde öğrencilerimize dilin fonksiyonel ya da iletişimsel boyutunda beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.  5. Sınıfta öğrencilerimiz ağırlıklı ingilizce programı dahilinde haftada 16 saat İngilizce dersi görmektedirler. Uygulanan İngilizce dil programlarımızın hedefi  7. sınıfın sonunda öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Öğretim Çerçeve Programına (CEF) göre B1 seviyesine ulaştırmaktır, ve 7. sınıfın sonunda tüm öğrencilerimiz PET sınavına girmektedir.

Cambridge PET (Preliminary English Test) Cambridge Üniversitesi ESOL sınavları birliğinin  gerçekleştirdiği bir ngilizce yeterlilik sınavıdır. Amacı anadili İngilizce olmayanların, İngilizce dilinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak ifade edilen dört dil becerisini ölçmektir. Cambridge sınavları, Avrupa Birliği (Council Of Europe) tarafından belirlenmiş Ortak Avrupa Dil çerçevesinin (Common European Framework) 6 seviyesine denklik almış yegane İngilizce standart sınav sistemidir. Buna göre,PET sınavını geçmiş bir öğrencinin seviyesi B1'dir.

 

İngilizce programımızla, öğrencilerimizde yabancı dil bilinci oluşurken farklı kültürleri tanıyıp öğrenmeyi öğrenerek yaratıcı düşünme becerileri de gelişir. Öğrencilerimizin okul içinde ve dışında İngilizce yapılan etkinlik ve sunumlarda aktif rol almaları teşvik edilerek topluluk önünde yabancı dilde sunum yapmaları sağlanır. Ayrıca yabancı dil programlarımız ders saatleri dışında, tüm düzeylere sunulan İngilizce kulüpleriyle desteklenir.

 

İKİNCİ YABANCI DİL

Günümüzün küreselleşen dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi bir yabancı dili belirli düzeyde öğrenmiş öğrencilerin ikinci dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük rol oynamaktadır. Bu gerekçelerle ilköğretim okulumuz öğrencilere İngilizce ile birlikte ikinci yabancı dil öğrenme olanağı verir. Eğitim programımızda, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci dil eğitimi sunulur ve öğrenilmekte olan dilin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Öğrencilerimizin bu dilleri iletişim aracı olarak zorlanmadan kullanabilmesi için her türlü çağdaş ve teknolojik gelişmeden yararlanılır. 3. sınıftan itibaren Fransızca, Almanca ve İspanyolca tanıtım dersleri verilir. Böylece öğrenciler 4. sınıftan itibaren hangi dili öğrenmeye devam edeceklerine daha kolay karar verir. 4-8. sınıflarda haftada 2 saat ikinci yabancı dil dersi yapılır.

 

Matematik Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

 • Eleştirel düşünme, araştırma, keşfetme becerilerini geliştirmek.
 • Matematiğin diğer pozitif bilimlerle ilişkili, evrensel bir dil olduğunu ve bu dili oluşturan sembol ve kavramları öğretmek,
 • Problem çözme yeteneğini geliştirmek ve derste öğrenilen teorik bilgileri günlük hayat ile ilişkilendirip somut materyaller ve aktiviteler ile öğrenim sağlayabilmek,
 • Ders içi etkinlik ve uygulamalarla Matematik dersine olumlu tutum geliştirmek.

Akademik Çalışmalarımız;

 • Okulumuzda Matematik dersi matematik laboratuvarı olarak düzenlenen dersliklerimizde, etkileşimli tahta ile yapılan görsel sunum ve aktivitelerle, Flash animasyon sunumları ve video gösterimlerle, tüm öğrencilerimizin matematik ve geometri araç gereçleri kullanarak, yaparak ve yaşayarak bire-bir aktif katılarak öğrenmelerini sağlayacak çeşitli etkinliklerle desteklenerek verilmektedir.
 • Ders etkinlikleri kapsamında yıl içerisinde uzman ekibimiz tarafından hazırlanarak yapılan sınıf içi çalışmaları, hafta sonu çalışma kâğıtları ve proje görevleri ile öğrencilerimizin soruları algılama, çözme, analitik düşünme ve Matematik dersini günlük hayatla bağdaştırma becerileri geliştirilmektedir. Öğrencilerimiz istedikleri tüm ödev ders notları ve dokümanlara e-ışık platformundan düzenli olarak ulaşabilmektedirler.
 • Akademik çalışmalar kapsamında gereksinim duyan öğrencilerimizle hafta içi  bireysel etüt ve grup etüt çalışmaları; hafta sonları da akademik destek çalışmaları yapılmaktadır.

Yarışma ve Kulüp Çalışmalarımız;

 

 • Konularımıza paralel olarak derslerimizde verdiğimiz İngilizce Terminoloji desteği ile okulumuz öğrencileri Math League ve Gauss Matematik Yarışması gibi çeşitli uluslar arası matematik yarışmalarına katılabilmektedirler.
 • Uluslararası yarışmaların yanında istekli öğrencilerimizi ulusal çapta düzenlenen matematik yarışmalarına hazırlayarak katılımlarını desteklemekteyiz.
 • Derslerimizde ve kulüp çalışmalarımızda uyguladığımız Akıl Oyunları etkinlikleri değişik zeka soruları ve matematik oyunları ile uğraşırken öğrencilerimiz çoğunlukla önyargı halinde zor olduğunu düşündükleri matematik dersinin zevkli yönünü yaşayarak derse karşı olumlu bir bakış açısı kazanmaktadırlar.
 • Öğrencilerimize matematiği söyleşiler, bilim şenlikleri ve Pi Günü kutlamaları gibi etkinliklerle sevdirip içselleştirerek yaşam boyu öğrenmeleri sağlamaktayız.

 


 

Projelerimiz;

 • Uluslar ve uluslararası çevre sorunları ve çevre eğitimi konularında çalışmalar yapma amacıyla UNESCO'nun desteği ile yürütülen Uluslararası SEMEP Projesine her sene öğrencilerimizin aktif olarak katılımlarını desteklemekteyiz.
 • Yeşil bir dünya için öğretmenlerimizin çevreye duyarlı bireyler olmaları, "Önce İyi İnsan" yetiştirme hedefimizin en önemli unsurudur. Bu amaçla üyesi olduğumuz uluslararası "Eko-Okullar Programı"nın 2. Aşaması olan "Suyun Önemi ve Tasarrufu" konulu çalışmalarımızı  başarıyla tamamlayarak  2. kez "Yeşil Bayrak Ödülü" almaya hak kazandık.

Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamalarının yanında edindikleri bilgi ve birikimleri yaşama geçirebilecek donanımlar kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

Sosyal Bilgiler Dersinin Hedefleri

·      Ülke ve dünyanın her an değişen - gelişen ortamını öğrencilerle beraber yaşamak ve değerlendirmek

·      Öğrencilerin kendilerini insanlık olgusunun bir parçası olarak görmek, ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek, iş birliği ve dayanışma duygusunu benimsemek, sivil toplum ve siyasi süreçlere katılmaya gönüllü olmak

·      Okuyan, gezen, tartışan, bilimsel düşünen, geleceğe sağlam adımlar atan bireyler kazanmak,

·      Evrensel değerlere saygılı, katılımcı, araştırmayı ve paylaşmayı bilen sosyal öğrenciler yetiştirmek

·      Atatürkçü düşünce sistemini içselleştirip, kültürel ve tarihsel süreçleri objektif bir şekilde kavrayarak kültürel mirası korumak ve geliştirmek

·      Demokratik yaşamın ilkelerini özümsemiş, haklarının farkında ve başkalarının haklarına saygılı; ayrıştırıcı veya ötekileştirici olmak yerine birleştirici ve bütünleştirici olan bireyler yetiştirmek

Bu amaçla;

Okulumuzda "Önce İyi İnsan" görüşünden yola çıkılarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli "Sosyal Bilgiler" öğretimi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik, entelektüel ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanan programda, öğrencilerde kalıcı öğrenmeler oluşturmaya destek olmak ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere ulaşabilmek adına içerik ve kaynak çeşitliliği bakımından zengin ders materyalleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimizin yazılı ve görsel basın aracılığıyla ulusal ve evrensel gündemi takip etmeleri desteklenmektedir.

 

Öğretim programlarındaki işleyişin yanı sıra çeşitli ders içi ve ders dışı etkinlikler planlanır.  Dersler, teknolojik araçlarla, öğrenci katılımı esası ile işlenmektedir. Sosyal katılımın öneminden hareketle çevre gezileri, bilgisayar destekli sunumlar, seminerler, paneller, sergiler, projeler ve grup çalışmaları ile azami fayda amaçlanır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin ulusal / uluslararası proje ve çalışmalara katılmaları desteklenir.


Yarışmalar ve Projeler

Okulumuzda il içi ve il dışı birçok proje ve yarışma takip edilerek bunlara katılım sağlanmaktadır.

·       2014 - 2015 eğitim - öğretim yılında, Tarih Vakfı yürütücülüğünde başladığımız "1. Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var - I, Gençler Cihan Harbi'ne Farklı Perspektiflerden Bakıyor ve Tartışıyor" konulu projelerin 2015 - 2016 eğitim - öğretim yılında ikinci aşamasına "1. Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var - II, Gençler Cihan Harbi'ne Farklı Perspektiflerden Bakıyor, Tartışıyor ve Yazıyor" adıyla devam edilmiştir. 2017 - 2018 eğitim - öğretim yılında ise bu projelerin üçüncü adımına geçilerek projelerin sürecini ve işlenen konuyu ele alan bir kitap yazılmış ve kitabın basımı gerçekleştirilerek öğrencilere dağıtılmıştır.

·       FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulunun ev sahipliği yaptığı "İstanbul İli Ortaokullar Arası Sosyal Bilimler Proje Yarışması"na her yıl öğrencilerimizle katılım sağlanmaktadır.

·      "Sözlü Tarih Yöntemi"ne dayalı FMV Işık Okulları kurum tarihi ve sergisi projesi, gönüllü öğrencilerimizin katılımıyla yürütülmüştür.

·      Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na bağlı olarak sürdürülen, Uluslararası Eko - Okullar Programı okulumuzda iki yıldır başarıyla yürütülmektedir. Bu yıl "Yeşil Bayrak" başvurusunda bulunulan projede tüm okul üyeleri, veliler ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaktadır.

·      Millî Eğitim Bakanlığına bağlı  "Değerler Eğitimi" çalışması okulumuzda iki yıldır disiplinler arası iş birliği ile gönüllülük ilkesi doğrultusunda başarıyla yürütülmektedir. Bu proje ile öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal öğrenmelerinin de sağlanması amaçlanmaktadır.

 

1.-2.-3.-4. sınıflarda temel dersler sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Tüm derslerde; öğrenmekten keyif alan,  çevresine duyarlı, günlük yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, öğrendiklerini yaşamın farklı alanlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir. Bir üst sınıf için gerekli akademik alt yapı hazırlanırken bireysel farklılıklara dayalı eğitim öğretim anlayışı içinde, çağdaş öğrenme ve öğretme teknikleri kullanılarak, öğretmenin yol gösterici olduğu, her derste uygun öğrenme ortamlarının yaratıldığı, öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarının sağlandığı yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi benimsenir.  Bu bağlamda öğrenci merkezli öğretim modeli, bireysel farklılıklar ile öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınır.

Öğrencilerimizin matematiği somutlaştırarak üst düzey düşünme becerileri geliştirmeleri adına; 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz haftada 1 saat montessori dersliğinde çeşitli uygulamalar yaparak, 1 saat uygulamalara ait çalışma kağıtlarıyla çalışarak toplam 2 saat montessori uygulamalarını gerçekleştirirler.

Yıl boyunca işlenecek konular müfredat programı doğrultusunda sınıf ve branş öğretmenleri tarafından disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak planlanır ve tüm derslerin işlenişi bu doğrultuda eş zamanlı olarak yürütülür.

Öğrencilerimiz, verilen teorik bilgilerin pratiğe dökmek, fen bilimleri konularının daha anlamlı ve etkili omasını sağlamak, yapılan deneylerle psiko-motor becerileri geliştirmek amacıyla 1. ve 2. sınıfta iki haftada 1 saat, 3. ve 4. sınıfta konuların dağılımına göre planlanan saatlerde laboratuvar derslerine katılarak; ilk elden somut yaşantılar geçirip yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinlikler yaparlar.

Çocukların yaşama dair her şeyi oyun oynarken, yaparak yaşayarak düşüncesinden hareket ederek derslerin işlenişinde eğitici oyunlar ve yaratıcı drama oyunlarından yararlanılır. Böylece öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilme, iletişim kurabilme, estetik duygularını geliştirme, yaratıcılık ve hayal gücünü zenginleştirmelerine fırsat verilir. Derslerin işlenişinde günümüzün koşullarının gerektirdiği tüm teknolojik olanaklardan yararlanılır. Derslerde etkileşimli tahta etkin olarak kullanılır.

Öğrencilerimiz her üç haftada bir saat okulumuz planetaryumunda astronomi derslerine katılırlar.

Öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırmayı amaçlayan eko okullar projesi uygulanır.

Öğrencilerimiz düzenlenen sehir içi ve şehir dışı gezilerle ailelerinden bağımsız bir birey olarak, grubun bir parçası rolüyle gündelik hayatta karşılaştıkları yaşantıları yaparak ve yaşayarak yorumlayıp yeni bir bakış açısı kazanırlar.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin yanında alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmektedir. Böylece sonucun yanı sıra sürece de odaklanılır, bilginin uygulanmasına ve yapılandırılmasına önem verilir. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilirken; etkili ve zamanında geribildirim verilir, ne kadar öğrenildiğinin yanı sıra nasıl öğrenildiği de tespit edilir, rekabet yerine işbirliği desteklenir.


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Türkçe dersleri, MEB'in programları ve millî eğitimin temel amaçları doğrultusunda yürütülürken öğretmenlerimiz öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ana dilini doğru kullanan, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, günceli yakalamış, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirme çabasındadır.

 

Türkçe Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz

 

Okul, yaşamımız boyunca ihtiyacımız olacak temel bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmemiz ve gereksinmelerimizi elde edebilecek becerileri kazanmamız için vardır. Türkçe dersleri okuldaki eğitim sürecinin önemli bir bölümünü kapsamakta ve öğrencilerin diğer derslerde de ihtiyaç duyacağı becerileri içermektedir. Bu nedenle Türkçe derslerindeki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

 

·         Öğrencilerimizin kendilerini ve toplumu daha iyi anlayabilmeleri için onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücünü kazandırmak

 

·         Öğrencilerimize, çevrelerine yön verebilmeleri için görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisini ve alışkanlığını kazandırmak

 

·         Öğrencilerimize etkin dinlemeyi, okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak; öğrencilerimizin estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak.

 

·         Öğrencilerimize Türk dilinin kurallarını farkına varmalarını sağlamak; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek ve onlara Türkçeyi sevdirmek

 

·         Bilimsel, eleştirel, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrencilerimize kazandırmak

 

Dilinin inceliklerini kazanabilmek için Türkçe dersinde belgeseller, karikatür, roman ve biyografilerden yararlanarak yorumlamayabilmeleri; öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili yayınları takip etme bilinci kazanmaları ve yaşam boyu etkin biçimde kullanabilecekleri kültürel bir donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

 

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirerek, özgüvenlerini geliştirmek, doğal dünyayı anlamayı öğrenmelerini ve anlamalarını sağlamak, bilime ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri dersleri; 5. 6. ve 7. sınıflarda haftada 5 saat ve 8. sınıflarda haftada 7 saat olarak, branş öğretmenleri tarafından verilir. Öğrencilerin, konuları yaparak yaşayarak tam öğrenmelerini sağlamak amacıyla dersler, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak uygulanan etkinlik ve deneylerle düzenlenmiş sınıf ve laboratuvar ortamlarında yapılır. Dersler öğrencileri sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, terminoloji bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirerek onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktadır.

Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda hafta sonu ve hafta içi ödevleri, ders notları, mini sınavlar, ünite sonu testleri ve terminoloji çalışmaları hazırlanır. Bu çalışmalarla öğrenme eksikleri belirlenir, tamamlamaya yönelik çalışmalar hafta içi etütleri ve hafta sonu akademik destek programı olarak planlanır ve uygulanır. 5, 6, 7.ve 8. Sınıf düzeylerinde tablet destekli eğitim kapsamında "Akıllı Sınıflarda" düzenli olarak gerçekleştirilen ünitelere ait interaktif tablet etkinliklerine yer verilmektedir. İstekli öğrenciler yıl içinde ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılabilir. Sene sonunda Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenliğinde de çeşitli etkinliklerde yer alabilirler.

Fen Bilimleri öğretimindeki hedefler:
•Bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilme, sentezleme, problem çözme, doğru analiz ve hesaplama yapabilme ve sonuçları uygun şekilde sunabilme becerilerini geliştirmek.
•Araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen öğrenci yetiştirmek.
•Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamındaki araç gereçleri ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmek.
•Öğrencilerin grup çalışmalarında aktif rol alarak iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmek.
•Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirebilme becerilerini geliştirmek.
•Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

Planetaryum
Kampüsümüzün eğitime başladığı 2013-2014 eğitim öğretim yılından beri okulumuzda bulunan bu özel mekân, kampüs öğrencilerimize, kurumumuzum diğer kampüsleri ve misafir okullardaki tüm düzeylerdeki öğrenciler için gösteri amaçlı astronomi ve uzay bilimine dair her şeyin (yıldızların, takımyıldızlarının, gezegenlerin, güneş sisteminin, galaksilerin, güncel gök olaylarının, uzay bilimlerinde yaşanan gelişmelerin, göktaşlarının ve diğer gök cisimlerinin) uzay ajanslarından edinilen bilgiler ile gerçekçi simülasyonlarının izlenebildiği ve anlatımının yapıldığı, mitolojik öykülerin dinlenildiği, bilimsel tartışmaların yapıldığı kubbesi olan özel bir mekandır.

 

 

Tablet destekli eğitime 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında başlayan ve bünyesinde özel Eğitim Teknolojileri Birimi kurup 2.518 adet tabletle Türkiye'deki okullar içinde bugüne dek öğrencisine en fazla sayıda ücretsiz tablet dağıtan FMV Işık Okulları, Samsung'un geliştirdiği yeni sınıf yönetim yazılımı Akıllı Sınıf'ın da Türkiye'deki ilk uygulayıcısıdır.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek eğitim ortamına dahil etmeyi ilke edinen Feyziye Mektepleri Vakfı, alt yapı çalışmalarını tamamladığı tablet destekli eğitime Ispartakule Kampüsü'nde oluşturulan dört adet tablet sınıfı ile devam etmektedir. Öğretmenler, tablet destekli eğitim modeliyle, sınıflardaki son teknoloji ürünü dokunmatik akıllı led ekranları kullanarak öğrencilere istenilen konuyu interaktif olarak daha eğlenceli, daha kısa zamanda ve kalıcı şekilde anlatmaktadır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı başında anaokullarına ve 1, 2, 3. Sınıflara Samsung marka dokunmatik 65" led ekranların alınmasıyla bu düzeylerde de derslerin interaktif olarak işlenmesi sağlanmıştır.

Ergonomik kalemi ve bu özelliği destekleyen güçlü yazılımlar sayesinde öğrencilerin gelişmiş özelliklerle donatılmış gerçek bir defter deneyimi yaşadıkları Samsung Galaxy Note'un her yıl en güncel modelini tercih eden Ispartakule Kampüsü'nde eğitim öğretim verilmektedir. Proje kapsamında kütüphane, ölçme değerlendirme, eğitim teknolojileri gibi eğitime destek veren diğer birimlerin çalışanları da tabletli eğitim süreci ve planlaması içerisinde aktif olarak yer almaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin amacı; öğrencilere temel Bilişim Teknolojileri kazanımlarını kazandırmak ve gelişen teknolojiyi takipte kalarak onlara yeni programlar öğretmektir. Bununla birlikte MS Office programlarının iyi derecede kullanılması ve Web 2.0 araçlarının aktif olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri derslerinde 1. Sınıf öğrencilerimizle Klavye kullanımı, El-kol koordinasyonu, Yaratıcılığını geliştirecek şekiller çizmeleri ve MS Word programına giriş yapılarak öğrendiklerini yazarak pratik yapmaları sağlanır. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anlayarak, yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanmayı, teknolojiyle iletişim kurmayı, teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemli olduğu öğretilir.

2. Sınıf öğrencilerimizle kelime İşlem programına giriş yapılarak, klavyeyi daha doğru ve daha hızlı kullanmalarına yönelik yapılan etkinliklerle yazı becerileri geliştirilmeye başlanır. Dijital Vatandaşlık ve Dijital Sağlık konusunda bilgi sahibi olması amaçlanır. Algoritma ve Kodlama derslerine giriş yapılarak Algoritma mantığını kavratmak amaçlanır ve Kodlamaya giriş yapılır.

3-4. Sınıf öğrencilerimizle bilgi ve teknolojiyi kullanırken yasal ve etik davranışlar sergilemek gerektiği, yanlış kullanımın ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında fikir sahibi olarak dijital vatandaş olmanın gerekliliklerini yerine getirirmek amaçlanır.Kelime İşlem programı kullanılarak, klavyeyi daha doğru ve daha hızlı kullanmalarına yönelik yapılan etkinliklerle yazı becerileri geliştirmeleri amaçlanır. Sunu Hazırlama programı ile etkili sunum hazırlama teknikleri öğetilir. Algoritma ve Kodlama dersleri ile, sadece tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. 4. Sınıf öğrencileri kendilerine ait okul maillerini aktif bir biçimde kullanırlar. MS Powerpoint programını aktif bir biçimde dersleri ile de paralel konularla yürütülmektedir. İşletim sistemleri ve Dijital Vatandaşlığın 9 modülü hakkında bilgi sahibi olmaları ve Dijital bir vatandaş olmaları amaçlanır.

5, 6. sınıf öğrencilerimiz İşletim Sistemleri, BT Web 2.0 araçları hakkında blgi sahibi olurlar. Online Web 2.0 sunum programlarını kullanmaları ve 3 boyutlu tasarım hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında Dijital Vatandaşlık 9 Modülünün öğretimi, ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini algılayıp, günlük kullanım sırasında karşılaşabilecekleri yazılım ve donanım sorunlarını tanımlayıp çözme stratejilerini uygulamaları amaçlanmaktadır. Scratch ve Thinkercat programları ile Kodlama ve Robotik alanında gelişimleri, 3 boyutlu modelleme becerileri sağlanır. Infografikler tasarlayarak kendi bilgi grafiklerini oluştururlar ve branş dersleri ile ortak proje geliştirerek Infografik tasarlayabilmeleri amaçlanır.

Bilgisayar ( Maker) kulübümüz 3-4. Sınıflar ve 5-6-7. Sınıflar olmak üzere 2 kulüptür. Bilgisayar ( Maker) Kulübü'nde öğrencilerimize animasyon yapma, karakter yaratma, geliştirme ve sunma becerileri öğretilir. QR Kod oluşturma ve bunun yanında gelişen teknoloji ile birlikte Kodlama ve Robotik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Web 2.0 araçlarından Lego Education Web 2.0 araçları, Mbot, Robotistan ile Robotik ve Kodlama becerileri kazandırılırken, Scratch ve Arduino programları ile de yazılım geliştirme becerisi ve yaratıcılıklarını geliştirmek amaçlanır. Ayrıca, öğrencilerimiz kendi ürettikleri materyalleri sergileyebilme ve Bilişim Haftası Etkinliklerinde her kulüp öğrencisi kendi ürününü tanıtma imkanı bulmaktadır. Web 2.0 araçlarından Makey Makey cihazı sayesinde bilgisayardan piano, bateri çalarak öğrencilerimizin eğlenirken öğrenmeleri amaçlanır.

Gelişen teknolojlerin takibi ve öğrencilerimize yeni teknolojierin kazandırılması Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak en önemli amacımızdır.

SATRANÇ

Bir düşünme sporu olan satranç, çocukların eğitiminde bir araç olarak, gelişmiş ülkelerin ilköğretim programlarında önemli bir yer işgal etmektedir. Okulumuzda oluşturulmuş olan satranç sınıfında, ilkokul 1,2 ve 3.sınıflarda satranç dersi haftada bir saat olarak okutulmaktadır.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz ayrıca tercih ederlerse çarşamba günleri iki saat daha satranç eğitimi alarak bu branşta kendilerini geliştirme fırsatı yakalayabilmektedirler.

Derslerinde başarılı olan öğrencilerimiz okul takımlarına katılarak yıl içinde İstanbul içi ve yurt içinde yapılacak çeşitli satranç turnuvalarında okulumuzu temsil etmektedirler.